BA Nové Mesto MiZ 19.05.2020

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto

 • 1. až 4. bod Otvorenie, schválenie programu, návrhová komisia, overovatelia
 • 5. bod Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • 6. bod Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb
 • 7. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2017 zo dňa 14.02.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti B
 • 8. a 9. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2019 zo dňa 10.12.2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel, + 9. Návrh na sch
 • 10. bod Návrh na vyhovenie protestu prokurátora vo veci Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2019 zo dňa 05.11.2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2017 zo
 • 11. bod Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto
 • 12. bod Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2019
 • 13. bod Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2020
 • 14. bod Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2020
 • 15. bod Návrh platu starostu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2020
 • 16. bod Návrh platu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2020 a mesačnej odmeny z mesačného platu
 • 17. bod Návrh Štatútu časopisu Hlas Nového Mesta
 • 18. bod Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislav
 • 19. bod Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja pozemku – parcely registra “C“ č. 5369/4 o výmere 20 m² ostatné plochy nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové Mesto v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do výlučného
 • 20. bod Návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckych podielov k pozemku parc. č. 7124 o výmere 229 m² zastavanej plochy a nádvoria, na ktorom je postavený bytový dom, súp. č. 2200 nachádzajúci sa na Tupého ul. 15 v Bratislave, k. ú. Vinohrady a to do vla
 • 21. bod Návrh na schválenie návrhu dohody o kompenzácií so spoločnosťou Central zone s.r.o. so sídlom Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, IČO: 50414 151
 • 22. bod Návrh na schválenie dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou
 • 23. bod Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy so spoločnosťou Star still s.r.o., Odbojárov 3, 831 04 Bratislava, IČO: 48 136 346
 • 24. bod Návrh na určenie pomenovania predĺženia existujúcej ulice Frankovská v katastrálnom území Vinohrady
 • 25. až 27. bod Návrh na schválenie nájmu obecného bytu žiadateľke Jarmile Kovárovej, Romanovi Oleksandrovi , Olge Farkašovej na dobu určitú počas trvania pracovného pomeru v EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava
 • 28. bod Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2020
 • 29. bod Informácia o spracovaní územných plánov zón a urbanistickej štúdie dopravy
 • 30. bod Žiadosť o poskytnutie dotácie – Športová a klubová činnosť 2020 Slávia vodné pólo vo výške 4 900,00 €
 • 31. bod Žiadosť o poskytnutie dotácie – Občianske združenie Kominárka – Rodinné centrum vo výške 12 000,00 €
 • 32. bod Žiadosť o poskytnutie dotácie – Depaul Slovensko, n.o. vo výške 3 000,00 €
 • 33. bod Rôzne
 • 34. bod Interpelácie
 • 35. bod Vystúpenie občanov

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
28.07.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
05.08.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

Kategórie videií: