BA Nové Mesto MiZ 09.03.2021

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto

  • 1. až 4. bod Otvorenie, program, návrhová komisia, overovatelia
  • 5. bod Správa z kontroly plnenia uznesení
  • 6. bod Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2021
  • 7. bod Návrh na odpustenie dlhu spoločnosti Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o., IČO: 46 816 99
  • 7. bod Pokračovanie
  • 8. bod Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie príspevku z výzvy „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry„ pre projekt Revitalizácia športoviska Pionierska a schválenie jeho spolufinancovania.
  • 9. bod Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Knižnica Bratislava-Nové Mesto Pionierska
  • 10. bod Správa o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2020

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.04.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
27.04.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
29.04.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
05.05.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
06.05.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
10.05.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
24.05.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto konferencia

konferencia

Kategórie videií: