Bratislava MsZ 24.06.2021

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 • 1. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 05. 2021
 • 2. bod Návrh Záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2020 a Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2020
 • 3. bod Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021
 • 4. a 5. bod Návrh na čerpanie finančných prostriedkov v roku 2021 z Rámcovej úverovej zmluvy č. 2019 052968 od Európskej Investičnej banky, zo Zmluvy o účelovom úvere č.0339/20/0100 od Československej obchodnej banky, a. s. a zo Zmluvy o úverovom rámci č. 000290/CORP/2020 od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky, pre hlavné mesto SR Bratislavu + Informácia o odpísaných pohľadávkach za rok 2020
 • 6. bod Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie
 • 7. bod Trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie pohľadávok Domova jesene života z účtovnej evidencie Domova jesene života
 • 8. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu novovzniknutej ulice v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
 • 9. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
 • 10. bod Návrh zmlúv o spolupráci na zabezpečovanie odťahovej služby medzi spoločnosťou Mestský parkovací systém, spol. s r.o., mestskými časťami hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou
 • 11. bod Zmluva o spolupráci za účelom realizácie parkovacej politiky v hlavnom meste SR Bratislave v mestskej časti Bratislava-Rača
 • 11a. bod Zmluva o spolupráci pri realizácii parkovacej politiky v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 12. bod Personálne zmeny v komisiách Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 • 13a. bod Personálne zmeny v štatutárnom orgáne príspevkovej organizácie Zoologická záhrada Bratislava
 • 13. bod Personálne zmeny v orgánoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy
 • 14. bod Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2020, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
 • 15. bod Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 a správe o hospodárení za rok 2020, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením oblastnej organizácie cestovného ruchu Bratislavská organizácia cestovného ruchu
 • 16. bod Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 a návrhu na naloženie s výsledkom hospodárenia za rok 2020, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s.
 • 17. bod Riešenie finančnej situácie Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť v súvislosti s dopadom pandémie Covid 19 a zapracovanie zmien tarify IDS BK a DPB
 • 18. bod Zmena zakladateľských dokumentov Spoločnosti pre rozvoj bývania
 • 19. bod Založenie obchodnej spoločnosti MKK Grössling s. r. o.
 • 20. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 1/.../2021/N na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu na obdobie od 01. 07. – 30. 09. 2021 pre nájomcu ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – Event Medical Solutions, s.r.o., Šalviová 32, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 21. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 1870/2 a parc. č. 1874/5, ulica Československých tankistov
 • 22. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2170/26, Doc. RNDr. Jozefovi Krištínovi CSc. a Zuzane Krištínovej, Bezekova ulica
 • 23. bod Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, ulica Zlaté schody, Bc. Karolovi Gálikovi
 • 24. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21505/22 a parc. č. 1772/26, spoločnosti iiSTATE s.r.o., so sídlom v Bratislave
 • 25. a 26. bod Návrh prevodu majetku ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho bytového domu na Medveďovej ulici 2700/21 zapísaného na LV č. 1748 k.ú. Petržalka a prislúchajúceho pozemku, do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Petržalka (doterajšieho správcu majetku) + 26. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov bývalej Lekárne U Salvatora, nachádzajúcich sa v stavbe so súpisným číslom 254 na pozemku parc. č. 494, k. ú. Staré Mesto, na Panskej 35, pre Galériu mesta Bratislavy so sídlom v Bratislave
 • 27. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15294/13, občianskemu združeniu BIELA NOC, o. z., so sídlom v Košiciach
 • 28. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3553/10 a parc. č. 3553/42, mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, za účelom vyčistenia, vykosenia a zriadenia výbehu pre psov
 • 29 - 33. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, k. ú. Nivy, k. ú. Ružinov a k. ú. Petržalka, pod kontajnerovými stojiskam+ 30. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozšírenia účelu nájmu v Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 1124 08 00 v znení dodatkov a súhlasu s podnájmom tretej osobe na Bagarovej 20 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, pre Spoločenstvo kresťanov Christiana so sídlom v Bratislave + 31. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1669/92, Ing. Petrovi Dancákovi, zriadenie komunitného kompostoviska + 32. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny predmetu nájmu Zmluvy o nájme č. 088300691400 v znení jej neskorších dodatkov uzatvorenej s Dopravným podnikom Bratislava, a.s., so sídlom v Bratislave, Janíkov dvor – vozovňa + 33. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v stavbe súpis. č. 4312 na pozemku parc. č. 16948/29 na Technickej 6 v Bratislave, k. ú. Trnávka, pre Mestský parkovací systém, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave
 • 34. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru podzemnej parkovacej garáže, bez súpisného čísla, na námestí Martina Benku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave
 • 35. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5194/1 a parc. č. 5190, pre Mestský parkovací systém, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave
 • 36. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k.ú. Dúbravka, parc. č. 1336/12, Ing. Dane Vizárovej – DANAIL
 • 37. bod Návrh na uzatvorenie dodatku k Zmluve o nájme pozemkov č. 08-83-0845-06-00 v znení dodatkov, k. ú. Petržalka, pre Jazdecký klub Slávia STU so sídlom v Bratislave
 • 38. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5194/1, pre občianske združenie UM a pre občianske združenie Cyklokoalícia so sídlom v Bratislave
 • 39. bod Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 381/2020 zo dňa 30. 01. 2020, ktorým bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom časti pozemkov v k. ú. Nivy, parc. č. 21818/1, parc. č. 21817, parc. č. 21844/2 a parc. č. 21844/54, spoločnosti Smart City Centre s.r.o., so sídlom Bratislave
