Bratislava MsZ 17.12.2020

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava (17.12.2020)

 • Otvorenie, schválenie programu rokovania
 • 1. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 11. 2020
 • 2. bod Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na r. 2020
 • 3. bod Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021 – 2023
 • 4. bod Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 5. bod Návrh na zrušenie Uznesenia č. 426/2020 zo dňa 30. 04. 2020 Návrh úpravy hranice vyrubenej výšky dane z nehnuteľnosti určenej pre splácanie v splátkach a zmeny termínov 2. a 3. splátky na rok 2020
 • 6. bod Informácia o výsledku kontrol a o prijatých opatreniach v kontrolovaných subjektoch hlavného mesta SR Bratislavy a mestskej príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislavy
 • 7. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze umiestnenia herní a kasín na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 8. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ..../2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 15/2012 o dani za užívanie verejného priestrans
 • 9. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2020, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
 • 10. bod Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – parkovacia politika (zmena čl. 58c ods. 2, doplnenie čl. 58c ods. 3 a ods. 4, čl. 91 ods. 7
 • 10a. bod Zmluva o združení osôb na dosiahnutie dojednaného účelu – Odkanalizovanie Páleniska
 • 11. bod Informácia o modernizácií železničného uzla v hlavnom meste SR Bratislave a skapacitnení železničných tratí v Bratislavskom kraji, vrátane realizácie železničnej stanice (terminálu) Bratislava - Filiálka
 • 12. bod Návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre obchodné spoločnosti mesta na rok 2021
 • 13. bod Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s.
 • 14. bod Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s.
 • 15. bod Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2019, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akc
 • 16. bod Návrh na udelenie a odňatie čestného občianstva hlavného mesta SR Bratislavy
 • 17. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve o nájme pozemku a stavby č. 7/2019 v znení Dodatku č.1 na dobu určitú od 01.01.2021 do 30.06.2021 pre JURIŠTA spol. s.r.o., so sídlom v Bratislave
 • 18. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa stavebných objektov v Bratislave, k. ú. Nivy, a zriadenie vecného bremena, v prospech spoločnosti Stanica Nivy s. r. o., so sídlom v Bratislave
 • 19. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 8982, pre Lukáša Hulanského – Víno Hulanský a parc. č. 8187, pre Jaroslava Pajdlhausera
 • 20. a 21. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pod kontajnerovým stojiskom + Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislav
 • 22. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľnosti v okrese Pezinok, k. ú. Limbach, pozemku parc. č. 1213/8 s príslušenstvom, Pavlovi Chovancovi
 • 23. bod Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, v lokalite Horné Šajby, Hubeného a Kadnárova, do správy mestskej časti Bratislava-Rača
 • 24. bod Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemku parc. č. 1812 a parkoviska nachádzajúceho sa na Šintavskej ulici, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 25. bod Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislava k spoluvlastníckemu podielu 7/8 na nehnuteľnostiach v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, stavbe súpis. č. 810 a pozemku parc. č. 13014, vo vlastníctve Jany Kicovej
 • 26. bod Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislava k spoluvlastníckemu podielu 1/80 na nehnuteľnosti v k. ú. Karlova Ves, pozemku parc. č. 3591, vo vlastníctve Jany Ruskovej
 • 27. bod Návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Rusovce, parc. č. 288 a nasl., s Alojzom Krennom a spol.
 • 28. bod Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave
 • 29. bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 • 30. bod Interpelácie
 • 31. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
21.10.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
02.11.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
09.11.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

 
22.11.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
08.12.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13