Banská Bystrica VÚC 14.09.2015

Banská Bystrica VÚC

 • 1. bod Otvorenie
 • 2. bod Kontrola plnenia uznesení
 • 3. a 4. bod Návrh Dodatku č. 1 VZN BBSK č. 25/2014 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti
 • 5. bod Návrh Zmeny rozpočtu BBSK č. 4 na rok 2015
 • 6. bod Zápočet nezrovnalosti na projekte Modernizácia a rekonštrukcia cesty II/585 LučenecTrenč, križovatky II/585, III/0718, prestavba mosta ev. č. 585-001
 • 7. bod Návrh Dodatku č. 1 Zásad hospodárenia s majetkom BBSK
 • 8. bod Hospodárenie a nakladanie s majetkom BBSK
 • 9. bod Výročná správa Fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK za rok 2014 a plán jeho činnosti na ďalšie obdobie
 • 10. bod Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra BBSK za I. polrok 2015
 • 10. bod Hlasovanie
 • 11. bod Správa o výsledku kontroly NKÚ SR vykonanej v BBSK a o prijatých opatreniach 12.bod Správa o výsledku kontrol NKÚ SR vykonaných v Novohradskom múzeu a galérii v
 • 12. bod Správa o výsledku kontrol NKÚ SR vykonaných v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci, v Stredoslovenskom osvetovom stredisku v Banskej Bystrici a v Bábkovom divadle na Rázcestí v Banskej Bystrici a o prijatých opatreniach
 • 13. bod Návrh na vymenovanie riaditeľky Domova MÁRIE, Špitálska 3, Banská Štiavnica
 • 14. bod Výzva krajskému riaditeľovi PZ na prijatie operatívnych opatrení proti zločinom páchaným cigánskymi extrémistami
 • 15. bod Vyčlenenie finančných prostriedkov na pomoc pri zriadení obecnej polície v obciach Polomka, Závadka nad Hronom a Heľpa

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 57
Trnava 99
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
04.12.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
05.12.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
11.12.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho

 
12.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
12.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
12.12.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
12.12.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
12.12.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
13.12.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
13.12.2023 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
14.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
14.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
19.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
19.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory

 
21.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 57
Trnava 99
Žilina 3