BA Nové Mesto MiZ 29.09.2021

Zasadnutia zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto

 • 1-4. bod Otvorenie, Schválenie programu rokovania, Voľba členov návrhovej komisie, overovatelia
 • 5. bod Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • 6. bod Návrh na siedmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2021
 • 7. bod Monitorovacia správa plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k 30.06.2021
 • 8. bod Návrh na schválenie predloženie projektu z REACT-EU: Rozšírenie kapacít tried ZŠ Cádrová
 • 9. bod Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Riazanská 75
 • 10. bod Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením
 • 11. bod Žiadosť hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o odzverenie pozemku – Mladá Garda, žiadosť zo dňa 03.08.2021
 • 12. bod Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa - nájom nebytového priestoru – č. N12-901 o celkovej podlahovej ploche 16,52 m², nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu na ulici J. C. Hronského č. 16 – 20 v Bratislave a to spoločnosti ŽBLNK MS, s. r. o., sídlom Čiližská 6, Bratislava, IČO: 53 468 023
 • 13. bod Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/350, v katastrálnom území Nové Mesto, pre manželov Akad. sochára Juraja Čuteka a Vieru Čutekovú
 • 14. bod Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/351, v katastrálnom území Nové Mesto, pre akad. sochára Rastislava Trizmu
 • 15. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa - nájom bytov č. 31, 37, 41 v bytovom dome Bojnická 7545/25 príspevkovej organizácii EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870 pre ich zamestnancov
 • 16. bod Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 5494/72, o výmere 719 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorý je priľahlým pozemkom k bytovému domu súp. č. 2853 na Jahodovej 11, v prospech vlastníkov bytov v bytovom dome
 • 17. bod Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 5494/1, o výmere 688 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorý je priľahlým pozemkom k bytovému domu súp. č. 2854 na Jahodovej 13 v prospech vlastníka bytu v bytovom dome
 • 18. bod Návrh na zmenu uznesenia č. 18/19 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto zo dňa 06. októbra 2020
 • 19. bod Dodatok č. 1 Zásad poskytovania jednorazových finančných výpomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • 20. bod Informácia o postupe zriaďovateľa vo vzťahu k príspevkovej organizácii EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870 v súvislosti so skončením pracovného pomeru riaditeľa Mgr. Vladimíra Mikuša ku 31.08.2021
 • 21. bod Informácia vo veci vymáhania trvale nevymožiteľných pohľadávok – vyjadrenie k možnosti odpredaja trvale nevymožiteľných pohľadávok Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • Ukončenie pre neuznášaniaschopnosť zastupitreľstva

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
21.10.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
02.11.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
09.11.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

 
22.11.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
08.12.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13