BA Nové Mesto MiZ 04.04.2023

Zasadnutia zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto

 • 1. až 4. bod Otvore nie, schválenie programu zasadnutia, voľba návrhovej komisie a overovateľov
 • 4a. bod Návrh na zmenu názvu časti ulice Kutuzovova na Námestie generála Viesta
 • 4b. bod Návrh na podanie žiadosti o dotáciu
 • 5. bod Správa o plnení uznesení
 • 6. bod Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2023
 • 7. bod Návrh stanoviska MZ mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu VZN hl. m. SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
 • 8. bod Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok „Športoviska Pionierska“
 • 9. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti BratislavaNové Mesto č. 5/2015 zo dňa 16.6.2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov na štadióne INTER Bratislava
 • 10. bod Návrh zmeny VZN č. 2/2006, ktorým je vyhlásená záväzná časť Územného plánu zóny Podhorský pás, v znení zmien a doplnení VZN č. 2/2009
 • 11. bod Návrh platu starostu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2023
 • 12. bod Návrh platu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2023 a mesačnej odmeny z mesačného platu
 • 13. bod Správa z mimoriadnej kontroly s dôrazom na použitie všetkých finančných prostriedkov kapitálových a bežných výdavkov investovaných do spoločenskej budovy Vernosť zo strany mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v období od 01.01.2011 až do 01.04.2022
 • 14. bod Pravidlá kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Nové Mesto
 • 15. bod Informácia o začatí mimoriadnej kontroly Základnej školy s materskou školou Cádrova
 • 16. bod Návrh na voľbu členov-odborníkov stálych komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre volebné obdobie rokov 2022-2026
 • 17. bod Návrh na schválenie zástupcov komisie za Verejného obstarávateľa - mestskú časť Bratislava-Nové Mesto v zmysle uzatvorenej Koncesnej zmluvy na zabezpečenie prevádzky Tepelného hospodárstva v Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ÚEZ 122/2019 zo dňa 14.06.2019, účinnej dňa 15.06.2019, v zmysle Dodatku č. 1 zo dňa 14.6.2019 č. ÚEZ 122/2019
 • 18. bod Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie EKO – podnik verejnoprospešných služieb Bratislava-Nové Mesto
 • 19. bod Schválenie Územného plánu zóny Nobelova
 • 20. bod Preverenie stavu ukončeného obstarávania Územného plánu zóny Biely Kríž
 • 21. bod Návrh na zápis nákupného strediska Slimák (v pôvodnom rozsahu) a bunkra z 1. svetovej vojny na Račianskej ulici do Zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • 22. bod Informácia o obstarávaní územných plánov zón
 • 23. bod Návrh na schválenie prenájmu časti nebytového priestoru v objekte základnej školy s materskou školou na ul. Sibírska 39 pre spoločnosť BADENTAL, s.r.o., so sídlom Račianske mýto 1/A, 821 02 Bratislava, IČO: 52 331 911, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 • 24. bod Stiahnutý
 • 25. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – predaj stavby prístavby športovej haly označenej súpisným číslom 11796, postavenej na pozemku registra „C“ KN parcelné číslo 11820/14, a pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11820/14, 11820/4, 11820/13, v katastrálnom území Nové Mesto žiadateľovi – BZS Company, s.r.o., Legerského 3, 83102 Bratislava, IČO: 51136830
 • 26. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – bezodplatný prevod časti pozemkov registra „C“ KN parcelné číslo 15140/9, 15140/80, 15140/81, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 276 m², katastrálne územie Nové Mesto na nadobúdateľa - hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy a schválenie Zverenia majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • 27. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – nájom nebytového priestoru o celkovej podlahovej ploche 203,7 m2, nachádzajúceho sa ulici Ovručská 5 v Bratislave, občianskemu združeniu SME SPOLU o. z., Ovručská 5, 831 02 Bratislava, IČO: 50164015, DIČ: 2120215944
 • 28. bod Návrh na zmenu názvu časti ulice Junácka na názov „Olympijské námestie“
 • 29. a 30. bod Rôzne + Interpelácie

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 576
Brezno 41
Dunajská Streda 80
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 206
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 79
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 576
Brezno 41
Dunajská Streda 80
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 206
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 79
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13