B. Bystrica VUC 03.10.2014

Zasadnutie zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja


 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu
 • 1. bod Pokračovanie
 • 2. bod Kontrola plnenia uznesení
 • 2. bod Pokračovanie
 • 3. bod Potvrdenie uznesenia ZBBSK č.50 z 8.8.2014
 • 4. bod Návrh VZN BBSK č. xx/2014 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti Predkladá: Alena Fr
 • 5. bod Monitorovacia správa o plnení rozpočtu a plnení programov BBSK za I. polrok 2014 Predkladá: Alena Franková, vedúca oddelenia financií ÚBBSK
 • 6. bod Návrh Zmeny rozpočtu BBSK č. 5 na rok 2014 Predkladá: Alena Franková, vedúca oddelenia financií ÚBBSK
 • 7. bod Hospodárenie a nakladanie s majetkom BBSK
 • 7. bod Pokračovanie
 • 8. a 9. bod Návrh Zásad kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra BBSK Predkladá: Michal Kňažek, hlavný kontrolór BBSK
  9. bod Návrh Organizačného poriadku Útvaru hlavného kontrolóra BBSK Predkladá: Michal Kňažek, hlavný kontrolór BBSK
 • 10. bod Analýza sociálno-ekonomickej situácie v okrese Revúca Predkladá: Vladimír Brieda, vedúci oddelenia hospodárskych aktivít a dopravy ÚBBSK
 • 11. bod Interpelácie
 • 12. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 42
Trnava 93
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
21.10.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
02.11.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
09.11.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

 
22.11.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
08.12.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 42
Trnava 93
Žilina 3