Bratislava MsZ 24.09.2020

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 • Otvorenie, program
 • 1. bod Vyhlásenie nastúpenia náhradníka Ing. arch. Drahana Petroviča na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 • 1a. bod Návrh na poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor
 • 2. bod Návrh na voľbu člena Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy
 • 2a. bod Návrh na tajnú voľbu podľa čl. 9 ods. 1 písm. b/ rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy Mgr. Petra Pilinského, poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, za predsedu komisie pre školstvo, vz
 • 3. bod Informácia o vzdaní sa členstva Dany Marekovej, ako občianky - neposlankyne v komisii územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 • 4. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 06. 2020, 31. 07. 2020 a k 31. 08. 2020
 • 5. bod Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2020
 • 6. bod Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020
 • 7. bod Informácia o odpísaných pohľadávkach hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019
 • 8. bod Zúčtovanie vzťahov Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť s rozpočtom hlavného mesta za rok 2019
 • 9. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zmene názvu častí verejných priestranstiev v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 10. bod Návrh na pridelenie dotácií v Podprograme 2: Grantového programu na podporu športových a vzdelávacích podujatí pre projekty v sume od 3 320,00 Eur do 10 000,00 Eur
 • 11. bod Návrh na poskytnutie dotácií pre žiadosti v rámci Grantového programu Strategická podpora kultúrnych podujatí pre rok 2020
 • 12. bod Menovanie člena/ členky správnej rady Nadácie mesta Bratislavy
 • 13. bod Personálne zmeny v Mestskej polícii hlavného mesta SR Bratislavy
 • 14. bod Návrh na odvolanie riaditeľky rozpočtovej organizácie Domov seniorov Lamač, Na barine 5, 841 03 Bratislava a návrh na poverenie vedením rozpočtovej organizácie Domov seniorov Lamač , Na barine 5, 841 03 Bratislava
 • 15. bod Personálne zmeny v dozornej rade obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, a v dozornej rade obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • 16. bod Personálne zmeny v orgánoch príspevkovej organizácie Zoologická záhrada Bratislava
 • 17. bod Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o.
 • 17a. bod Návrh na prihlásenie sa do dražby nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, situovaných v blízkosti Horského parku
 • 18. bod Petícia pod názvom Petícia – Zastavme hazard! (o 16,30 h ako prvý bod po vystúpení občanov)
 • 19. bod Petícia za doplnenie verejnej občianskej vybavenosti v lokalite Slnečnice - Zóna mesta a Zóna viladomy (mestská časť Bratislava – Petržalka)
 • 20. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 200/2, manželom Stanislave Mészárošovej a Mariánovi Mészárošovi
 • 21. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k.ú. Trnávka, parc. č. 14838/3 do vlastníctva Mika Somíka v celosti
 • 22. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, žiadateľom MUDr. Zuzane Turlíkovej a Ing. Petrovi Turlíkovi
 • 23. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 4081/51 a 4081/52, SR – Ministerstvo dopravy a výstavby SR, so sídlom v Bratislave
 • 24. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1517/5 Ing. arch. Jane Chalupovej
 • 25. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1297, Mgr. Jarmile Dobákovej
 • 26. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2932/10, spoločnosti Todos Bratislava s.r.o., so sídlom v Bratislave
 • 27. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3553/19, mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
 • 28. bod Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
 • 29. bod Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zmeny a doplnky 06
 • 30. bod Návrh zmluvy o spolupráci medzi mestskou časťou Bratislava-Devínska Nová Ves a hlavným mestom SR Bratislavou
 • 31. bod Modernizácia riadenia križovatiek cestnou dopravnou signalizáciou s preferenciou MHD – Petržalka
 • 33. bod Návrh na poskytnutie dotácie na spolufinancovane prevádzky nocľahárne sociálnej služby krízovej intervencie neverejného poskytovateľa Depaul Slovensko, n.o. v sume 20 000,00 Eur
 • 35. bod Návrh na riešenie žiadostí nájomcov nebytových priestorov a pozemkov o odpustenie nájomného v súvislosti s pandémiou Covid-19
 • 36. bod Návrh na ukončenie nájomných vzťahov odstúpením od nájomných zmlúv týkajúcich sa nebytových priestorov na Sedlárskej 4 a Laurinskej 5 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto
 • 37. bod Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemku v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2401/27, na Bartókovej ulici v Bratislave, vo vlastníctve JUDr. Ivety Michalčákovej a Ing. Bronislava Michalčáka
 • 38. bod Návrh na uplatnenie alebo na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislava k pozemkom v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 674/145 a 674/146, ul. Rustaveliho, vo vlastníctve spoločnosti INTERCOM Development s.r.o.
 • 39. bod Návrh na zriadenie vecného bremena týkajúci sa pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15294/49 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, v prospech Univerzitnej nemocnice Bratislava
 • 40. bod Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR č. 1410/2014 zo dňa 30. 01. 2014 v znení uznesenia č. 414/2020 zo dňa 27. 02. 2020, ktorým sa zrušuje uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 908/20
 • 41. bod Návrh na zverenie pozemkov v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7721/1, 7721/3, 7721/39, nachádzajúcich sa v Grasalkovičovej záhrade v Bratislave, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 41a. bod Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 503/2020 zo dňa 25. 06. 2020, ktorým bolo schválené zverenie nehnuteľného majetku do správy mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy
 • 42. bod Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Haburská 23, Komárnická 34, Muškátová 8, Kvačalova 28, Kvetná 16, Koceľova 6, Bebravská 14, 16, 18, Družstevná 4, 6, 8, Riazanská 50, Pod Rovnicami 9, 11, 13, 15, 17, 19, Donnerov
 • 43. bod Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Hrdličkova 19A, vlastníkom bytov a garáží
 • 44. bod Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 249/2019 zo dňa 27. 06. 2019 – 28. 06. 2019, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Vrútockej 32, uznesenia č. 325/
 • 45. bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 • 46. bod Interpelácie (o 14,00 h – po obedňajšej prestávke)
 • 47. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
20.09.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
23.09.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
23.09.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec
23.09.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
23.09.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec
23.09.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Prezentácia

Trenčiansky hrad

 
24.09.2021 | 18:00 SR PRIAMY PRENOS
Slovak Press foto Odovzdávanie ocenení

Odovzdávanie ocenení

 
28.09.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
28.09.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
28.09.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
28.09.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
28.09.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
29.09.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto

 
30.09.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií: