BA Nové Mesto Miz 16.12.2020

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto (pokračovanie z 8.12.2020)

 • 23. bod A/ Návrh na zrušenie: - časti B. uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 22/07 z 20.04.2010 a - uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 02/27 zo dňa 17.02.2015 B/ Návrh na schvá
 • 24. bod Návrh na zmenu uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 17/26 zo dňa 30.6.2020
 • 25. bod Návrh na schválenie dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou STIAHNUTÝ Z PROGRAMU ROKOVANIA
 • 26. bod Návrh na schválenie spoločnej správy nehnuteľného majetku v správe mestskej časti – stavba so súpisným č. 2682, katastrálne územie Vinohrady - Dom kultúry Kramáre
 • 27. bod Plán kontrolnej činnosti útvaru miestneho kontrolóra na I. polrok 2021
 • 28. bod Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Sibírska č. 39, Bratislava
 • 29. bod Správa z kontroly poskytovania dotácií z rozpočtu MČ B-NM v zmysle prijatých VZN
 • 30. bod Návrh na schválenie prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 11962/1 katastrálne územie Nové Mesto
 • 31. bod Návrh na udelenie súhlasu vlastníka s odstránením stavby - garáže súp. č. 4015 postavenej na pozemku parc. registra „C“ č. 12781/227 a zapísanej na liste vlastníctva č. 2773, k.ú. Nové Mesto
 • 32. bod Návrh poskytnutie zľavy z nájomnej zmluvy č. 215/2019 zo dňa 23.08.2019 nájomcovi Marks&Marcs, s.r.o.
 • 33. bod Návrh na schválenie prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 19262/11, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 72 m2, v k.ú. Vinohrady, v prospech Pauly Sopkovej
 • 34. bod Informácia o stavbách súp. č. 1102 na pozemkoch registra “C“ KN parc. č. 12781/265, 12781/266, 12781/267, 12781/268, 12781/270, v k.ú. Nové Mesto - dopravné stredisko EKO-podnik VPS
 • 35. bod Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 5348/3 a parc. č. 5348/11, v katastrálnom území Vinohrady, pre Tomáša Bachoríka, Ľ. Fullu 46, Bratislava
 • 36. bod Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 18121/3, v katastrálnom území Vinohrady, pre Ing. Vladimíra Zajaca
 • 37. bod Návrh na schválenie uzatvorenia Dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve na prenájom pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12781/265, 12781/266, 12781/267, 12781/268, 12781/269, 12781/270, 12781/271
 • 38. bod Návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2020/2021
 • 39. bod Informácia o spracovaní územných plánov zón
 • 40. bod Žiadosť o príspevok č. 26/2020 – OZ Ziegelfeld – na projekt - Rozvoj novomestského hokejového tímu Tehelné Pole
 • 41. bod Žiadosť o príspevok č. 27/2020 – OZ Víťaz – na projekt - Víťaz OZ
 • 42. bod Návrh na schválenie nájmu obecného bytu žiadateľke Helene Slézovej na dobu určitú tri roky
 • 43. bod Návrh na vyhlásenie zámeru stavebnej uzávery Koziarka – časť územia v lokalite Koziarka
 • 44. bod Návrh na vyhlásenie zámeru stavebnej uzávery Horné Židiny a Slanec - časti územia v lokalite Veľký Varan/Slanec
 • 45. bod Informácia o indikatívnych nezáväzných ponukách na predloženie dlhodobého úveru na financovanie investičných projektov MČ B-NM
 • 46. bod Návrh na schválenie nájmu obecného bytu žiadateľke Bc. Renáte Knausovej na dobu určitú počas trvania pracovného pomeru v ZŠ s MŠ Odborárska
 • 47. bod Rôzne
 • 48. bod Interpelácie

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
21.10.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
02.11.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
09.11.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

 
22.11.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
08.12.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13