BA Nové Mesto MiZ 14.12.2022

Zasadnutia zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto

  • 1. - 5. bod Otvorenie, zloženie sľubu poslanca, program zasadnutia, voľba návrhovej komisie a overovateľov
  • 6. bod Návrh na voľbu a) predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto s výkonom agendy sťažností voči voleným funkcionárom Mestskej časti BratislavaNové Mesto atď
  • 7. bod Návrh na schválenie súťažných podkladov k vyhláseniu verejného obstarávania na podlimitnú zákazku bežným spôsobom pre stavebné práce s názvom „REVITALIZÁCIA ČASTI PARKU NA RAČIANSKOM MÝTE V BRATISLAVE“ a nadlimitnú zákazku na poskytnutie služby pre zákazku : SADOVÉ ÚPRAVY V RÁMCI REVITALIZÁCIE ČASTI PARKU NA RAČIANSKOM MÝTE V BRATISLAVE
  • 8. bod Návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre projekt : MŠ VIHORLATSKÁ - ROZŠÍRENIE KAPACÍT
  • 9. bod Návrh na odstúpenie od zmluvy o poskytnutí NFP pre projekt : DETSKÉ JASLE VIHORLATSKÁ
  • 10. bod Schválenie Zadania pre Územný plán zóny Krahulčia 2020
  • 11. bod Návrh poverenia starostu na rokovanie a uzatvorenie zmluvy o spolupráci s MIRI bez finančného záväzku
  • 12. bod Vystúpenie občanov
  • 13. bod Interpelácie poslancov + Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
23.03.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
23.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
23.03.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
27.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
28.03.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
29.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
04.04.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
04.04.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
04.04.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
17.04.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
25.04.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
27.04.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

Kategórie videií: