Bratislava MsZ 04.10.2023

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 • 0. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 1. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu verejného priestranstva v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • 2. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy splatných k 30. 06., 31. 07. a 31. 08. 2023
 • 3. bod Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za 1. polrok 2023
 • 4. bod Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2023
 • 5. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením
 • 5a. bod Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • 6. bod Návrh na majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemkom v Bratislave, k. ú. Ružinov a k. ú. Nivy v rámci projektu „Modernizácia električkových tratí RUŽINOVSKÁ RADIÁLA“
 • 7. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 22331, na zabezpečenie zásobovania stavby „Viladom Staré grunty“
 • 8. bod Návrh na schválenie ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zúženia predmetu nájmu zo zmluvy o nájme pozemku č. 08 88 0211 21 00 pre spoločnosť VODOTIKA – MG, s.r.o. so sídlom v Bratislave
 • 9. bodSpráva o výsledkoch kontrol vykonaných mestskou kontrolórkou hlavného mesta SR Bratislavy a jej útvarom
 • 10. bod Ročná správa o realizácii strategického dokumentu Bratislava 2030 – Programu rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy 2022–2030 za rok 2022
 • 10a. bod Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 233/2023 zo dňa 29. 06. 2023 a návrh na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností, školských a vzdelávacích zariadení v Bratislave, k. ú. Petržalka a k. ú. Staré Mesto
 • 11. bod Ročná správa o stave obecného bytového fondu za rok 2022
 • 12. bod Návrh na doplnenie a aktualizáciu uznesenia k žiadostiam na získanie dotácií z Ministerstva dopravy a výstavby SR a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na financovanie projektu nájomného a náhradného nájomného bývania na Muchovom námestí
 • 13. bod Návrh na doplnenie uznesenia MsZ č. 208/2023 ku Návrhu komplexného riešenia problematiky domov v podielovom spoluvlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 14. bod Návrh nového Organizačného poriadku Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 15. bod Vyhodnotenie plnenia cieľov vyplývajúcich zo „Stratégie nakladania s komunálnymi odpadmi s cieľom prechodu na obehové hospodárstvo 2021 – 2026“
 • 16. bod Stav prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor
 • 17. bod Návrh na schválenie trvalého upustenia od vymáhania pohľadávok a ich odpísania z účtovnej evidencie Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 18. bod Návrh na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 1251/11 a nasl., so spoločnosťou DirektStav s. r. o., so sídlom v Svätom Jure
 • 19. bod Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 284/2023 zo dňa 29. 06. 2023, ktorým bolo schválené zriadenie vecného bremena na časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7721/1, Grasalkovičova záhrada, v prospech Slovenskej republiky zastúpenej Kanceláriou prezidenta Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave
 • 20. bod Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1437/1, ulica Pod záhradami, v prospech spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a. s., so sídlom v Bratislave
 • 21. bod Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, Stará Vajnorská, parc. č. 23073/1 a nasl., spoločnosti CERMOS a.s., so sídlom v Chlumčanoch, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov zastavaných stavbami vo vlastníctve žiadateľa a predaj priľahlých pozemkov
 • 22. bod Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Námestie slobody 13 vlastníkom bytov, nebytových priestorov a garáží
 • 23. bod Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v objekte Kolískova 1, 1B vlastníkom nebytových priestorov, garáží a bytu
 • 24. bod Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k pozemkom v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Polianky, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie Uznesenia
 • 25. bod Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k pozemku v Bratislave, k. ú. Čunovo, Schengenská, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
 • 26. bod 26.Návrh na nájom nebytového priestoru na Bodrockej 44, k. ú. Podunajské Biskupice, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
 • 27. bod Návrh na nájom stavby bez súpisného čísla – Mýtneho domčeka, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
 • 28. bod Návrh na nájom nebytového priestoru v stavbe so súpis. č. 75 na Budyšínskej 1 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
 • 29. bod Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Astrová 10, 12, 14, 16, 18, 20, Martinčekova 15, Súmračná 14, Jégeho 5, Jurkovičova 3, Baníkova 2, 4, 6, Púpavová 5, Beniakova 26, 34, Donnerova 19, Repašského 3, Štefana Králika 16, Nobelovo námestie 10, Mamateyova 14, Budatínska 5, vlastníkom bytov
 • 30. bod Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 717/2009 zo dňa 28. 05. 2009, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom Záporožská 9, uznesenia č. 1285/2022 zo dňa 26. 05. 2022, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom Vrútocká 40
 • 31. bod Informácia o interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 32. bod Interpelácie
 • 33. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 576
Brezno 41
Dunajská Streda 80
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 206
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 79
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 576
Brezno 41
Dunajská Streda 80
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 206
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 79
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13