Bratislava MsZ 23.03.2023

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 • Otvorenie, program zasadnutia
 • 1. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k 31. 01. 2023 a 28. 02. 2023
 • 2. bod Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2023 – 2025
 • 3. bod Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 4. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 5. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica
 • 6. bod Návrh dodatku č. 1 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 7. bod Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie Bratislavské centrum služieb
 • 8. bod Návrh na menovanie riaditeľky príspevkovej organizácie Bratislavské centrum služieb
 • 9. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v budove súpis. č. 478 na Laurinskej 20 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre novovznikajúcu mestskú príspevkovú organizáciu Bratislavské centrum služieb so sídlom v Bratislave.
 • 10. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 597/2 a 2240/51, Námestie 6. apríla, Štefanovi Šubínov
 • 11. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2932/3, Máriovi Zigmundovi
 • 12. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozšírenia predmetu nájmu v zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0184-21-00 v znení jej dodatku, uzatvorenej s Národnou bankou Slovenska, so sídlom v Bratislave, realizácia stavby „Úprava vonkajších komunikácií a priestorov 2. etapa“
 • 13. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21550/1, Tatra banke, a.s., na predĺženie parkovacieho miesta pred budovou Tatracentra na Hodžovom námestí
 • 14. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5117, Bratislavskému kultúrnemu a informačnému stredisku
 • 15. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, Ružinov, Nové Mesto a Petržalka pod kontajnerovými stojiskami
 • 16. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 6082 a parc. č. 2958/9, Martinovi Pilišovi
 • 17. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozšírenia účelu nájmu nebytových priestorov a časti pozemku na Bagarovej 20 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, pre Spoločenstvo kresťanov Christiana so sídlom v Bratislave
 • 18. bod Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1344/2022 zo dňa 23. 06. 2022, ktorým bola schválená zmena uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava č. 740/2021 zo dňa 18. 02. 2021, ktorým bol ako prípad hodný osobitného zreteľa schválený nájom častí pozemkov pod reklamnými stavbami a dohoda o urovnaní vzájomných vzťahov, so spoločnosťou Akzent BigBoard, a.s., so sídlom v Bratislave
 • 19. bod Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1396/2014 zo dňa 30. 01. 2014, ktorým bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom majetku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, Dopravnému podniku Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave
 • 20. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove pri kríži
 • 21. bod Správa o bezpečnostnej situácii na území mesta Bratislava za rok 2022
 • 22. bod Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2022
 • 23. bod Návrh na vstup hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava do medzinárodnej organizácie EFUS (Európske fórum pre mestskú bezpečnosť)
 • 24. bod Personálne zmeny v správnej rade Nadácie mesta Bratislavy
 • 25. bod Návrh na menovanie zástupcov do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy
 • 26. bod Novostavba tréningovej športovej haly Pionierska – predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci výzvy Fondu na podporu športu č. 2022/002
 • 27. bod Správa o plnení Protikorupčných štandardov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 28. bod Správa o plneníakčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy za rok 2022 a akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy na rok 2023
 • 29. bod Stav prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor
 • 30. bod Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020
 • 31. bod Informácia o spracovanom územnoplánovacom podklade Urbanistická štúdia Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky
 • 32. bod Informácia o uskutočnení mimosúdneho rokovania vo veci súdneho sporu s Equis Invest, s. r. o. o zaplatenie sumy 10.983.917,- EUR s príslušenstvom a návrh konečnej dohody
 • 33. bod Návrh na schválenie mimosúdnej dohody o urovnaní týkajúcej sa bytu č. 2 na Vajanského nábreží 11 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, ktorý je vo výlučnom vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy
 • 34. bod Návrh na nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 19571/8, katastrálne územie Vinohrady, Bratislava-Partizánska lúka, vo výmere 80 m2 za účelom prevádzky trampolíny, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
 • 35. bod Návrh na schválenie nájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 19722/3, katastrálne územie Vinohrady, Bratislava-Železná studnička, pre spoločnosť Slovak Telekom, a.s., ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 36. bod Úprava uznesenia č. 76/2019 Zonácia Mestských lesov v Bratislave
 • 37. bod Návrh na zverenie drobného hnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do správy mestskej príspevkovej organizácie Komunálny podnik Bratislava
 • 38. bod Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, Adámiho ulica, ako majetkovoprávneho usporiadania vzťahu
 • 39. bod Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 23026/20 a nasl., Révová ulica, Ing. Borisovi Deglovičovi, MPH a Ing. Soni Deglovičovej ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou
 • 40. bod Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9734/1, Tekovská ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov
 • 41. bod Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Ružinov, Detské ihrisko Bachova, parc. č. 1234/178, do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov
 • 42. bod Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.33 vo výmere 10,07 m² v stavbe bez súpisného čísla - podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
 • 43. bod Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.31B vo výmere 44,44 m² v stavbe bez súpisného čísla - podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
 • 44. bod Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Muškátová 34, Sputniková 15, 17, Karloveská 33, Púpavová 3, Donnerova 17, 19, Markova 15, Rovniankova 22, Vranovská 65, 67, Znievska 11, vlastníkom bytov
 • 45. bod Návrh na voľbu ďalších členov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy z radov občanov-neposlancov
 • 46. bod Informácia o účasti členov – poslancov a neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022
 • 47. bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 • 48. bod Interpelácie
 • 49. bod Rôzne
 • 50. bod Vystúpenie občanov

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 576
Brezno 41
Dunajská Streda 80
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 206
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 79
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 576
Brezno 41
Dunajská Streda 80
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 206
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 79
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13