Dunajská Streda, MsZ /slovenčina/ 27.09.2012

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 • 0. bod Prerokovanie petície
 • 3. bod Kontrola uznesení
 • 4. bod Návrh na zmenu č.2 rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2012
 • 5. bod Návrh na úpravu rozpočtu Zariadenia pre seniorov na rok 2012
 • 7. bod Informácia o plnení príjmovej časti a čerpaní výdavkovej časti rozpočtu za prvý polrok 2012
 • 8. bod Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2012
 • 9. bod Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiaci september 2012
 • 11. bod Informácia o vydaní Organizačného poriadku Mestskej polície v Dunajskej Strede
 • 12. bod Návrh uznesenia o Dodatku č. 2 k Zásadám odmeňovania primátora, poslancov, členov komisií a hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda
 • 13. bod Návrh uznesenia o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom v zmysle článku 7 odsek 3 písm. b) VZN č. 5/2009 zo dňa 12. mája 2009 v znení neskorších dodatkov.
 • 14. bod Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 22/340/2012 zo dňa 26.06.2012.
 • 17. bod Návrh na odpredaj  nižšie špecifikovaného hnuteľného a  nehnuteľného majetku mesta Dunajská Streda v prospech spoločnosti GGE a.s., so sídlom Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava, IČO: 36 746 941.
 • 18. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, vedeného na LV č. 3251 Katastrálnym úradom v Trnave, Správou katastra Dunajská Streda, par. č. 2475/100 o výmere 18 m2, v prospech Mgr. Pirošky Szalayovej, Radničné
 • 19. bod Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, vedených na LV č. 5441 Katastrálnym úradom v Trnave, Správou katastra Dunajská Streda, par. č. 2834/67 o výmere 1 m2, par. č. 2834/68 o výmere 15 m2 a par. č. 2
 • 22. bod Návrh na riešenie obnovy budov vo vybraných lokalitách v centrálnej zóne mesta v rámci panelového programu (zatepľovania budov) mesta
 • 23. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2012 zo dňa 25. septembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 8/2009 zo dňa ........... 2009 o pravidlách času predaja v obchode a č
 • 24. bod Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. ..../2012 zo dňa 25. septembra 2012 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 7/2011 o určení výšky ceny nájmu bytov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda
 • 25. bod Návrh Všeobecného záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 23/2009 zo dňa 15. decembra 2009 o podmienkach určovania a vyberania dane za osobitné užívanie
 • 26. bod Návrh uznesenia o Všeobecne záväznom nariadení Mesta Dunajská Streda č. .../2012 zo dňa 25.09.2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 5/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za
 • 29. bod Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. ............/2012 o dodržiavaní verejného poriadku a udržiavaní čistoty na území mesta Dunajská Streda Határozati javaslat Dunaszerdahely Város 2012. évi .
 • 30. bod Financovanie mládežníckeho futbalového klubu DAC
 • 31. bod Rôzne /1/
 • 31. bod Rôzne /2/
 • 31. bod Rôzne /3/
 • 31. bod Rôzne /4/
 • 32. bod Interpelácie /1/
 • 32. bod Interpelácie /2/

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 69
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
06.10.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
14.10.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Skutočne zdravá konferencia

Skutočne zdravá konferencia

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 69