BA Nové Mesto MiZ 07.02.2023

Zasadnutia zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto

 • 1. a 2. bod OtvorenieZloženie sľubu novozvolených poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • 3-5. bod Schválenie programu rokovania 4. Voľba členov návrhovej komisie 5. Voľba overovateľov uznesení a záznamu z rokovania
 • 6. bodInformácia starostu
 • 7. bodNávrh na doplnenie členov do poradných orgánov MZ a určenie gescií a sobášiaceho
 • 7a. bodNávrh na dočasné využitie fin. prostriedkov
 • 8. bodNávrh rozpočtu na rok 2023 a viacročného rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025
 • 9. bodNávrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .... o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školách a školských zariadeniach mestskou časťou Bratislava-Nové mesto
 • 10. bodN á v r h na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva k hnuteľnému majetku - technické zariadenie – veľkoplošná LED obrazovka o veľkosti 16,64 m x 5,76 m, s celkovou záberovou plochou 95,85 m2 spolu s príslušenstvom
 • 11. bodObstaranie Územného plánu zóny Podhorský pás - Vtáčnik/Briežky a Podhorský pás - Pod Strážami
 • 12. bodInformácia o spracovaní územných plánov zón
 • 13. bodPreskúmanie Územného plánu zóny Tehelná
 • 14. bodSpráva o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2022
 • 15. bodSpráva z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Knižnica Bratislava-Nové Mesto, Pionierska 12
 • 16. bodSpráva z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou, Za kasárňou 2
 • 17. bodVystúpenie občanov
 • 18. bodInformácia o zmene organizačnej štruktúry
 • 19. bodInterpelácie poslancov
 • 20. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 525
Brezno 41
Dunajská Streda 77
Galanta 1
Hlohovec 67
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 16
Košice 2
Malacky 83
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 193
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 3
Senec 74
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
02.10.2023 | 11:00 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

Výberové konanie na riaditeľa/ku

 
06.10.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
16.10.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 525
Brezno 41
Dunajská Streda 77
Galanta 1
Hlohovec 67
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 16
Košice 2
Malacky 83
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 193
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 3
Senec 74
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13