BA Petržalka MiZ 23.06.2020

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Petržalka

 • Otvorenie, schválenie programu
 • 1. bod Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k 31. 05. 2020
 • 2. bod Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2019
 • 2a. bod Informácie o rekonštrukciách MŠ a ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Petržalka
 • 3. bod Návrh úpravy rozpočtu
 • 4. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č..../2020 z 10. 6. 2020 o poskytovaní a výške úhrady za sociálne služby
 • 5. bod Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 18/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Strana 2 z 4 mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 1/2012 zo dňa 17.4.201
 • 6. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Petržalka v zmysle VZN č. 7/2015, v znení VZN č. 7/2017, VZN č. 2/2019 a VZN č.20/2019
 • 7. bod Výzva na podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na vzdelávanie detí v súkromných materských školách podľa prijatého všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2015 z 22. septembra 2015 o poskytovaní nenávratné
 • 8. bod Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2020/2021 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava- Petržalka
 • 9. bod Návrh na odňatie zvereného majetku - SSŠaŠZ - Petržalka
 • 9a. bod Informácia o pedagogicko-organizačnom zabezpečení školského roka
 • 10. bod Informácia o využití účelovo viazaných finančných prostriedkov na rozvoj športovej infraštruktúry na roky 2020-2024 a návrh na revitalizáciu športovej infraštruktúry v období 2020-2021
 • 10a. bod Návrh výzvy na rekonštrukciu komunikácie na území Petržalky
 • 10b. bod Bratislavský dunajský park
 • 11. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie od 1. júla 2020 do 31. decembra 2020
 • 12. bod Správa o kontrole hospodárenia s obecnými bytmi na bytovom oddelení miestneho úradu za vybrané obdobie
 • 12a. bod Správa o kontrole prenájmov na ZŠ Prokofjevova
 • 13. bod Návrh úpravy Zásad hospodárenia s obecnými bytmi v mestskej časti BratislavaPetržalka
 • 14. bod Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom a k bytom vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka za I. štvrťrok 2020
 • 15. bod Návrh na odpustenie dlhu z nájmu v čase mimoriadnej situácie COVID-19
 • 16. a 17. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ A. Karpova Černyševského 8 pre Mgr. Marta Janičkovičová-Baletné štúdio TERPSICHORE + Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemkov parc. č. 3405 pre Štefana Krepsa - PINCODE, s.r.o.
 • 18. bod Návrh na prenájom časti pozemku v areáli ZŠ Nobelovo nám.č.6 pre BABYLAND
 • 19. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Strediska sociálnych služieb na Vavilovovej 12 v Bratislave pre Súkromnú materskú školu Vavilovova 18, 851 01 Bratislava
 • 21. bod Návrh na redukciu finančných prostriedkov poskytovaných Mestskou časťou BratislavaPetržalka na služby TV Bratislava
 • 22. bod Žiadosť o reguláciu parkovania elektrických kolobežiek
 • 23. bod Návrh na odvolanie a voľbu neposlanca do komisie mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 24. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 365
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 53
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 147
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 5
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
25.02.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto
25.02.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec -->
25.02.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
01.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
10.03.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
22.03.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
25.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 365
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 53
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 147
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 5
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13