Piešťany MsR | zastupitelstvo.sk

Piešťany MsRZasadnutie mestskej rady Piešťany


 • 2. bod Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa 17.06.2019 a mimoriadnej Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa 27.06.2019
 • 3. bod A/ Prejednanie protestu prokurátora B/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení VZN mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom č. 13/2016
 • 4. bod Petícia s názvom: Petícia za zrušenie parkovacej politiky Mesta Piešťany, ktorá má vstúpiť do platnosti od 01.08.2019 a od 01.11.2019
 • 5. bod Návrh Všeobecne záväzného zariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Piešťany o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania na území mesta Piešťany č. 8/2008 zo dňa 13.11.2008 v znení VZN mesta . Pie
 • 6. bod Návrh riešenia, zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam v lokalite Kollárova 1641/8 Piešťany súdnym zmierom
 • 7. bod Návrh na schválenie zmeny v osobe nájomcu a uzavretie novej zmluvy o nájme nebytového priestoru
 • 8. bod Zmena využitia príspevku na kapitálové výdavky z rozpočtu mesta
 • 9. bod Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2019
 • 10. bod Monitorovacia správa plnenia rozpočtu k 30.06.2019
 • 11. bod Dotácie v oblasti podpory miestneho a regionálneho rozvoja
 • 12. bod Program odpadového hospodárstva Mesta Piešťany na roky 2016-2020
 • 13. bod Návrh Dodatku č. 11 k Zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov č.3090605, uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a športovým hokejovým klubom 37 Piešťany, s. r. o
 • 14. bod Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme č. 0491005 uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a Paralympijským centrom a. s.
 • 15. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a  ERMITA s. r. o., ul. Kuzmányho Piešťany
 • 16. bod Návrh na prevod vlastníctva medzi Mestom Piešťany a Ladislavom Nedelkom, lokalita Hoštáky, Piešťany
 • 17. bod Návrh na prevod vlastníctva pozemku medzi Mestom Piešťany a Ing. Marekom B. a Ing. Evou Bučkovou, lokalita ul. A. Hlinku Piešťany
 • 18. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien medzi Mestom Piešťany a Západoslovenskou distribučnou a. s., lokalita Pod Párovcami, Piešťany
 • 19. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien medzi Mestom Piešťany a Západoslovenskou distribučnou, a. s., lokalita Priemyselná, Piešťany
 • 20. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a JJ DEVELOPMENT s. r. o., lokalita Vrbovská cesta, Piešťany
 • 21. bod A/ Návrh na prevod vlastníctva pozemku medzi Mestom Piešťany a Západoslovenskou distribučnou a. s., lokalita A. Dubčeka, Piešťany B/ Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Západoslovenskou di
 • 22. bod A/ Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nájom časti Výhradného informačného systému Mesta Piešťany B/ Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom časti Výhradného informačného systému Mesta Piešťany
 • 23. bod Návrh na opätovné prerokovanie prevodu vlastníctva pozemku medzi Mestom Piešťany a Petrom K., lokalita Staničná ul., Piešťany
 • 24. bod Návrh na uzavretie Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 2631905 uzavretej medzi Mestom Piešťany a Projekt Piešťany s. r. o., lokalita Bratislavská, Piešťany
 • 25. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom Piešťany a MUDr. Petrom A., lokalita Školská ul., Piešťany
 • 26. bod Návrh na členstvo Mesta Piešťany v Smart Cities klube
 • 27. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
17.08.2020 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
14.09.2020 | 12:01 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

BA Výberové konanie

 
16.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka

 
22.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto
22.09.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
28.09.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
29.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto

Kategórie videií: