Dunajská Streda MsZ 05.11.2013

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 • 1. a 2. bod Otvorenie, schválenie programu, voľba overovateľov
 • 3. bod Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 10. septembra 2013 a 1. októbra 2013.
 • 3 A 2013. szeptember 10-i és a 2013. október 1-i Dunaszerdahely Város Képviselő-testület határozatainak ellenőrzése
 • 4. bod Návrh na predĺženie Zmluvy o bezplatnom užívaní nebytových priestorov č. 05/2009/NP zo dňa 15.05.2009 v znení Dodatku č. 1 medzi mestom Dunajská Streda ako vlastníkom a Spoločnosťou na pomoc osobám s autizmom v Dunajskej Strede, so sídlom Rényska 4
 • 4. Határozati javaslat a Rényi utca 4212/8 Dunaszerdahely székhelyű, 37850334-es cégnyilvántartási számú, Autistákat Segítő Polgári Társulat Dunaszerdahely, 2009. május 15-én díjmentes teremhasználatáról szóló szerződésben és annak 1-es számú módosítás
 • 5. bod Návrh na schválenie zmeny Zmluvy o bezplatnom užívaní nebytových priestorov medzi mestom Dunajská Streda ako vlastníkom a Občianskym združením Svetlo - Fény Polgári Társulás, so sídlom Žitnoostrovská 41, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 42162343 ako už
 • 5. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő nem lakás jellegű helyiségek  díjmentes teremhasználatáról szóló szerződés megkötésére a Fény Polgári Társulással, Csallóköz utca 41, Dunaszerdahely, cégnyilvántartási szám: 42162343.
 • 6. bod Informácia o doručení vyjadrenia Obvodného pozemkového úradu v Dunajskej Strede ohľadne projektu pozemkových úprav v k.ú. Veľké Dvorníky
 • 6. Információ a Dunaszerdahelyi Körzeti Földhivatal által a Nagyudvarnok kataszteri területének földterület – rendezési tervével kapcsolatos beadvány benyújtásáról .
 • 7. bod Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Mliečany, parciel registra „E“, par. č. 83 o výmere 2 028 m², par. č. 84/2 o výmere 5 620 m², par. č. 200/4 o výmere 2 339 m² a par. č
 • 7. Határozati javaslat az Ollétejed kataszterében elterülő a 3512-es számú tulajdoni lapon az „E“ regiszterben vezetett, 83-as helyrajzi számú, 2 028 m² területű, 84/2-es helyrajzi számú, 5 620 m² területű, 200/4-es helyrajzi számú, 2 339 m² területű és
 • 8. bod Návrh na odpredaj majetku mesta Dunajská Streda, pozemkov v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 32/508/2013 zo dňa 25.06.2013.
 • 8. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete, 2013. június 25.-én elfogadott 32/508/2013-as számú határozatának alapján történő a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő ingatlanok, földterületek eladására.
 • 9. bod Petícia fanúšikov FK DAC 1904 Dunajská Streda, obyvateľov mesta Dunajská Streda a okolia za napojenie futbalového štadióna na elektrinu, plyn a pitnú vodu a za spoluprácu mesta na rekonštrukcii futbalového štadióna
 • 9. Az FK DAC 1904 Dunaszerdahely futballcsapat szurkolóinak, Dunaszerdahely Város és környéke lakosainak petíciója a futballstadion villamos energia, gáz és ivóvíz hálózatra történő csatlakozása és a városnak a stadion felújításában való közreműködése ügy
 • 10. bod Prerokovanie protestu prokurátora podaného proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Dunajská Streda č. 2/2006 z 11. mája 2006 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania a v preda
 • 10. A Dunaszerdahely Város 2006. évi 2 sz., az alkoholtartalmú italok közüzemi étkezdékben, élelmiszerüzletekben és egyéb nyilvános helyeken való árusításának, felszolgálásának és fogyasztásának feltételei szabályozásáról szóló  általános érvényű rendelet
 • 11. bod Predloženie písomného materiálu právnej veci vedenej na Okresnom súde v Dunajskej Strede č. 6C 52/2012-82.
 • 11. A Dunaszerdahelyi Járási Bíróság által a 6C 52/2012-82-es szám alatt vezetett jogi beadvánnyal kapcsolatos írásos dokumentumok benyújtása.
 • 12. bod Návrh Dodatku č. 8 k Štatútu mesta Dunajská Streda
 • 12. Dunaszerdahely Város Statútuma 8. sz. függelékének javaslata
 • 13. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ............/2013 zo dňa 5. novembra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 16/2009 zo dňa 15. decembra 2009 o udeľovaní verejných ocenení
 • 13. Javaslat Dunaszerdahely Város 2013. évi ... sz. (2013. november 5.) általánosan kötelező érvényü rendeletére, amely módosítja az érvényes 2009. évi 16 sz. általánosan kötelező érvényü városi rendeletet Dunaszerdahely Város díjainak odaítéléséről
 • 14. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ............/2013 zo dňa 5. novembra 2013 o dodržiavaní verejného poriadku a udržiavaní čistoty na území mesta Dunajská Streda
 • 14. Javaslat Dunaszerdahely Város 2013. évi ...sz.,(2013. november 5.) a közrend és a köztisztaság betartásáról szóló általánosan kötelező érvényű rendeletére
 • 15. bod Rôzne
 • 15. Egyéb
 • 16. bod Interpelácie
 • 16. Interpellációk

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 69
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
06.10.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
14.10.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Skutočne zdravá konferencia

Skutočne zdravá konferencia

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 69