BA Nové Mesto MiZ 13.07.2021

Zasadnutia zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto

 • Rôzne (dokončenie z
 • Interpelácie (dokončenie z
 • 7. bod Zámer mestskej časti Bratislava–Nové Mesto zabezpečiť financovanie investičných akcií formou bankového úveru
 • 8. bod Obchodná verejná súťaž k prevádzkovej budove v parku JAMA
 • 9. bod Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • 10. bod Návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z IROP pre projekt „Rozšírenie kapacít tried ZŠ Odborárska č. 2
 • 11. bod Stanovisko Miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 12. bod Správa z kontroly splnenia nápravných opatrení uložených MZ MČ B-NM na 10. zasadnutí uznesením č.10/07 vyplývajúcich zo správy z kontroly Oddelenia správy majetku a vnútornej správy MÚ B-NM, zameranej na výber poplatkov za osvedčovanie podpisov na listinách a fotokópií
 • 13. bod Správa z kontroly splnenia nápravného opatrenia uloženého MZ MČ B-NM na 13. zasadnutí uznesením č.13/05 vyplývajúceho zo správy z kontroly Oddelenia hospodárskeho a finančného MÚ B-NM zameranej na výber poplatkov za rozvoj, v súlade so sadzbami poplatkov podľa prijatých VZN
 • 14. bod Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2021
 • 15. bod Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2020
 • 16. bod Návrh na schválenie stanoviska miestneho zastupiteľstva k: I. návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – sociálne veci
 • 17. bod Návrh na upustenie od vymáhania trvale nevymožiteľných pohľadávok Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • 18. bod Návrh na schválenie súťažného návrhu uchádzača - spoločnosti Ydnis s.r.o. so sídlom Horská 13035/31, 831 02 Bratislava, IČO: 53 736 885, zapísaná v obchodnom registri OS BA I., v oddiely Sro, vložke č. 152139/B predloženého do obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej dňa 29.03.2021 a to na základe odporúčania komisie ako aj návrh na uzavretie nájomnej zmluvy s uvedeným uchádzačom
 • 19. bod Návrh na schválenie zámeru prevodu bytov v bytových domoch súp. č. 6954, 6959,7694 a 7545 na Bojnickej ul. v Bratislave do vlastníctva nájomcom, ktorí majú nájom bytov v uvedených bytových domoch dojednaný na dobu neurčitú
 • 20. bod Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov kancelárie č. 404 nachádzajúcej sa na 4.9. administratívnej budovy, súp. Č2953 na Hálkovej ul. 11 v Bratislave a to neziskovej organizácii Centrum včasnej intervencie.
 • 21. bod Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 1268/3, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 4 m2, v k.ú. Nové Mesto, pre manželov Ing. Tomáša Sotníka a Ing. Katarínu Sotníkovú
 • 22. bod Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 5348/12, v katastrálnom území Vinohrady, pre vlastníkov bytov v bytovom dome na Opavskej 12 v Bratislave
 • 23. bod Návrh na udelenie súhlasu s postúpením práv a povinností z nájomnej zmluvy č. 1/2021 zo dňa 02.01.2021
 • 24. bod Návrh na schválenie Zásad vybavovania sťažností a zásad na vybavovanie petícií
 • 25. bod .Návrh na neschválenie nadobudnutia vlastníckeho práva k neskolaudovanej nehnuteľnosti bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 10403/20 pre katastrálne územie Nové Mesto evidovanom na GP č. 3/2013 úradne overenom dňa 22.01.2013 pod číslom 86/2013
 • 26. bod Návrh na schválenie nadobudnutia pozemkov k rekonštrukcií komunikácie na ul. Tupého
 • 27. bod Schválenie ZADANIA Územného plánu zóny Zátišie – Hattalova
 • 28. bod Priebežná informácia o stave sčítania obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • 29. bod Informácia o spracovaní územných plánov zón
 • 30. bod Návrh na poskytnutie zľavy z nájmu z dôvodu opatrení proti šíreniu pandémie COVID 19 za obdobie od 1.1.2021 pre nájomníkov v objekte Mestská Tržnica, Šancová 112, Bratislava.
 • 31. bod Občania (nik sa neprihlásil)
 • 32. bod Rôzne + Interpelácie

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
21.10.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
02.11.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
09.11.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

 
22.11.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
08.12.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13