Bratislava MsZ 25.03.2021

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 • Otvorenie, schválenie programu, návrhová komisia
 • 1. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 28. 02. 2021
 • 2. bod Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021
 • 3. bod Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie
 • 4. bod Návrh na zmenu uznesenia č. 900/2012 Návrh úpravy hranice vyrubenej výšky dane z nehnuteľnosti určenej pre splácanie v splátkach pre fyzické osoby
 • 5. bod Návrh na schválenie žiadostí o poskytnutie grantu na základe odporúčaní odborných grantových komisií v 3 výzvach vyhlásených v rámci grantového programu Bratislava pre všetkých
 • 6. bod Návrh na poskytnutie dotácií pre žiadosti v rámci Grantového programu Strategická podpora kultúrnych podujatí pre rok 2021
 • 7. bod Návrh na personálne zmeny vo vedení mestskej príspevkovej organizácie Múzeum mesta Bratislavy
 • 8a. bod Personálne zmeny v dozornej rade obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
 • 8. bod Personálne zmeny v dozornej rade obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
 • 9. bod Personálne zmeny v príspevkovej organizácii MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy
 • 9a. bod Personálne zmeny v príspevkovej organizácii Metropolitný inštitút Bratislavy
 • 10. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Národnej banke Slovenska so sídlom v Bratislave
 • 11. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa stavby garáže so súpis. č. 8927 na pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 275/14, Hane Naňovej - STIAHNUTÝ Z ROKOVANIA PREDKLADATEľOM
 • 13. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5211/5, pre spoločnosť VODOTIKA - MG spol. s r.o. so sídlom v Bratislave
 • 14. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5393/1, pre spoločnosť VODOTIKA - MG spol. s r.o. so sídlom v Bratislave
 • 15. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, na vybudovanie a užívanie nových vstupov k bytovým domom v Bratislave
 • 16. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka a Petržalka, pod kontajnerovými stojiskami
 • 17. bod Rekonštrukcia kanalizácie Plavárne Pasienky (etapa č. 1) – predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok do výzvy Fondu na podporu športu č. 2020/001
 • 18. bod Návrh na schválenie Dohody o pristúpení partnera a zmenách k Partnerskej dohode v rámci projektu Urban M - Urban Manufacturing Stimulating Innovation Through Collaborative Maker Spaces project
 • 19. bod Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020
 • 20. bod Správa o bezpečnostnej situácii na území mesta Bratislava za rok 2020
 • 21. bod Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2020
 • 22. bod Návrh nového Organizačného poriadku Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 23. bod Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
 • 24. bod Aktualizácia Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy
 • 25. bod Územný plán zóny Dunajská, zmeny a doplnky 2016
 • 26. bod Informácia o spracovanom územnoplánovacom podklade - Urbanistická štúdia Brownfieldy na území hlavného mesta SR Bratislavy
 • 27. bod Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Bratislava s cieľom prechodu na obehové hospodárstvo
 • 28. bod Návrh na schválenie trvalého upustenia od vymáhania pohľadávok a ich odpísania z účtovnej evidencie Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 29. bod Návrh na schválenie odpísania investícii vedených na účte 042 – obstaranie dlhodobého hmotného majetku obstaraného z kapitálového transferu mesta z účtovnej evidencie Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 30. bod Návrh na kúpu pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3379/201, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou meniarne, ulica M. Sch. Trnavského
 • 31. bod Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22421, parc. č. 22422/1, parc. č. 22422/2, parc. č. 22422/3 a parc. č. 22422/4, a stavby so súpis. č. 3565 na parc. č. 22421, do správy mestskej príspevkovej organizácie Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
 • 32. bod Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 9241/1, 2, 3, 4 a 9372 a 9383/1, do správy Mestských lesov v Bratislave
 • 33. bod Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 259,77 m² v stavbe so súpis. č. 5962 na pozemku parc. č. 1160/6 na Jurigovom námestí 1 v Bratislave, v k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
 • 34. bod Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 201,09 m² v stavbe so súpis. č. 136 na pozemku parc. č. 4 na Laurinskej ulici č. 7 v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
 • 35. bod Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Trenčianska 13, Košická 41, Družstevná 4, Silvánska 29, Hanulova 11, Tupolevova 3, Hálova 8, Pifflova 8, Jungmannova 20, Osuského 28, vlastníkom bytov
 • 36. bod Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 827/2017 zo dňa 24. 05. 2017, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Hany Meličkovej 9, uznesenia č. 249/2019 zo dňa 27. 06. 2019 – 28. 06. 2019, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Haburskej 7, uznesenia č. 548/2020 zo dňa 25. 06. 2020, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Jána Stanislava 20B – 20D, uznesenia č. 594/2020 zo dňa 24. 09. 2020, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Jána Stanislava 20C
 • 37. bod Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave
 • 38. bod Informácia o účasti členov – neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
 • 38a. bod .Informácia o vzdaní sa členstva Michala Šula a Vladimíra Pčolinského, ako občanov-neposlancov v komisii pre ochranu verejného poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 • 39. bod Informácia o interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 • 40. bod Interpelácie
 • 41. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
21.10.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
02.11.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
09.11.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

 
22.11.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
08.12.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13