BA Nové Mesto MiZ 09.03.2021

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto

  • 1. až 4. bod Otvorenie, program, návrhová komisia, overovatelia
  • 5. bod Správa z kontroly plnenia uznesení
  • 6. bod Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2021
  • 7. bod Návrh na odpustenie dlhu spoločnosti Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o., IČO: 46 816 99
  • 7. bod Pokračovanie
  • 8. bod Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie príspevku z výzvy „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry„ pre projekt Revitalizácia športoviska Pionierska a schválenie jeho spolufinancovania.
  • 9. bod Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Knižnica Bratislava-Nové Mesto Pionierska
  • 10. bod Správa o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2020

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
18.05.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
18.05.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

 
20.05.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
24.05.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto konferencia

konferencia

 
25.05.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.05.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.05.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto

 
27.05.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií: