Bratislava MsZ (titulky) 29.02.2024

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 • Zloženie sľubu poslanca
 • Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 1. bod Vyhlásenie nastúpenia náhradníka Mgr. Pavla Škápika na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 2. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k 31. 12. 2023 a k 31. 01. 2024
 • 3. bod Návrh na vysporiadanie premlčaných neidentifikovateľných pohľadávok z minulých období
 • 4. bod Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2024
 • 5. bod Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 400/2023 zo dňa 14.12. 2023, ktorým schválilo rozdelenie štátnej dotácie v prípade prijatia finančných prostriedkov od Ministerstva financií Slovenskej republiky na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 705/2023
 • 6. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2024 z ..../2024, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2023 o dani za ubytovanie
 • 7. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2024 z ... 2024, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2016 a č. 6/2018
 • 7a. bod Ďalšia fáza rekonštrukcie, modernizácie a technického zhodnotenia plavárne Pasienky - predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci výzvy Fondu na podporu športu č. 2023/001
 • 8. bod Návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre obchodné spoločnosti mesta na rok 2024 (Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Technické siete Bratislava, a.s., Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o)
 • 9. bod Zmeny v orgánoch a zakladateľských dokumentoch obchodných spoločností a organizácii s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy
 • 10. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov a nájmu zariadenia kuchyne v Domove pri kríži
 • 11. bod Návrh na majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemkom v Bratislave, k. ú. Ružinov, Staré Mesto, Nivy a Čunovo, v rámci projektu „Modernizácia električkových tratí RUŽINOVSKÁ RADIÁLA“
 • 12. bod Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4757/27 a nasl., vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, za byty v bytovom dome na Zvolenskej 3, postavenom na pozemku parc. č. 9580/1 v k. ú. Nivy, vo vlastníctve Ing. Gustáva Lacu
 • 13. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 880/11, ulica Za farou, Petrovi Drenkovi s manželkou
 • 14. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rusovce, parc. č. 1043, Balkánska ulica, Štefanovi a Monike Gyöpösovým
 • 15. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, pare. č. 15279/70 a nasl.. Bajkalská ulica, 1. súkromnému gymnáziu v Bratislave, so sídlom v Bratislave
 • 16. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Petržalka, Nové Mesto, Karlova Ves pod kontajnerovými stojiskami
 • 17. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice a k. ú. Dúbravka, na vybudovanie a užívanie prístupových bezbariérových vstupov do bytových domov
 • 18. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1723/2, pre spoločnosť VI GROUP Bývanie pod lesom s.r.o., so sídlom v Bratislave
 • 19. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa ukončenia nájmu nebytových priestorov v budove na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre Úniu miest Slovenska so sídlom v Bratislave
 • 20. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozšírenia predmetu nájmu v budove na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre Bratislavské kultúrne a informačné stredisko so sídlom v Bratislave
 • 21. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny zmluvy o nájme budovy Starej tržnice v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre občianske združenie ALIANCIA STARÁ TRŽNICA so sídlom v Bratislave
 • 22. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa uzatvorenia dodatku k zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0419 22 00, uzatvorenej s občianskym združením Zóna Svetlá-Tichá-Slávičie, o.z., so sídlom v Bratislave
 • 23. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zníženia výšky nájomného zo zmluvy o nájme pozemku č. 08 83 0786 23 00, pre spoločnosť UniCare Centrum, s.r.o. so sídlom v Bratislave
 • 24. bod Správa o výsledku kontroly vykonanej mestskou kontrolórkou hlavného mesta SR Bratislavy a jej útvarom
 • 25. bod Správa o kontrolnej činnosti mestskej kontrolórky hlavného mesta SR Bratislavy a jej útvaru za rok 2023
 • 26. bod Záznam o výsledku kontroly NKÚ - účinnosť zavedenia objektívnej zodpovednosti a efektívnosť jej fungovania
 • 27. bod Stav prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor
 • 28. bod Predloženie projektu „Revitalizácia verejného priestoru Kazanská“ – Program Slovensko
 • 29. bod Predloženie projektu „Čerešňový sad – Legionárska“ – Program Slovensko
 • 30. bod Petícia Dajme Šancovej šancu na život - stiahnuté z rokovania
 • 31. bod Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta, Bratislava
 • 32. bod Predaj spoluvlastníckeho podielu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v objekte na Cintorínskej ulici č. 24
 • 33. bod Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9737/51, Oravská ulica, Michalovi Amonovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod garážou
 • 34. bod Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 1064/5, Hradná ulica, Ivanovi Minarovičovi a Renáte Minarovičovej, ako majetkovoprávneho usporiadania vzťahu k pozemku pod stavbou
 • 35. bod Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 280/2023 zo dňa 29. 06. 2023, ktorým bol schválený predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Pažítkovej ulici
 • 36. bod Návrh na kúpu umeleckých diel na Poštovej ulici v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, nachádzajúcich sa na pozemku parc. č. 21753/1, od mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 37. bod Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Lamač, Zlatohorská ulica
 • 38. bod Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy k stavbe trafostanice v Bratislave, k. ú. Nivy, so spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Bratislave, pre účely stavby „Rekonštrukcia Haly dielní na Bazovej ulici v Bratislave“
 • 39. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a na zaplatenie odplaty za zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9193/16 a nasl. spoločnosti METRO Bratislava a.s., so sídlom v Bratislave, pre účely stavby „Activity Park“
 • 40. bod Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves a k. ú. Lamač, v prospech spoločnosti Bory, a. s., so sídlom v Bratislave
 • 41. bod Návrh na zriadenie vecného bremena k časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12780/1 a nasl., „Predĺženie Tomášikovej ulice Bratislava, Vajnorská – Račianska“, s mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto
 • 42. bod Návrh na bezodplatný prevod nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
 • 43. bod Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, Knižkova dolina, do správy mestskej časti Bratislava-Rača
 • 44. bod Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v objekte Kolískova 1, 1B, garáže Martinčekova vlastníkom garáží
 • 45. bod Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 323/2023 zo dňa 04. 10. 2023, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod objektom Kolískova 1, 1B
 • 46. bod Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Martinengova 10, Ružová dolina 22, Priemyselná 3, 5, 7, 9, Hraničná 69, Vrútocká 26, Rajčianska 34, Vŕbová 10, Sadmelijská 1, Pod Rovnicami 5, 7, Gallayova 43, Vilová 11, Vranovská 67, vlastníkom bytov
 • 47. bod Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to uznesenia č. 1011/2010 zo dňa 27. 05. 2010, uznesenia č. 287/2019 zo dňa 26. 09. 2019, uznesenia č. 1060/2021 zo dňa 18. 11. 2021, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovými domami
 • 48. bod Informácia o účasti členov – poslancov a neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za obdobie od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023
 • 49. bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 50. bod Interpelácie
 • 51. bod Rôzne
 • 52. bod Slovo pre verejnosť

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 576
Brezno 41
Dunajská Streda 80
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 206
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 79
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 576
Brezno 41
Dunajská Streda 80
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 206
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 79
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13