DUNAJSKÁ STREDA, MsZ 26.09.2017

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda


 • 1 až 3. bod Schválenie programu rokovania, Plnenie uznesení
 • 4. bod Informácia o plnení príjmovej časti a čerpaní výdavkovej časti rozpočtu za prvý polrok 2017.
 • 5. bod Návrh na schválenie konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy Mesta Dunajská Streda za rok 2016.
 • 6. bod Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017.
 • 6. Javaslat a városi főellenőr ellenőrzési tevékenységének a tervezetére 2017. második félévére.
 • 7. bod o výsledkoch kontrol ukončených v mesiacoch august a september 2017.
 • 7. Beszámoló a 2017. augusztusában és szeptemberében befejezett ellenőrzések eredményeiről.
 • 8. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Dunajská Streda, par. č. 2826/270 o výmere 1 169 m2, par. č. 2826/626 o výmere 113 m2 a par. č. 2852 o výmere 12 981 m2, v prospech spoločnosti Západoslove
 • 8. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 2826/270. helyrajzi számú,1 169 m2 területű, 2826/626. helyrajzi számú, 113 m2 területű és a 2852. helyrajzi számú,12 981 m2 területű parcelláknak a Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova
 • 9. bod Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosť nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1885/2 o výmere 1861 m2, v prospech spoločnosti Buant s.r.o., Nový rad 20/273, 930 12 Ohrady, IČO: 46 615 181.
 • 9. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1885/2. helyrajzi számú, 1861 m2 területű parcellának a Buant s.r.o., Új sor 20/273, 930 12 Csallóközkürt, cégjegyzékszám: 46 615 181, részére szolgalmi joggal történő megterheléséről szóló el
 • 10. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1885/2 o výmere 1 861 m2 a par. č. 1886/386 o výmere 218 m2, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova
 • 10. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1885/2. helyrajzi számú, 1 861 m2 területű és az 1886/386. helyrajzi számú, 218 m2 területű parcelláknak a Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, cégjegyzékszám: 36
 • 11. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 3024/4 o výmere 103 m2, v prospech V. M., bytom K. 2177/38, 929 01 Dunajská Streda.
 • 11. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 3024/4. helyrajzi számú, 103 m2 területű parcellának utca 2177/38, 929 01 Dunaszerdahely, részére történő eladására.
 • 12. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1915/129 o výmere 308 m2, par. č. 1915/190 o výmere 114 m2, par. č. 1915/132 o výmere 5 133 m2 a par. č. 1915/189 o výmere 47 m2
 • 12. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1915/129. helyrajzi számú, 308 m2 területű, 1915/190. helyrajzi számú, 114 m2 területű, 1915/132. helyrajzi számú, 5 133 m2 területű és az 1915/189. helyrajzi számú, 47 m2 területű parcellákn
 • 13. bod Informácia o doručení žiadosti vlastníkov polyfunkčných stavieb - radových obchodov nachádzajúcich sa na ulici Istvána Gyurcsóa
 • 13. Információ a Gyurcsó István utcában elhelyezkedő polifunkciós épületek - üzletsor tulajdonosai közös kérvényének benyújtásáról.
 • 14. bod Návrh na vklad majetku mesta Dunajská Streda do základného imania spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 313 834.
 • 14. Javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő vagyonnak a Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely, cégjegyzékszám: 46 313 834, alaptőkéjébe történő bevitelére.
 • 16. bod Návrh na schválenie prenájmu majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, nebytových priestorov – garáží, nachádzajúcich sa v budove hromadných garáží súp. č. 2167, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, v
 • 16. Határozati javaslat a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Kataszteri Főosztálya által a 4645-ös számú tulajdoni lapon vezetett, az Újfalu lakótelepen elhelyezkedő 2167. házszámú tömbgarázsban található, a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő nem lakás cé
 • 17. bod Návrh a na schválenie zámeru predaja majetku mesta Dunajská Streda, stavby 3 poschodového obytného domu súp. č. 2134, nachádzajúcej sa na par. č. 1879/11, par. č. 1879/12, par. č. 1879/13, par. č. 1879/14, par. č. 1879/257 a par. č. 1879/258, v ka
 • 17. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Kataszteri Főosztálya által a 3884-es számú tulajdoni lapon vezetett, az 1879/11, 1879/12, 1879/13, 1879/14, 1879/257, 1879/258-as számú parcellákon elhelyezkedő 2134-
 • 18. bod Návrh prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, nachádzajúceho sa v budove Zoltána Kodálya s VJM, Komenského 1219/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36086789, za účelom prevádzkovania vzdelávacieho centra a strednej odborne
 • 18. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában levő, a Kodály Zoltán Alapiskola, Komenského 1219/1 , 929 01 Dunaszerdahely, cégnyilvántartási szám: 36086789 épületében elhelyezkedő nem lakás jellegű helyiségek oktatási központ és szakközépisk
 • 19. bod Návrh na schválenie uzavretia zmluvy o združení medzi mestom Dunajská Streda a Trnavským samosprávnym krajom za účelom vybudovania cyklistickej trasy na území mesta Dunajská Streda.
 • 19. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város és Nagyszombat Megye közötti társulási szerződés jóváhagyására kerékpárút kiépítése céljából Dunaszerdahely Város területén.
 • 20. bod Návrh na schválenie spolufinancovania žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom projektu: Regenerácia vnútroblokových priestorov Sídliska Sever II. v Dunajskej Strede b
 • 20. Javaslat az Integrált Regionális Operatív Program keretén belül benyújtandó pályázati kérelemre vonatkozó társfinanszírozás jóváhagyására, amelynek címe:
 • 21. bodNávrh na schválenie spolufinancovania žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Ľudské zdroje s názvom projektu: Rekonštrukcia budovy za účelom vybudovania Komunitného centra v Dunajskej Strede
 • 21. Javaslat az Emberi Erőforrás Operatív Program keretén belül benyújtandó pályázati kérelemre vonatkozó társfinanszírozás jóváhagyására, amelynek címe:
 • 22. bod Petícia za prijatie komplexného riešenia existujúcej situácie v dopravnej zaťaženosti miestnej komunikácie na Čigérskej ulici v Dunajskej Strede.
 • 22. Petíció a Csigéri utca közúti közlekedési forgalma túlterheltségének jelenleg fennálló helyzetére irányuló teljes körű megoldás elfogadása érdekében
 • 23. bod Petícia obyvateľov obce Mliečany a jeho okolia proti rozšíreniu otvoreného skladu pneumatík Otvorený sklad opotrebovaných pneumatík - zmena č. II
 • 23. Ollétejed és környéke lakosainak a gumiabroncsok nyílt raktárának bővítése
 • 24. bod Informácia o podaní výpovede Zmluvy č. Z09172015089 uzavretej dňa 30.6.2016 zo strany spoločnosti ENVI-PAK, a.s., so sídlom Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava ako organizácie zodpovednosti výrobcov.
 • 24. Tájékoztatás a 2016.6.30-án megkötött Z09172015089 sz. szerződés felmondásáról a felelős termelők szervezete, az ENVI-PAK rt. (székhely Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava részéről.
 • 25. a 26. bod Rôzne a interpelácie.
 • 25, 26 Egyéb / Interpelláció.

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 64
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
31.01.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
03.02.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
09.02.2022 | 17:30 SR PRIAMY PRENOS
Marianka ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva Marianka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 64