Bratislava MsZ 26.10.2023

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 • Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 1. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy splatných k 30. 09. 2023
 • 2. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu novovzniknutej ulice v mestskej časti Bratislava-Rača
 • 3. bod Návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre spoločnosť BSSM, s.r.o. na rok 2023
 • 4. bod Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2022 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2022, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s
 • 5. bod Návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti MKK Grőssling s.r.o., so sídlom v Bratislave a na kúpu nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Medená ulica, parc. č. 21357/2
 • 6. bod Personálne zmeny v orgánoch obchodných spoločností a organizácií s majetkovou účasťou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE
 • 7. bod Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2022
 • 8. bod Analýza a návrh prerozdelenia výnosov z dočasného parkovania
 • 9. bod Dodatok č. 3 k zmluve o spolupráci pri realizácií projektov v podfinancovaných mestských častiach hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 10. bod Návrh na majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemkom v Bratislave, k. ú. Ružinov, k. ú. Nivy a k. ú. Staré Mesto, v rámci projektu „Modernizácia električkových tratí RUŽINOVSKÁ RADIÁLA“ (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE
 • 11. bod Návrh na schválenie Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta s účinnosťou od 1.11.2023 a zrušenie Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s účinnosťou od 1.8.2022, schválených uznesením MsZ č. 1297/2022
 • 12. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, Ružinov, Petržalka, Dúbravka, pod kontajnerovými stojiskami
 • 13. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka na vybudovanie a užívanie prístupového bezbariérového vstupu do bytových domov
 • 14. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, na realizáciu projektu „Na Vyhliadke“
 • 15. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, na realizáciu TIOP č. 7, pre Železnice Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave
 • 16. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, spoločnosti RENGL Slovensko, s.r.o so sídlom v Banskej Bystrici
 • 17. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Devín, MDDr. Jane Roštárovej
 • 18. bod Vypustený /Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v budove súpis. č. 1188 na Batkovej 2 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, pre Box klub BOXER Dúbravka
 • 19. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny nájmu nehnuteľnosti na Ivanskej ceste 21 v Bratislave, k. ú. Trnávka, v časti stavebných úprav predmetu nájmu, pre Súkromnú školu umeleckého priemyslu Bohumila Baču so sídlom v Bratislave
 • 20. bod Predloženie projektu
 • 21. bod Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie podľa Prílohy č. 1 za sekciu právnych služieb
 • 22. bod Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, ulica Púchovská, ako majetkovoprávneho usporiadania vzťahu pod stavbami garáží
 • 23. bod Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Čunovo, Schengenská ulica, parc. č. 2156, spoločnosti BBM Finance, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávneho usporiadanie vzťahu pod objektom
 • 24. bod Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, stavby voľnočasových športových ihrísk, do správy príspevkovej organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 25. bod Návrh na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3603/10 a nasl. v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., so sídlom v Bratislave, pre účely stavby NS MHD II. etapa
 • 26. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3672/14 a nasl., križovatka Kopčianska-Údernícka, so Železnicami Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave
 • 27. bod Personálne zmeny v komisiách Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 28. bod Návrh dodatku č. 2 k rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 29. bod Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2024
 • 30. bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 31. bod Interpelácie
 • 32. bod Rôzne
 • 33. bod Slovo pre verejnosť

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 576
Brezno 41
Dunajská Streda 80
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 206
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 79
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 576
Brezno 41
Dunajská Streda 80
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 206
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 79
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13