Bratislava MsZ 30.04.2020

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 • Otvorenie, schválenie programu
 • 1. bod Vyhlásenie nastúpenia náhradníka Olivera Kríža na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 • 2. bod Návrh na voľbu Mgr. Olivera Kríža, poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, za člena komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 • 2a. bod Vzdanie sa členstva poslankyne Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy PhDr. Jany Poláčikovej v komisii územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a voľb
 • 3. bod Návrh na voľbu člena Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy
 • 4. bod Návrh na zmenu zasadacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy s účinnosťou od 30. 4. 2020
 • 5. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 29. 2. 2020 a k 31. 3. 2020
 • 5a. bod Dopad pandémie COVID-19 a protiopatrení na finančnú situáciu Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť
 • 6. bod Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020
 • 7. bod Návrh na čerpanie finančných prostriedkov v roku 2020 z Rámcovej úverovej zmluvy č. 2019 052968 od Európskej investičnej banky (European Investment Bank) pre hlavné mesto SR Bratislavu
 • 8. bod Návrh na refinancovanie existujúceho úveru vo výške 19 000 000,00 Eur z dôvodu pretrvávajúcich nízkych úrokových sadzieb
 • 9. bod Návrh úpravy hranice vyrubenej výšky dane z nehnuteľnosti určenej pre splácanie v splátkach a zmeny termínov 2. a 3. splátky na rok 2020
 • 10. bod Návrh na zriadenie Výboru pre audit hlavného mesta SR Bratislavy
 • 11. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých verejných priestranstiev a o zmene názvu častí verejných priestranstiev v mestských častiach Bratislava-Ružinov a Bratislava-Staré
 • 12. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava-Devínska Nová Ves, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Lamač a Bratislava-Petržalka
 • 13. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 15403/6, parc. č. 23014/22, parc. č. 22198/3, do vlastníctva spoločnosti CZ INVEST s.r.o, so sídlom v Bratislave
 • 14. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5003, pre mestskú časť Bratislava-Petržalka so sídlom v Bratislave
 • 15. bod Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
 • 16. bod Návrh na odvolanie riaditeľa a vymenovanie riaditeľky príspevkovej organizácie Galérie mesta Bratislavy
 • 17. bod Personálne zmeny v orgánoch príspevkovej organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 18. bod Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
 • 19. bod
 • 20. bod Schválenie revidovaného Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2020 – 2021
 • 21. bod Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 280/2019 zo dňa 26. 09. 2019, ktorým bolo schválené odplatné nadobudnutie nehnuteľností pre účely stavby Nosný systém MHD električka Petržalka
 • 22. bod Návrh na vysporiadanie pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, v prospech verejnoprospešnej stavby „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“ – Kaufland Slovenská rep
 • 23. bod Návrh na ukončenie vybraných nájomných zmlúv v prípade nebytových priestorov v podchode na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto
 • 24. bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za mesiac január a február 2020
 • 25. bod Interpelácie
 • 26. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 366
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 54
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 148
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 6
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
09.03.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto

 
10.03.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
22.03.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
25.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 366
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 54
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 148
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 6
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13