Bratislava MsZ 29.04.2021

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 • Otvorenie, schválenie programu
 • 1. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 03. 2021
 • 2. bod Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie
 • 3. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o pomenovaní verejných priestranstiev v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 4. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o pomenovaní verejných priestranstiev v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 5. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu predĺženia existujúcej ulice v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • 6. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Čunovo
 • 7. bod Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o.
 • 8. bod Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • 9. bod Personálne zmeny v príspevkovej organizácii MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy
 • 10. bod Dopad pandémie COVID-19 a protiopatrení na finančnú situáciu Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť
 • 11. bod Návrh na odvolanie riaditeľa rozpočtovej organizácie RETEST centrum pre deti a rodiny, Ľadová 11, 811 05 Bratislava, IČO: 37926012 a návrh na vymenovanie riaditeľky rozpočtovej organizácie RETEST centrum pre deti a rodiny, Ľadová 11, 811 05 Bratislava, IČO: 379260
 • 12. bod Návrh prerozdelenia finančných prostriedkov z grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
 • 13. bod Návrh na pridelenie dotácií v grantovom Podprograme 2 na podporu športových a vzdelávacích podujatí pre projekty v sume od 3 320 Eur do 10 000 Eur
 • 14. bod Informácia o vzdaní sa členstva poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy Jána Hrčku v komisii pre ochranu verejného poriadku a v komisii pre školstvo, vzdelávanie a šport Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 • 15. bod Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave pre nájomcu ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. za účelom prevádzkovania mobilného odberového miesta na RT-PCR laboratórnu, alebo inú diagnostiku ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 16. bod Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 848/2009 zo dňa 17. 12. 2009, ktorým bol schválený nájom nebytových priestorov na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre Úniu miest Slovenska so sídlom v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 17. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 14963/2, ulica Na Križovatkách, žiadateľom Ing. Petrovi Turlíkovi a manž. MUDr. Zuzane Turlíkovej bytom v Bratislave
 • 18. bod Návrh na predaj alebo zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a spoločnosti BELL INVEST s. r. o., so sídlom v Bratislave
 • 19. bod Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemok vo vlastníctve spoločnosti Tatra banka, a.s., so sídlom v Bratislave
 • 20. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3121, pod kontajnerovým stojiskom k bytovému domu Ušiakova 10, 12, 14, 16
 • 21. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa odpustenia povinnosti zrealizovať investície nájomcom do budovy Starej tržnice v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, z dôvodu pretrvávajúcej pandémie COVID-19 v sume 79 891,11 Eur vrátane DPH, pre ALIANCIA STARÁ TRŽNICA – občianske združenie
 • 22. bod Správa o výsledkoch kontroly vykonanej útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
 • 23. bod Návrh na transformáciu Bratislavskej mestskej karty a vytvorenie Bratislavského mestského konta
 • 24. bod Zmena Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky o objektívnej zodpovednosti - STIAHNUTÝ Z ROKOVANIA PREDKLADATEĽOM
 • 25. bod Návrh na schválenie partnerských dohôd so zahraničnými partnermi v rámci projektu Klimaticky odolná Bratislava - Pilotné projekty zamerané na dekarbonizáciu, energetickú účinnosť budov a udržateľné hospodárenie s dažďovou vodou v mestskom prostredí
 • 26. bod Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom časti nebytových priestorov v prevádzkovej budove, v areáli kúpaliska a prislúchajúceho vonkajšieho sedenia na Kúpalisku Rosnička, ul. M. Schneidera-Trnavského 2/C v Bratislave za účelom poskytovania služieb rýchleho občerstvenia
 • 27. bod Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 5490, parc. č. 7145, parc. č. 7146, parc. č. 4313 a parc. č. 4314
 • 28. bod Návrh na ukončenie nájomného vzťahu dohodnutého Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0773-05-00 výpoveďou prenajímateľa hlavného mesta SR Bratislavy, nájomcovi spoločnosti GLOBAL plus, s.r.o., so sídlom v Bratislave
 • 29. bod Návrh na ukončenie nájomného vzťahu výpoveďou nájomnej zmluvy týkajúcej sa nebytových priestorov – podzemnej parkovacej garáže na Námestí M. Benku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, uzatvorenej medzi hlavným mestom SR Bratislavou a nájomcom Jaroslavom Červenkom
 • 30. bod Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1173/2 a parc. č. 1173/23, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľov, a priľahlých pozemkov parc. č. 1173/22 a parc. č. 1173/24, Toplianska ulica, Tomášovi Balaškovi a spol.
 • 31. bod Návrh na zriadenie vecného bremena týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15294/49, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, v prospech Univerzitnej nemocnice Bratislava
 • 32. bod Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 2555/661, Pod Zečákom, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Bratislave
 • 33. bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 • 34. bod Interpelácie (o 14,00 h – po obedňajšej prestávke)
 • 35. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
21.10.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
02.11.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
09.11.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

 
22.11.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
08.12.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13