BRATISLAVA, MsZ 2. deň 28.06.2012

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 • 52. bod Návrh záverečného účtu mesta Bratislavy za rok 2011
 • 52. bod Pokračovanie /1/
 • 52. bod Pokračovanie /2/
 • 52. bod Pokračovanie /3/
 • 53. bod Návrh na zmenu rozpočtu Bratislavy na rok 2012
 • 53. bod Pokračovanie
 • 55. bod Návrh na odňatie správy pozemkov v k. ú. Petržalka, návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, k. ú. Trnávka spoločnosti Kráľova hora, s.r.o., so sídlom v Bratislave a návr
 • 55. bod Pokračovanie /1/
 • 55. bod Pokračovanie /2/
 • 55. bod Pokračovanie /3/
 • 55. bod Pokračovanie /4/
 • 55. bod Pokračovanie /5/
 • 55a. bod Zverenie pozemkov pre Petržalku na výstavbu bazéna
 • 55b. bod Zverenie pozemkov pre Petržalku na výstavbu parkovacích domov
 • 56. bod Návrh na delegovanie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy do rád škôl a do rád školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy
 • 57. bod Návrh na schválenie požiadavky Prima banky Slovensko, a.s. v súvislosti s plnením podmienok Zmluvy o úvere č. 10/085/08 zo dňa 23. 7. 2008 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 21. 7. 2009
 • 57. bod Pokračovanie
 • 58. bod Návrh na riešenie domu na Rezedovej č. 3 v Bratislave
 • 58. bod Pokračovanie
 • 59. bod Návrh na schválenie zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy za konateľa obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r. o.
 • 60. bod Návrh na zmenu časti A bodu 2 uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Bratislavy č. 64/2011 zo dňa 31. marca 2011
 • 61. až 65. bod Valné zhromaždenia
  - Dopravný podnik
  - Bratislavská vodárenská spoločnosť
  - METRO
  - Bratislavská integrovaná doprava
  - info o a.s. a s.r.o.
 • 66. bod Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne
 • 67. bod Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Landererova ul. 1, 811 09 Bratislava
 • 68. bod Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
 • 69. bod Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok 2012
 • 72. až 74. bod Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v Saune Rosnička, ul. M. Sch. Trnavského 2/C v Bratislave, k.ú. Dúbravka
  73. MARIANUM - Pohrebníctvo mesta
  74. predaj pozemkov v Bratislave, k
 • 75. bod Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, nebytového priestoru č. 906 na prízemí, vo výmere 151,19 m2, nachádzajúceho sa v bytovom dome Panská ul. č. 2, súp. č. 242, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválen
 • 75. bod Pokračovanie
 • 76. až 79. bod predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 327/10
  77. predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3888/51,
  78. predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3138/7
  79. predaj pozemku v Bratisl
 • 80. bod Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21928/3
 • 81. bod Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15666/13 a časť parc. č. 15666/3, spoločnosti TERNO Slovensko, spotrebné družstvo, so sídlom v Bratislave
 • 81. bod Vysyvetlenie k hlasovaniu
 • 82. bod Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3375/1 a parc. č. 3375/6, spoločnosti SHELL Slovakia, s.r.o., so sídlom v Bratislave
 • 83 až 90. bod Majetkové prevody a prenájmy
 • 91. až 94. bod Návrh na späťvzatie odvolania Hlavného mesta SR Bratislavy podaného dňa 25.10.2010 voči rozsudku, sp.zn.: 186/06 zo dňa 15.04.2010
  92. doplnenie uznesenia č. 479/2012
  93. prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome<
 • 95. bod Info o vybavených interpeláciách
 • 96. bod Interpelácie
 • 97. bod Rôzne
 • 97. bod Rôzne /pokračovanie/
 • 97. bod Slovo pre verejnosť

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
27.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií: