Bratislava MsZ 29.09.2022

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 • Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 1. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k 30. 06 2022 a k 31. 08. 2022
 • 2. Zoznam kandidátov na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a voľba mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy verejným hlasovaním
 • 3. Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2022
 • 4. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie podľa prílohy č.1
 • 5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením
 • 6. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – doplnenie čl. 78a – pôsobnosť mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti poskytovania príspevku za ubytovanie cudzinca
 • 7. Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s.
 • 8. Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2021 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2021, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s.
 • 9. Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2021
 • 9a. Návrh Dodatku č. 2 k zmluve o spolupráci pri realizácií projektov v podfinancovaných mestských častiach hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 10. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, na Dobrovičovej ulici, Slovenskej republike zastúpenej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR so sídlom v Bratislave
 • 12. Návrh na schválenie zámeny ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľností v Bratislave, s Bratislavským samosprávnym krajom, so sídlom v Bratislave
 • 13. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, Nivy, Nové Mesto, pod kontajnerovými stojiskami
 • 13a. Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1332/2022 zo dňa 23.06.2022, ktorým bolo schválené majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemkom v Bratislave, k. ú. Čunovo, na rozšírenie vstupnej komunikácie do Čunova
 • 14. Návrh na zrušenie časti B uznesenia č. 1154/2022 zo dňa 31. 3. 2022 a prijatie nového uznesenia pre pomoc Ukrajine
 • 15. Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1221/2022 zo dňa 28. 04. 2022, ktorým sa schválilo podanie žiadosti na získanie dotácií z Ministerstva dopravy a výstavby SR, a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na financovanie projektu nájomného a náhradného nájomného bývania na Muchovom námestí
 • 16. Ročná správa o stave obecného bytového fondu za kalendárny rok 2021
 • 17. Aktualizácia územného generelu vodných tokov a protipovodňovej ochrany mesta Bratislavy – informácia o obstaraní územnoplánovacieho podkladu
 • 18.Riešenia pre zabezpečenie prevádzky Zimného štadióna Ondreja Nepelu na najbližšie mesiace vzhľadom na spoločnú žiadosť HC SLOVAN Bratislava, a. s., HC Slovan Bratislava – mládež a Modré Krídla Slovan, s.r.o.
 • 19. Návrh na riešenie žiadostí nájomcu nebytových priestorov na Uršulínskej 9 o odpustenie nájomného v súvislosti s pandémiou Covid-19
 • 20. Trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie pohľadávok Domova jesene života z účtovnej evidencie Domova jesene života
 • 21. Trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie pohľadávok Domova pri kríži z účtovnej evidencie Domova pri kríži
 • 22. Trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie pohľadávok Domova seniorov Archa z účtovnej evidencie Domova seniorov Archa
 • 23. Návrh na zverenie bratislavských lavičiek, smetných košov a stojanov na bicykle mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 23a. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 943/2017 zo dňa 28. 9. 2017 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 997/2017 zo dňa 20. 11. 2017 a návrh Dodatku č. 1 k Zásadám poskytovania dotácií na rekonštrukciu verejnoprospešných prvkov pochôdznych terás v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
 • 24. Návrh na schválenie zmluvy o výpožičke hnuteľného majetku nachádzajúceho sa v nebytových priestorov v stavbe, so súp.č. 478 všeobecne známej ako „Divadlo P.O.Hviezdoslava“, na ulici Gorkého č. 17, na ulici Laurinskej č. 20 v Bratislave k.ú. Staré Mesto, na pozemkoch parc. č. 103/3 a parc. č. 105, zapísané na LV č. 1656 neziskovej organizácie Divadla Pavla Országha Hviezdoslava n.o.
 • 25. Návrh na schválenie výpožičky dlhodobého hnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy mestskej príspevkovej organizácii Komunálny podnik Bratislava
 • 26. Návrh na odpredaj neupotrebiteľného majetku
 • 27. Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Cintorínska ulica 24, vo vlastníctve spoločnosti Bistro St. Germain s.r.o.
 • 28. Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy na pozemku v Bratislave, v k. ú. Rača, parc. č. 5499, lokalita Pri vinohradoch
 • 29. Návrh na vydanie súhlasu k odstráneniu stavby so súpis. č. 1831 – materskej školy a stavby bez súpisného čísla - bazén v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, na Myjavskej ulici, pre mestskú časť Bratislava-Staré Mesto
 • 30. Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Vajanského nábrežie, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 31. Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
 • 32. Návrh na zastavenie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 13 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
 • 33. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 • 34. Interpelácie
 • 35. Rôzne
 • 36. vystúpenie občanov

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 568
Brezno 41
Dunajská Streda 79
Galanta 1
Hlohovec 71
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 20
Košice 2
Malacky 88
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 205
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 78
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
20.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
20.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
27.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 568
Brezno 41
Dunajská Streda 79
Galanta 1
Hlohovec 71
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 20
Košice 2
Malacky 88
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 205
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 78
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13