Bratislava MsZ 12.12.2019

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 • Otvorenie, schválenie programu, návrhová komisia, overovatelia
 • 1. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 11. 2019
 • 2. bod Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019
 • 3. bod Percentuálne podiely mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam hlavného mesta SR Bratislavy podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 4. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dani z nehnuteľnosti
 • 5. bod Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2020 – 2022
 • 6. bod Návrh na uzatvorenie rámcovej úverovej zmluvy s Európskou investičnou bankou na roky 2020 – 2024
 • 7. bod Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci pôsobnosti udeľovania súhlasov pre príslušníkov tretích krajín podľa osobitného predpisu
 • 9. bod Personálne zmeny v neziskovej organizácii Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o.
 • 9a. bod Schválenie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy do dozornej rady Bratislavskej organizácie cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board.
 • 10. až 13. bod Návrh výkonnostných ukazovateľov (KPI) pre obchodnú spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, a.s., Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., METRO Bratislava, a.s.
 • 14. bod Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2018, návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2018 a výročná správa spoločnosti za rok 2018, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spo
 • 15. bod Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • 16. bod Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Halbart-Slovakia a.s.
 • 17. bod Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Dome tretieho veku.
 • 18. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17352/1, parc. č. 17359, parc. č. 17360/1, RNDr. Marianne Cíchovovej, PhD. a spol.
 • 19. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1507/6 a parc. č. 1533/3, Bratislavskému samosprávnemu kraju so sídlom v Bratislave
 • 22. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2910/15 a parc. č. 3888/152, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4735/2, spoločnosti Beskydská 10 s. r. o., so sídlom v Bra
 • 23. bod Návrh na vysporiadanie pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, v prospech verejnoprospešnej stavby Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor
 • 23a. bod Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom na pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3503/17
 • 24. bod Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
 • Vystúpenie dení
 • 27. bod Návrh grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave
 • 30. bod Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 297/2011 zo dňa 29. 09. 2011, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Pustá 3
 • 31. bod Petícia za zachovanie vinohradov v Krasňanoch, Rači a Novom Meste
 • 31. bod Pokračovanie
 • 32. bod Zverejňovanie majetkových priznaní verejných funkcionárov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a ďalšie súvisiace opatrenia vyplývajúce z politiky etiky v zmysle Protikorupčného minima pre Bratislavu
 • 33. bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 • 34. bod Interpelácie
 • 35. bod Rôzne
 • 36. bod Vystúpenie občanov

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 365
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 53
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 147
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 5
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
25.02.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto
25.02.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec -->
25.02.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
01.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
10.03.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
22.03.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
25.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 365
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 53
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 147
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 5
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13