Bratislava MsZ 18.02.2021

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 • Otvorenie, program zasadnutia, návrhová komisia, overovatelia
 • 1. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 12. 2020 a k 31. 1. 2021
 • 2. bod Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie
 • 3. bod Návrh na zlúčenie spoločnosti Infra Services, a. s., so spoločnosťou Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • 4. bod Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
 • 5. bod Personálne zmeny v dozornej rade obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
 • 5a. bod Personálne zmeny v dozornej rade obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
 • 6. bod Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove seniorov Lamač, Na barine 5, 841 03 Bratislava
 • 7. bod Návrh na schválenie prípadov hodných osobitného zreteľa týkajúcich sa nájmov častí pozemku v k.ú. Vrakuňa, parc. č. 1235/10 v správe organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy a nájmu administratívnych kontajnerov vo vlastníctve organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 6 žiadateľom
 • 8. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 7/.../2021/N na predĺženie doby nájmu o 1 rok pre nájomcu PRESSO Plus s.r.o., Farského 20, Bratislava, na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 9. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 9/.../2021/N na predĺženie doby nájmu o 1 rok pre nájomcu Nectar Land, s.r.o., Česká 21, Bratislava, na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 10. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 12/.../2021/N na predĺženie doby nájmu o 1 rok pre nájomcu JANKOVICH SK, s.r.o., Trnková 74, Bratislava na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 11. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 10/.../2021/N na predĺženie doby nájmu o 1 rok pre nájomcu VD Hostels, s.r.o., Komárňanská 69, Bratislava, na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 12. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 9/.../2021/N na predĺženie doby nájmu o 1 rok a úpravu nájomného pre nájomcu HOCKEY CENTER s.r.o., Stará Vajnorská 17, Bratislava, na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 13. bod Návrh na schválenie ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zámeny a nájmu nehnuteľností v Bratislave, s Bratislavským samosprávnym krajom so sídlom v Bratislave
 • 14. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5191/3, parc. č. 5190 a parc. č. 5142/5, spoločnosti INSTITUTE OF PROMOTION, s.r.o., so sídlom v Bratislave (ako víťaza súťaže o ideový zámer)
 • 15. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 2975/19, Ing. Ondrejovi Trnovskému a Ing. Magdaléne Trnovskej
 • 16. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 22022/25, spoločnosti Jarošova OC s. r. o., so sídlom v Bratislave
 • 18. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 15420/13, Slovenskej republike zastúpenej Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, v zastúpení spoločnosti Zero Bypass Limited, organizačná zložka a spoločnosti D4R7 Construction s.r.o., so sídlom v Bratislave
 • 19. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 10374/1 a parc. č. 10374/5, Cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava Legionárska
 • 20. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves a Petržalka, pod kontajnerovými stojiskami
 • 21. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 16948/2, Mestskému Parkovaciemu systému, spol. s r. o., so sídlom v Bratislave
 • 22. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Jarovce, parc. č. 870/1 a parc. č. 432/8, spoločnosti Jarovce Investment, s. r. o., so sídlom v Trnave
 • 23. bod Návrh na odňatie správy pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2406/257, mestskej časti Bratislava-Dúbravka a návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, vo vlastníctve Ing. Miroslava Radiča, za pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy
 • 24. bod Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní vzájomných vzťahov a návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave pod reklamnými stavbami typu „megaboard“ a „citylight“, spoločnosti Akzent BigBoard,a.s., so sídlom v Bratislave
 • 25. bod Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
 • 26. bod Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2020
 • 28. bod Koncepcia mestskej bytovej politiky 2020 – 2030
 • 29. bod Informácia o predložení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku do výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia č. 62 – Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine a o výške spolufinancovania proje
 • 30. bod Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave
 • 31. bod Informácia o plnení uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa 26. 06. 2013 – Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava – Schwechat
 • 32. bod Informácia o plnení Uznesenia č. 1798/2014 časť C body 1 – 10 zo dňa 23. 10. 2014 Mestských lesov Bratislava
 • 33. bod Informácia o plnení Akčného plánu Koncepcie rozvoja mestských lesov v Bratislave na základe uznesenia č. 1160/2018 časť B bod 2 zo dňa 26.04.2018
 • 34. bod Návrh na schválenie nájmu nebytového priestoru a časti pozemku nachádzajúceho sa na ul. Staré grunty 47 v Bratislave, k.ú. Karlova Ves, parc. č. 2986 formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
 • 35. bod Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch SHELL Slovakia, s.r.o.
 • 36. bod Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12876/13 a parc. č. 12876/16, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Janoškovej ulici
 • 37. bod Návrh na udelenie súhlasu s plánovanou asanáciou stavby „objekt zázemia“ spoločnosťou VYDRICA DEVELOPMENT a.s,, so sídlom v Bratislave
 • 38. bod Návrh na nadobudnutie 22 garážových stojísk spojený s návrhom na udelenie súhlasu s asanáciou betónovej plochy na pozemku parc. č. 4479, k. ú. Petržalka, spoločnosťou V-arms, s.r.o., so sídlom v Bratislave
 • 39. bod Návrh na riešenie žiadostí nájomcov nebytových priestorov a pozemkov o odpustenie nájomného v súvislosti s pandémiou Covid-19
 • 40. bod Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku HB Blok Astrová 1,3, vlastníkovi nebytového priestoru - STIAHNUTÝ Z ROKOVANIA PREDKLADATEĽOM
 • 41 a 42. bod Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome...
 • 42a. bod Návrh na voľbu neposlankyne Ing. arch. Evy Balašovej, za členku komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 • 43. bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 • 44. bod Interpelácie (o 14,00 h – po obedňajšej prestávke)
 • 45. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
21.10.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
02.11.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
09.11.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

 
22.11.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
08.12.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13