Bratislava VUC 29.05.2020

Zasadnutie zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

 • Otvorenie, schválenie programu
 • 1. bod Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia 7. február – 30. apríl 2020
 • 2. bod Návrh na I. zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2020 (spustenie prehrávania tohto bodu môže trvať aj 20 sec., nakoľko videosúbor má 2.5 hod.)
 • 3. bod Informácia o vybavení interpelácie poslanca Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja Mgr. Martina Vlačikyho zo dňa 28. februára 2020
 • 4. bod Informácia o situácii v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov na Hrnčiarskej ul. č. 35 - 37 v Pezinku, v súvislosti s ochorením COVID-19
 • 5. bod Informácia o kontrole Najvyššieho kontrolného úradu Systém ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore (GDPR)
 • 6. bod Informácia o kontrole Najvyššieho kontrolného úradu Vyššie územné celky – tvorcovia a realizátori vybraných verejných politík KA – 027/2019/1140
 • 7. bod Návrh Záverečného účtu Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2019
 • 8. bod Návrh majetkovoprávneho vysporiadania časti areálu bývalého Stredného odborného učilišťa na Starej Vajnorskej č. 14, k. ú. Nové Mesto, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 9. bod Návrh na schválenie nájmu časti parciel v k. ú. Tomášov obci Tomášov, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 10. bod Návrh na schválenie kúpy rodinného domu v k. ú. Modra v súvislosti s projektom Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v okrese Pezinok – DSS a ZPB MEREMA
 • 11. bod Návrh na prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2019 zo dňa 14. 06. 2019 v spojení so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 7/2019 zo dňa 20. 09.
 • 12. bod Návrh na zrušenie Uznesenia Zastupiteľstva BSK č. 148/2019 zo dňa 14.06.2019 a zmenu časti Uznesenia Zastupiteľstva BSK č. 51/2016 a 65/2017 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je rozšírenie projektu TELOcvične - Centra súčasného tanca a p
 • 13. bod Návrh na vyradenie Gymnázia so sídlom Pankúchova 6, Bratislava, so súčasťou Školská jedáleň zo siete škôl a školských zariadení a zaradenie Spojenej školy so sídlom Pankúchova 6, Bratislava, s organizačnými zložkami Základná škola a Gymnázium a so
 • 14. bod Správa o vykonanej inventarizácii nehnuteľného majetku Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2019
 • 15. bod Návrh na čerpanie štvrtej tranže finančných prostriedkov z úverového rámca Európskej investičnej banky
 • 16. bod Zámer na prijatie úverového rámca od tuzemskej finančnej inštitúcie
 • 17. bod Správa z kontroly plnenia úloh, ktoré vyplynuli z uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2019 vykonanej na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja
 • 18. bod .Správa o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2019
 • 19. bod Informácia o plnení Stratégie rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do roku 2020 za rok 2019 a návrh aktivít na podporu lokálnej ekonomiky k naštartovaniu turizmu v Bratislavskom samosprávnom kraji počas a po skončení pandémie korona vírusu
 • 20. bod .Správa o činnosti kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2019
 • 21. bod Interpelácie
 • 22. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 52
Trnava 94
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
23.03.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
23.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
23.03.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
27.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
28.03.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
29.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
04.04.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
04.04.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
04.04.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
17.04.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
25.04.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
27.04.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 52
Trnava 94
Žilina 3