BA Nové Mesto MiZ 29.06.2021

Zasadnutia zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto

  • 1. až 4. bod Otvorenie, schválenie programu, voľba overovateľov, návrhová komisia
  • 5. bod Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
  • 6. bod Návrh na uzatvorenie Zmluvy o spolupráci, o uzatvorení budúcich kúpnych zmlúv o prevode nehnuteľností a o uzatvorení budúcich zmlúv o zriadení vecného bremena so spoločnosťou Atrios real estate s.r.o.
  • 7. bod Zámer mestskej časti Bratislava–Nové Mesto zabezpečiť financovanie investičných akcií formou bankového úveru (NESCHVÁLENÝ z dôvodu neuznášaniaschopnosti poslancov)
  • 12. bod Návrh koncepčného zámeru rozvoja a pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre školský rok 2021/2022, 2022/2023 a 2023/2024

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
31.01.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
03.02.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
09.02.2022 | 17:30 SR PRIAMY PRENOS
Marianka ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva Marianka

Kategórie videií: