BA Nové Mesto MiZ 08.12.2020

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto

 • 1. až 4. bod Otvorenie, program, návrhová komisia, overovatelia
 • 5. bod Správa z kontroly plnenia uznesení
 • 6. bod Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2020
 • 7. bod Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2020
 • 8. bod Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2021 – 2023
 • 9. bod Predloženie projektu: Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT bilingválne (BIG_ling SK-AT)
 • 10. bod Predloženie projektu: Vodozádržné opatrenia v areáli ZŠ s MŠ Odborárska
 • 11. bod Predloženie projektu: Revitalizácia Račianske mýto (vodozádržné opatrenia)
 • 12. bod Schválenie projektového zámeru: Inovatívne riešenia pre školy- pilotný projekt ZŠ Odborárska
 • 13. bod Predĺženie lehoty platnosti strategických rozvojových dokumentov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto: PRO Bratislava-Nové Mesto 2016-2020 a Komunitného plánu sociálnych služieb
 • 14. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2016 zo dňa 14.6.2016, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov
 • 15. bod Stanovisko miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o zákaze umiestnenia herní a kasín na území hlavného mesta SR Bratislavy
 • 16. bod Návrh na schválenie stanoviska miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.
 • 17. bod Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 23013/6, v katastrálnom území Nové Mesto, pre Mountain resort Donovaly s.r.o., Bajkalská 7A, Bratislava
 • 18. bod Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa - prenájom časti pozemku registra “C“ KN č. 15123/9, v rozsahu 1m2 , v k.ú. Nové Mesto, pre občianske združenie Helpi
 • 19. bod Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru č. 902 nachádzajúcom sa na prízemí bytového domu, súp. č. 1528 na Račianskej ul. 87 v Bratislave a to občianskemu združeniu Lovec – team, o.z
 • 20. bod Návrh na schválenie stanoviska miestneho zastupiteľstva k: I. návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy II. návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne
 • 21. bod Návrh na schválenie plánu sobášnych obradov na rok 2021
 • 22. bod Návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2021
 • 46. bod Slovo pre verejnosť

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
21.10.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
02.11.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
09.11.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

 
22.11.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
08.12.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13