Bratislava MsZ 26.11.2020

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 • Otvorenie, schválenie programu
 • 0. bod Návrh na zamedzenie realizácie nepovolenej stavby
 • 1. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 10. 2020
 • 2. bod Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020
 • 3. bod Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie
 • 4. bod Právna analýza pohľadávky k existencii možnosti vymáhania, možnosti jednostranného zápočtu, možnosti odplatného postúpenia peňažnej pohľadávky hlavného mesta SR Bratislavy voči spoločnosti J & T REAL ESTATE, a.s.
 • 5. bod Návrh na zmenu stanov a štatútu predstavenstva obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
 • 5a. bod Personálne zmeny v dozornej rade obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
 • 6. bod Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
 • 7. bod Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o.
 • 8. bod Návrh na zvýšenie základného imania a zmenu zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
 • 9. bod Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke, konsolidovanej účtovnej závierke a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom za rok 2019, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárensk
 • 10. bod Návrh na vymenovanie riaditeľa rozpočtovej organizácie Domov seniorov Lamač, Na barine 5, 841 03 Bratislava
 • 10a. bod Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
 • 10b. bod Správa mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy k uzneseniu Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 580/2020 časť B bod 2 zo dňa 24. 09. 2020
 • 10c. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2021
 • 10d. bod Návrh Manifestu verejných priestorov
 • 10e. bod Návrh na schválenie odmeny kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy
 • 11. bod Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a na odpísanie premlčanej pohľadávky a záväzkov v Dome tretieho veku
 • 12. bod Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v budove výukového bazéna na Plavárni Pasienky, Junácka 4 v Bratislave pre nájomcu Fond na podporu športu ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 13. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa stavebných objektov v Bratislave, k. ú. Nivy, a zriadenie vecného bremena, v prospech spoločnosti Stanica Nivy s. r. o., so sídlom v Bratislave
 • 14. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, do podielového spoluvlastníctva spoločnosti XL, six s.r.o. so sídlom v Bratislave a spol., Kremeľská ulica
 • 15. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru v stavbe so súpisným číslom 1280 na pozemku parc. č. 345, na Sedlárskej 2 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre žiadateľa Patrícia Šimbochová SIPA s mie
 • 16. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 19779, spoločnosti BRATISLAVA WEST GATE, s. r. o. so sídlom v Bratislave
 • 17. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21885/1, Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave
 • 18. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavebných objektov v Bratislave, nachádzajúcich sa na Vrančovičovej ulici v k. ú. Lamač, na električkovej trati Račianske mýto - Gaštanový hájik v k.ú. Nové Mesto, spoločn
 • 19. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2150/1 a parc. č. 3047, pre spoločnosť South City W, s.r.o. so sídlom v Bratislave
 • 24. bod baum_cityregion_projekt inštitucionalizácie mestského regiónu BAUM – etablovanie
 • 26. bod Návrh bezplatného členstva hlavného mesta v iniciatíve Cities Today Institute
 • 26a. bod Návrh na tajnú voľbu podľa čl. 9 ods. 1 písm. b) rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Tatiany Kratochvílovej, 1. námestníčky primátora hlavného mesta SR Bratislavy, poslankyne Mestského zastupiteľstva hl
 • 27. bod Návrh na zriadenie komisie pre posudzovanie návrhov na udelenie a odňatie čestného občianstva hlavného mesta SR Bratislavy Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 • 28. bod Záverečná správa o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020
 • 29. bod Predĺženie platnosti dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010-2020
 • 30. bod Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia náhradných nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z.
 • 31. bod Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, do správy príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave
 • 32. bod Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1210/2018 zo dňa 27. 09. 2018, ktorým bolo schválené zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, lokalita Filiálka, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Me
 • 33. bod Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 102,47 m² v stavbe so súpis. č. 3038 na pozemku parc. č. 2823 na Jasovskej 1 v Bratislave, k. ú. Petržalka, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
 • 34. bod Návrh na nájom stavby bez súpisného čísla – Mýtneho domčeka, postavenej na pozemku parc. č. 21343 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
 • 35. bod Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21795/2, parc. č. 21793/1, parc. č. 21793/2, k. ú. Nivy, parc. č. 9193/501, parc. č. 9193/6, v prospech spoločnosti Eurovea 2, s.r.o., so sídlom v Brati
 • 36. bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 • 37. bod Interpelácie
 • 38. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
21.10.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
02.11.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
09.11.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

 
22.11.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
08.12.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13