Dunajská Streda MsZ 30.10.2012

25. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajskej Stredy

 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 1. A 25. Dunaszerdahely Város Képviselő-testületi ülés programjának elfogadása
 • 2. bod Kontrola pplnenia uznesení
 • 2. A 2012. szeptember 27-i Dunaszerdahely Város Képviselő-testület határozatainak ellenőrzése
 • 3. bod Návrh Dodatku č.1 k Sadzobníku vstupného a úhrad za užívanie zariadení Správy športových zariadení v Dunajskej Strede
 • 3. Határozati javaslat a Dunaszerdahelyi Sportlétesítmények Kezelősége létesítményei belépő - ill. használati díjszabásáról
 • 4. bod Návrh na prerokovanie petície obyvateľov za zrušenie Všeobecne záväzné nariadenia mesta Dunajská Streda č. 11/2012, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 7/2008 zo dňa 14. októbra 2008 o určení výšky a spô
 • 4. Javaslat Dunaszerdahely városának 2012/11 számú általánosan kötelező érvényű rendelete (amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely városának 2008. évi 7. sz. általánosan kötelező érvényű rendelete, amely meghatározza az óvodai illetékek összegét és f
 • 6. bod Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien a na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1919/6 o výmere 3 240 m² a par. č. 1919/244 o výmere 240 m²
 • 6. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő az 3251-es számú tulajdoni lapon vezetett, 1919/6-os helyrajzi számú, 3 240 m² területű és a 1919/244-es helyrajzi számú, 240 m² területű parcellák szolgalmi joggal történő megterheléséről szó
 • 7. a 8. bod Návrh na schválenie zástupcu Mesta Dunajská Streda v štatutárnom orgáne a v dozornej rade spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. so sídlom Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda 929 01, IČO: 46 313 834
 • 7. - 8. Javaslat  Dunaszerdahely Város képviseletének jóváhagyására a Municipal Real Estate Dunajská Streda, kft. statutáris szervébe és a felügyelő bizottságba
 • 9. bod Návrh na schválenie predloženia záväznej ponuky na odkúpenie nehnuteľností ponúknutých Obvodným úradom Dunajská Streda v liste zo dňa 11.09.2012 za 50% všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stanovenej znaleckým posudkom.
 • 9. Határozati javaslat a Dunaszerdahelyi Körzeti Hivatal által 2012. szeptember 11.-én kelt levelében felajánlott ingatlanok megvásárlására irányuló kötelező érvényű árajánlat benyújtásának elfogadására.
 • 11. bod 11. Návrh na odpredaj  nižšie špecifikovaného  nehnuteľného majetku mesta Dunajská Streda v prospech spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518.
 • 11. Javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő az alul írottakban meghatározott ingatlan vagyon eladásának jóváhagyására a ZSE Distribúcia rt., Čulenova 6, 816 47 Pozsony, cég-jegyzékszám: 36 361 518 számára.
 • 12. bod Návrh na odpredaj  nižšie špecifikovaného  nehnuteľného majetku mesta Dunajská Streda v prospech spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518.
 • 12. Javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő az alul írottakban meghatározott ingatlan vagyon eladásának jóváhagyására a ZSE Distribúcia rt., Čulenova 6, 816 47 Pozsony, cég-jegyzékszám: 36 361 518 számára.
 • 13. bod Návrh na predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPV-2012/2.1/03-SORO Aktívne starnutie prostredníctvom rozširovania vedomostí a zručností zvyšujúcich kvalitu života seniorov
 • 13. Határozati javaslat az OPV-2012/2.1/03-SORO felhíváson belül benyújtandó vissza nem térítendő támogatásra
 • 14. bod Rôzne
 • 14. Egyéb
 • 14. bod Pokračovanie /1/
 • 14. Egyéb /1/
 • 14. bod Pokračovanie /2/
 • 14. Egyéb /2/
 • 15. bod Interpelácie
 • 15. Interpellációk

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 69
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
06.10.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
14.10.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Skutočne zdravá konferencia

Skutočne zdravá konferencia

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 69