Dunajská Streda MsZ 01.10.2013

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 • 1. a 2. bod Otvorenie, schválenie programu
 • 1. a 2. Dunaszerdahely Város Képviselő-testületi ülés programjának elfogadása
 • 3. bod Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 25. júla 2013
 • 3. A 2013. július 25-i Dunaszerdahely Város Képviselő-testület határozatainak ellenőrzése
 • 4. bod Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiacoch august a september 2013
 • 4. Beszámoló a 2013 augusztusában és szeptemberében befejezett ellenőrzések eredményeiről
 • 5. bod Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2013
 • 5. A városi főellenőr ellenőrzési tevékenységének a tervezete 2013 második félévére
 • 6. bod Návrh na schválenie Koncepcie rozvoja informačných systémov (KRIS) mesta Dunajská Streda
 • 6. Javaslat a Dunaszerdahely Város Információs Rendszerének Fejlesztési Koncepciójának (IRFK) elfogadására
 • 7. až 9. bod Návrh na odpredaj bytov nachádzajúcich sa v obytnom dome súp. č. 2225 vedeného na LV č. 4465 a v obytnom dome súp. č. 2226 vedeného na LV č. 4467 Správou katastra Dunajská Streda.
 • 7 - 9. Határozati javaslat a dunaszerdahelyi Újfalu lakótelepen elhelyezkedő 2225-ös és 2226-os házszámú tömblakásban elhelyezkedő lakások eladására.
 • 10. až 13. bod Návrh zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 26/414/2012 zo dňa 04.12.2012., 11. bod 11. Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, vedených na LV č. 3251 S
 • 10. Határozati 11. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a 3251-es számú tulajdoni lapon vezetett, 1210/3-as helyrajzi számú, 10 m² területű és az 1210/4-es helyrajzi számú, 130 m² területű parcellák eladására Bátki Tibor, Halpiac
 • 14. bod Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 3977/3 o výmere 4 502 m² a  par. č. 3984/7 o výmere 814 m², vedených na LV č. 3251 Správou katastra Dunaj
 • 14. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a 3251-es számú tulajdoni lapon vezetett, 3977/3-as helyrajzi számú, 4 502 m² területű és a 3984/7-es helyrajzi számú, 814 m² területű parcellák szolgalmi joggal történő megterheléséről szóló
 • 15. bod Návrh na odpredaj majetku mesta Dunajská Streda, pozemkov v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 32/508/2013 zo dňa 25.06.2013.
 • 15. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete, 2013. június 25.-én elfogadott 32/508/2013-as számú határozatának alapján történő a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő ingatlanok, földterületek eladására.
 • 16. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, vedeného na LV č. 3251 Správou katastra Dunajská Streda, par. č. 2475/97 o výmere 18 m², v prospech Imricha Szalayho a manželky Mgr. Pirošky Szalayovej, obaja bytom
 • 16. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a 3251-es számú tulajdoni lapon vezetett, 2475/97-es helyrajzi számú, 18 m² területű parcella eladására Szalay Imre és neje Szalay Piroška Mgr., Városháza tér 378/15, 929 01 Dunaszerdahely,
 • 17. bod Návrh na schválenie zámeru spolufinancovania prestavby/výstavby futbalového štadióna.
 • 17. Határozati javaslat a futballstadion átépítési/ építési szándékának jóváhagyására.
 • 18. bod Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda
 • 18. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 2013. június 25-i 32/527/2013 sz. határozatának módosításáról
 • 19. bod Návrh na nakladanie so stavbou súp. č. 436 a s priľahlými pozemkami vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, nachádzajúcich sa v k.ú. Dunajská Streda, vedených na LV č. 5441
 • 19. A Dunaszerdahely kataszteri területén található az 5441 sz. tulajdonlapon bejegyzett Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő 436 hsz. épület és hozzátartozó telkekkel való rendelkezésről szóló javaslat
 • 20. bod Návrh na prerokovanie žiadosti obyvateľov o prijatie všeobecne záväzného nariadenia mesta o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Dunajská Streda
 • 20. Javaslat Dunaszerdahely Város az üzletek és szolgáltatási tevékenységet folytató egységek nyitvatartási idejét meghatározó szabályokról szóló általános érvényű rendeletének elfogadásáról szóló lakossági kérelem megvitatására
 • 21. bod Informácia o plnení príjmovej časti a čerpaní výdavkovej časti rozpočtu na prvý polrok 2013
 • 21. Információ a költségvetés bevételi oldalának teljesítéséről és a kiadási oldal merítéséről 2013 első félévében
 • 22. bod Návrh na zmenu rozpočtu č. 3 mesta Dunajská Streda na rok 2013
 • 22. Dunaszerdahely Város 2013. évi költségvetésének 3. módosítási javaslata
 • 22. bod Pokračovanie /1/ - slovenčina
 • 22. bod Pokračovanie /1/ - maďarčina
 • 22. bod Pokračovanie /2/ - slovenčina
 • 22. bod Pokračovanie /2/ - maďarčina
 • 22. bod Pokračovanie /3/ - slovenčina
 • 22. bod Pokračovanie /3/ - maďarčina
 • 23. bod Petícia obyvateľov mesta Dunajská Streda za rozšírenie verejného osvetlenia na Jantárovej ceste v Dunajskej Strede
 • 23. Dunaszerdahely Város lakosainak petíciója a Borostyán út közvilágítása bővítésének ügyében
 • 24. bod Rôzne /1/
 • 24. Egyéb /1/
 • 24. bod Rôzne /2/
 • 24. Egyéb /2/
 • 25. Interpelácie /1/
 • 25. Interpellációk
 • 25. Interpelácie /2/
 • 25. Interpellációk

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 62
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
29.11.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
30.11.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
02.12.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
08.12.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
09.12.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
09.12.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
14.12.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
14.12.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
14.12.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto
14.12.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
14.12.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
16.12.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 62