Dunajská Streda MsZ 24.04.2013

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 • 0-2. bod Dunaszerdahely Város Képviselő-testületi ülés programjának elfogadása
 • 0-2. bod Otvorenie, schválenie programu
 • 3 A 2013. február 26-i Dunaszerdahely Város Képviselő-testület határozatainak ellenőrzése
 • 3. bod Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 26. februára 2013
 • 4 Dunaszerdahely Város 2013. évi költségvetésének 1. módosítási javaslata
 • 4. bod Návrh na zmenu č.1 rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2013
 • 5. A dunaszerdahelyi önkormányzat 2012-es év számvitelének jóváhagyása
 • 5. bod 5. Odsúhlasenie finančného účtovníctva Mesta Dunajská Streda za rok 2012
 • 5. A dunaszerdahelyi önkormányzat 2012-es év számvitelének jóváhagyása /2/
 • 5. bod Pokračovanie
 • 6 a 7. A Dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központ költségvetés-tervezete a 2013-as évre + Határozati javaslat tervezet a „Dunaszerdahely Területrendezési Terve – változások és módosítások 1/2012 – jóváhagyására
 • 8 Határozati javaslat Dunaszerdahely Városának 2012/26 számú 2012. december 4-i általános kötelező érvényű rendelete értelmében a Dunaszerdahely területén működő jogi és természetes személyeknek - vállalkozóknak városi költségvetésből nyújtandó 1.000,- Eu
 • 8. bod Návrh uznesenia o výške poskytnutej dotácie nad 1.000,- Eur z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom v zmysle VZN mesta Dunajská Streda č. 26/2012 zo dňa 4. decembra 2012 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým o
 • 9 Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a 3251-es számú tulajdoni lapon vezett, 2423-as helyrajzi számú, 227 m² területű, 2424/1-es helyrajzi számú, 1776 m² területű 2424/2-es helyrajzi szá²mú, 458 m² területű és a 2426-os
 • 9. bod Návrh na schválenie zámeru vysporiadania majetkovo-právneho vzťahu k pozemkom parc. č. 2423 o výmere 227 m², parc. č. 2424/1 o výmere 1776 m², parc. č. 2424/2 o výmere 458 m² a parc. č. 2426 o výmere 13 m², nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Str
 • 10. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő az GEOLINE-DS, kft. által elkészített 1014/2013-as számú mértani tervvel (vázrajzzal) kialakított 1475/64-es helyrajzi számú, 14 m² területű parcella a  FEMIT – polgári társulás, Rózsa liget
 • 10. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda,   vytvoreného geometrickým plánom č. 1014/2013, vyhotoveným dňa 18.02.2013, vyhotoviteľom GEOLINE–DS, s.r.o.,  par. č. 1475/64 o výmere 14 m² v prospech občians
 • 11. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő az GEOLINE-DS, kft. által elkészített 1014/2013-as számú mértani tervvel (vázrajzzal) kialakított 1475/63-as helyrajzi számú, 18 m² területű parcella,  Szabó Miklós és neje Szabó Katarína, Me
 • 11. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, vytvoreného geometrickým plánom č. 1014/2013, vyhotoveným dňa 18.02.2013, vyhotoviteľom GEOLINE–DS, s.r.o.,  par. č. 1475/63 o výmere 18 m² v prospech Miklósa Sz
 • 12. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város Képviselő-testületének 2011. november 15.-én elfogadott 15/207/2011-es számú határozatának megszüntetésére a  kérvényező által a határozatban elfogadott feltételek elutasítása miatt.
 • 12. bod Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 15/207/2011 zo dňa 15.11.2011 z  dôvodu neakceptácie podmienok uznesenia zo strany žiadateľa.
 • 13. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város Képviselő-testületének 2011. június 28.-án elfogadott 8/102/2011-es számú határozatának megszüntetésére.
 • 13. bod Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 8/102/2011 zo dňa 28.06.2011.
 • 14. Javaslat a THERMALPARK DS rt., Bősi út 237/38, 929 01 Dunaszerdahely, azonosító szám: 31 450 920 alaptőkéjének megemelésére a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő vagyonnak az említett részvénytársaság alaptőkéjébe történő behelyezésével.
 • 14. bod Návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti THERMALPARK DS, a.s., Gabčíkovská cesta 237/38, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 31 450 920, vkladom majetku mesta Dunajská Streda do základného imania spoločnosti.
 • 15. Javaslat a Municipal Real Estate Dunajská Streda, kft., azonosító szám 46 313 834, kereskedelmi társaság megbízására, Dunaszerdahely Város feladatkörébe tartozó egyes feladatok ellátására
 • 15. bod Návrh na zverenie niektorých úloh mesta Dunajská Streda obchodnej spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda 929 01 , IČO: 46 313 834
 • 16. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elhelyezkedő 450/6-os és 512/4-es helyrajzi számú parcellák nyilvános üzleti versenypályázat formájában történő eladási szándékának jóváhagyására.
 • 16. bod Návrh na schválenie zámeru predaja majetku mesta Dunajská Streda pozemkov, par. č. 450/6 a par. č. 512/4, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, formou verejnej obchodnej súťaže.
 • 17. Információ a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal Szervezési Szabályzatának a módosításairól
 • 17. bod Informácia o zmenách Organizačného poriadku Mestského úradu v Dunajskej Strede
 • 18. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város polgármestere fizetésének megállapításáról
 • 18. bod Návrh uznesenia o určení platu primátora mesta Dunajská Streda
 • 19. Hat£rozati javaslat Dunaszerdahely V£ros alpolg£rmestere fizet←s←nek meg£llap■t£s£r￳l
 • 19. bod Návrh uznesenia o určení platu zástupcu primátora mesta Dunajská Streda
 • 20 a 21. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a ROZPROJ földmérési munkák – Horváth József geodéta által elkészített 32328435-179/12-es számú mértani tervvel (vázrajzzal) kialakított 2688/3-as helyraj + info 21. Občianskeho združeni
 • 20 a 21. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, vytvoreného geometrickým plánom č. 32328435-179/12, vyhotoveným dňa 10.12.2012, vyhotoviteľom ROZPROJ zememeračské práce – Horváth Jozef, par. č. 2688/3
 • 23. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város 2013. évi ...sz. általánosan kötelező érvényű rendelete az üzletek nyitvatartásának és a szolgáltatások üzemeltetésének a szabályairól
 • 23. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2013 zo dňa 23. apríla 2013, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Dunajská Streda
 • 23. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város 2013. évi ...sz. általánosan kötelező érvényű rendelete az üzletek nyitvatartásának és a szolgáltatások üzemeltetésének a szabályairól /2/
 • 23. bod Pokračvanie /1/
 • 23. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város 2013. évi ...sz. általánosan kötelező érvényű rendelete az üzletek nyitvatartásának és a szolgáltatások üzemeltetésének a szabályairól /3/
 • 23. bod Pokračvanie /2/
 • 26 a 27. Egyéb /1/
 • 26 a 27. Rôzne + Interpelácie
 • 26 a 27. Egyéb /2/
 • 26 a 27. Rôzne + Interpelácie /2/
 • 26 a 27 Egyéb /3/
 • 26 a 27. Rôzne + Interpelácie /3/

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 74
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
19.06.2023 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

Výberové konanie na riaditeľa/ku ZOO Bratislava
19.06.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany
19.06.2023 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
22.06.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
22.06.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
26.06.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
27.06.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
27.06.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
03.07.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 74