 • 40. bod Návrh na odňatie správy pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17377/9 a parc. č. 17377/11, Centru voľného času a schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17377/9 mestskej časti Bratislava – Rača
 • 41. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 222 a parc. č. 351, Športovému klubu MEDVEDICA, so sídlom v Bratislave - STIAHNUTÝ Z ROKOVANIA PREDKLADATEĽOM
 • 42. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v stavbe súpis. č. 4312 na pozemku parc. č. 16948/29 a v stavbe súpis. č. 4312 na pozemku parc. č. 16948/26 a nájmu časti pozemku parc. č. 16948/2 na Technickej 6 v Bratislave, k. ú. Trnávka, pre Mobilita servis, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave
 • 43. bod Návrh na zverenie objektu a priľahlých pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1002, 1001/1 a 1001/2, Materská škola Šalviová 5, do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov
 • 44. bod Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 5503/1, Jelšová ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • 45. bod Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, Znievska 26 a Osuského 8, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 46. bod Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Rusovce, Irkutská ulica, parc. č. 190/4 a nasl. do správy mestskej časti Bratislava-Rusovce
 • 47. bod Správa o výsledku kontroly vykonanej útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
 • 48. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok 2021
 • 49. bod Metodika zmien územného plánu v záujme budovania predpokladov na rozvoj nájomného bývania a zvyšovanie dostupnosti bývania
 • 50. bod Stav prípravy projektu : Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor
 • 51. bod Návrh na poskytnutie dotácií pre žiadosti v rámci Dotačnej schémy na pochôdzne terasy pre rok 2021
 • 52. bod Správa o plnení akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy za rok 2020 a akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy na rok 2021
 • 53. bod Predĺženie platnosti dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010-2020
 • 54. bod Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia náhradných nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z.
 • 55 - 59. bod Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti + 56. Návrh na schválenie Dohody o spolupráci partnerov projektu : MOSQUITO BIOREGULATION – Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území a schválenie spolufinancovania projektu + 57. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom dvoch nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave na obchodné účely, alebo poskytovanie služieb + 58. Návrh na riešenie žiadostí nájomcov nebytových priestorov o odpustenie nájomného v súvislosti s 2. vlnou pandémie COVID-19 v Správe telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 60. bod Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže – nájom nebytového priestoru v správe Galérie mesta Bratislavy za účelom prevádzky kaviarne – vo výmere 107 m² + 30 m2 nádvorie v stavbe so súpis. č. 416 na pozemku parc. č. 43/1 na Františkánskom námestí 11 v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto
 • 62. bod Návrh na nájom nebytových priestorov na prízemí stavby so vstupom z Laurinskej 5, súpis. č. 135, na pozemku parc. č. 5, a nebytového priestoru na prízemí stavby so vstupom z nádvoria na Uršulínskej 6, so súpis. č. 440, na pozemku parc. č. 3, v k. ú. Staré Mesto v Bratislave, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
 • 63. bod Návrh na vysporiadanie pozemkov formou nájmu a spoluužívania parc. č. 3500/25, parc. č. 3500/26, parc. č. 3500/34 v Bratislave, k. ú. Rača, na Púchovskej ul. v Bratislave, z dôvodu realizácie dopravného napojenia a vybudovania vjazdu na záchytné parkovisko : Park and Ride
 • 64. bod Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Petržalka, k časti pozemku parc. č. 5084/6 a parc. č. 5084/19 s parkoviskom, vo vlastníctve spoločnosti Incheba, a.s., so sídlom v Bratislave
 • 65. bod Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 2813/2 a parc. č. 2813/3, Vysokohorská ulica, manželom Šteliarovcom, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou
 • 66. bod Návrh na predaj pozemkov pod garážami v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Homolova ulica, ako majetkovoprávneho usporiadania vzťahu
 • 67. bod Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2245 a parc. č. 2246, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou vrátane priľahlej plochy, Kudlákova ulica, Jednotnému majetkovému fondu zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike
 • 69. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 21968/1, v prospech spoločnosti ATRIOS real estate s.r.o.
 • 70. bod Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom 1/8 na nehnuteľnostiach v Bratislave, k. ú. Nivy, vo vlastníctve JUDr. Kristíny Mitrovej Polkovej a JUDr. Kataríny Višňovskej Polkovej
 • 71. bod Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu 1/2 na nehnuteľnostiach v k. ú. Devín, pozemkoch parc. č. 1426 a 1484, vo vlastníctve spoločnosti DirektStav so sídlom v Limbachu
 • 72. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 1029/15, Pútnická ulica, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Bratislave
 • 73. bod Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Koceľova 6, Vietnamská 42, Bebravská 18, Vŕbová 12, Sološnická 57, Bagarova 30, Repašského 3, Andrusovova 1, Hálova 7, Gercenova 1, Vavilovova 24, Planckova 4, Bradáčova 5, Vilová 19, Vígľašská 21, Bzovícka 28, vlastníkom bytov
 • 74. bod Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to uznesenia č. 230/2007 zo dňa 04. 10. 2007, uznesenia č. 663/2009 zo dňa 05. 03. 2009, uznesenia č. 880/2010 zo dňa 28. 01. 2010, uznesenia č. 1193/2013 zo dňa 26. 06. 2013 - 27. 06. 2013, uznesenia č. 249/2019 zo dňa 27. 06. 2019 – 28. 06. 2019, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod
 • 75. bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 • 76. bod Interpelácie (o 14,00 h – po obedňajšej prestávke)
 • 77. bod Rôzne
 • 78. bod Vystúpenie občanov

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
21.10.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
02.11.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
09.11.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

 
22.11.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
08.12.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13