B. Bystrica VÚC 08.08.2014

Zasadnutie zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja

 • 1.bod Otvorenie, schválenie programu rokovania ZBBSK
 • 2.bod Analýzasociálno-ekonomickejsituácie v okrese Žarnovica
 • 2b. bod Pokračovanie
 • 3.bod Kontrola plnenia uznesení
 • 4.bod Návrh Dodatku č. 2 VZN BBSK č. 20/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK
 • 5.bod Návrh Dodatku č. 2 VZN BBSK č. 19/2012 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti
 • 6.bod Návrh VZN BBSK č. 24/2014 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti
 • 7.bod Návrh Zmeny rozpočtu BBSK č. 2 na rok 2014
 • 8.bod Návrh na Uznanie dlhu a dohody o zaplatení dlhu v splátkach
 • 9.bod Návrh na povolenie plnenia pohľadávky v splátkach dlžníkovi Súkromné gymnázium, Gemerská cesta 1, Lučenec Predkladá: Alena Franková, vedúca oddelenia financií ÚBBSK
 • 10.1.bod Návrh na spolufinancovanie projektu „Refundácia mzdy Koordinátora horizontálnych priorít v BBSK“ v rámci Operačného programu Technická pomoc
 • Návrh na zmenu predmetu nájmu a zmenu podmienok nájomného vzťahu pre Nemocnicu Zvolen a. s., ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. a odsúhlasenie spôsobu úhrady o infláciu zvýšeného nájomného za obdob
 • 11.1. bod Pokračovanie (1)
 • 11.1. bod Pokračovanie (2)
 • 11.1. bod Pokračovanie (3)
 • 11.2.bod Návrh na schválenie odkladu splatenia pohľadávky BBSK voči Nájomcovi – Nemocnici Zvolen a.s. vo výške 279 277,20 EUR
 • 11.3.bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky v k. ú. Zelené vo vlastníctve BBSK a poverenie predsedu BBSK na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena po predložení porealizačného geometrického plánu
 • 11.4.bod Návrh na prevod časti pozemkov BBSK, parc. č. 564/1 a 564/9, k. ú. Rimavská Sobota pre Okresný súd Rimavská Sobota, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 11.5.bod Návrh na schválenie prebytočnosti, prevodu pozemku v k. ú. Banská Štiavnica na základe uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže, schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže a schválenie odňatia pozemku z výkonu správy BBRSC, a. s.
 • 11.6.bod Návrh na schválenie prebytočnosti a uskutočnenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku BBSK zapísaného na LV č. 372, k. ú. Ratková
 • 11.7.bod Návrh na usporiadanie úsekov cesty II/527 v okrese Veľký Krtíš a schválenie prevodu úsekov cesty II/527 do miestnych komunikácií Mestu Veľký Krtíš za kúpnu cenu 1 Eur a obci Malý Krtíš za kúpnu cenu 1 Eur ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 12.bod Návrh na zrušenie Správcovskej spoločnosti BBSK, a.s., Nám. SNP 23, Banská Bystrica Predkladá: Martin Fedorco, vedúci oddelenia správy majetku ÚBBSK
 • 14.bod Vyhodnotenie plnenia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Banskobystrickom samosprávnom kraji na roky 2011 – 2017 za obdobie roku 2013 a aktualizácia prehľadu
 • 15.bod Výročná správa Fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK za rok 2013 a plán jeho činnosti na ďalšie obdobie
 • 17.bod Návrh na vymenovanie riaditeľky Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb, Bakulíniho 905, Tisovec
 • 18.bod Interpelácie
 • 18.bod Pokračovanie
 • 19. a 20. bod Rôzne a záver

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 57
Trnava 99
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
11.12.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho

 
12.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
12.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
12.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec -->
12.12.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
12.12.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
12.12.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
13.12.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
13.12.2023 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
14.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
14.12.2023 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec
14.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
14.12.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Ivanka pri Dunaji ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Dunaji

 
19.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
19.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory

 
21.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 57
Trnava 99
Žilina 3