BA Nové Mesto MiZ 13.04.2021

Pokračovanie zasadnutia zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto

 • Rôzne (Dokončenie - pokračovanie zastupiteľstva
 • 1. - 4. bod Otvorenie, program, návrhová komisia, overovateli
 • 5. bod Správa z kontroly plnenia uznesení
 • 6. bod Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • 7. bod Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2021
 • 8. bod Návrh platu starostu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2021
 • 9. bod Návrh platu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2021 a mesačnej odmeny z mesačného platu
 • 10. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2021 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby
 • 11. bod Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Česká 10
 • 12. bod Správa z mimoriadnej kontroly, resp. preverenia procesov cenotvorby obstarávaných projektových dokumentácií pre investičné akcie zabezpečované MČ B-NM
 • 13. bod Návrh na schválenie dohody o urovnaní so spoločnosťou Parkio – Servicos Informatica LDA
 • 14. bod Návrh na schválenie výpožičky časti nebytových priestorov v stavbe so súpisným číslom 97 (Stredisko kultúry) pre spoločnosť Laser therapy, k. s.
 • 15. bod Návrh na odpustenie nájmu v súvislosti s prijatými opatreniami k zabráneniu šírenia nákazlivej nebezpečnej choroby COVID -19
 • 16. bod Návrh na schválenie prenájmu časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 15140/2, katastrálne územie Nové Mesto pre spoločnosť Akzent BigBoard, a.s.
 • 17. bod Návrh na schválenie stanoviska miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 18. bod Návrh na schválenie predaja pozemku – parcely registra : C č. 11258/7 o výmere 4 m² zastavanej plochy a nádvoria nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové Mesto v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do vlastníctva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na ul. Trnavská Cesta 7 v Bratislave, súp. č. 10097
 • 19. bod Návrh na schválenie predaja pozemku - parcely registra C č. 11299/2 o výmere 19 m2 zastavané plochy a nádvoria nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové Mesto v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do vlastníctva žiadateľa Daniela Fediča
 • 20. bod Návrh na schválenie predaja pozemku - parcely registra C č. 11299/3 o výmere 19 m2 zastavané plochy a nádvoria nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové Mesto v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do vlastníctva žiadateľky Mgr. Ľuby Lučanskej
 • 21. bod Návrh na predaj pozemku registra C KN parc. č. 2286, v katastrálnom území Báhoň, pre Poľnohospodárske výrobné družstvo, Mlynská 29, Báhoň
 • 22. bod Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu 1/36 na pozemku registra C KN parc. č. 2591, v katastrálnom území Báhoň, pre Poľnohospodárske výrobné družstvo, Mlynská 29, Báhoň
 • 23. bod Informácia o spracovaní územných plánov zón
 • 24. bod Návrh na schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy na prenájom pozemku registra “C“ KN parc. č. 15123/214 – zastavaná plocha a nádvorie a časti pozemkov registra “C“ KN parc. č. 15121/1 – vodná plocha a 15123/225 – ostatná plocha, v k.ú. Nové Mesto, vedených na LV č. 2382, v prospech spoločnosti Co-finance, s.r.o., Zadunajská cesta 406/27, Bratislava 851 01, IČO: 46 462 899
 • 25. bod Návrh riešenia žiadosti o odpustenie nájmu pre žiadateľa LEYUAN s.r.o., ktorý požiadal o odpustenie nájmu v súvislosti s prijatými mimoriadnymi opatreniami k zabráneniu šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19 – II. vlna
 • 26. bod Vystúpenie občanov (predpoklad o 11,00 hod.)
 • 27. bod Rôzne
 • 28. bod Interpelácie

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
21.10.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
02.11.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
09.11.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

 
22.11.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
08.12.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13