BA Nové Mesto MiZ 27.09.2022

Zasadnutia zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto

 • 19. bod Návrh na schválenie prevodu bytu č. 23 a s ním súvisiaci spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach, na príslušenstve v bytovom dome na Bojnickej ulici č. 19, súp. č. 6954, k. ú. Nové Mesto, ako aj na zastavanom pozemku parc. č. 17090/25 a priľahlom pozemku parc. č. 17090/57 do vlastníctva nájomcu
 • 20. bod Návrh na schválenie prevodu bytu č. 32 a s ním súvisiaci spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach, na príslušenstve v bytovom dome na Bojnickej ulici č. 19, súp. č. 6954, k. ú. Nové Mesto, ako aj na zastavanom pozemku parc. č. 17090/25 a priľahlom pozemku parc. č. 17090/57 do vlastníctva nájomcu
 • 21. bod Návrh Zásad poskytovania finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • 22. bod Návrh Dodatok č. 1 Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 12. 4. 2012 uznesením č. 37/13
 • 23. bod Návrh Dodatok č. 2 Zásad poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • 24. bod Návrh Dodatok č. 2 Zásad poskytovania jednorazových finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • 25. bod Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2022 - 2027
 • 26. bod Informácia o spracovaní Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na roky 2022-2030
 • 27. bod Informácia o spracovaní územných plánov zón
 • 28. bod Návrh na zápis Tržnice na Trnavskom mýte do Zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • 29. bod Návrh na zápis Vily riaditeľa Dynamit-Nobel na Jurajovom dvore do Zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • 30. bod Žiadosť o poskytnutie dotácie – Depaul Slovensko vo výške 4 000 Eur
 • 31. bod Žiadosť o poskytnutie dotácie – Nadácia Cvernovka vo výške 4 000 Eur
 • 32. bod Žiadosť o poskytnutie dotácie – Občianske združenie Ziegelfeld vo výške 9 053,50 Eur
 • 33. bod Žiadosť o poskytnutie dotácie – Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo výške 2 500 Eur
 • 34. bod Žiadosť o poskytnutie dotácie – Novomestský športový klub 1922 vo výške 20 000 Eur
 • 35. bod Rôzne
 • 35. bod Rôzne /pokračovanie/
 • 36. bod Interpelácie

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 576
Brezno 41
Dunajská Streda 80
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 206
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 79
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 576
Brezno 41
Dunajská Streda 80
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 206
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 79
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13