Dunajská Streda, MsZ 24.06.2014

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 • 1. bod Schválenie programu rokovania 42. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
 • A 42. Dunaszerdahely Város Képviselő-testületi ülés programjának elfogadása
 • 3. bod Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného zo dňa 8. apríla 2014 a 20. mája 2014
 • A 2014. áprílis 8-i és a 2014. május 20-i Dunaszerdahely Város Képviselő-testület határozatainak ellenőrzése
 • 4. bod Návrh na uzavretie Zmluvy o bezplatnom užívaní pozemku, parc. č. 1620/1 medzi mestom Dunajská Streda ako vlastníkom a občianskym združením A MAGYAR MEGMARADÁSÉRT, so sídlom Ružový háj 1375/23, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 42165571 ako užívateľo
 • 4Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő 1620/1 számú parcella díjmentes használatáról szóló szerződés megkötésére A MAGYAR MEGMARADÁSÉRT polgári társulással, Rózsaliget 1375/23, Dunaszerdahely, cégnyilvántartási szám: 42165571.
 • 4. bod Prenájom plochy
 • 4.
 • 5. bod 5. Návrh na prerokovanie udelenia právnej subjektivity školskému zariadeniu Centrum voľného času v Dunajskej Strede
 • 5. Javaslat a Dunaszerdahelyi Szabadidőközpont jogalanyi iskolai intézménnyé való átszervezéséről
 • 6. bod
 • 6m
 • 6. bod práva o výsledku kontroly vykonaného v mesiaci apríl 2014
 • 6. Beszámoló a 2014 áprílisában elvégzett ellenőrzés eredményéről.
 • 7. bod Návrh na schválenie mesačnej odmeny hlavnému kontrolórovi mesta Dunajská Streda
 • 7. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város főellenőre havi jutalmának jóváhagyásáról
 • 8. bod Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2013
 • 8. A szociális szolgáltatások 2013-as évi közösségi munkatervének kiértékelése
 • 9. bod Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi mestom Dunajská Streda a Správou a údržbou ciest Trnavského samosprávneho kraja
 • 9. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város  és Nagyszombat Megye Útkezelője közti bérleti szerződés megkötésére
 • 10. až 13. bod Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien a zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 3786/6 o výmere 56 m² a par. č. 3786/8 o výmere 341 m², v pr
 • 10. až 13. bod Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 3786/6-os helyrajzi számú,56 m² területű és 3786/8-as helyrajzi számú, 341 m² területű parcellák szolgalmi joggal történő megterheléséről szóló előszerződés és szolgalmi joggal tör
 • 13. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elhelyezkedő 1475/22-es és 1475/23-as helyrajzi számú parcellák nyilvános üzleti versenypályázat formájában történő eladási szándékának jóváhagyására.
 • 14. až 22. bod Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien a na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosť nachádzajúcej sa v  k. ú. Dunajská Streda, par. č. 3977/3 o výmere 4 502 m², vedenej na LV č. 3251
 • 14. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a  3251-es számú tulajdoni lapon vezetett, 3977/3-as helyrajzi számú, 4 502 m² területű parcella szolgalmi joggal történő megterheléséről szóló előszerződés és szolgalmi joggal történő meg
 • 15. a 16. bod Határozati javaslat a Dunaszerdahelyi Városi Képviselőtestület 40/631/2014 sz. határozatának (2014. április 8.) megszüntetéséről és javaslat részvénytársaság létrehozására, amely részvényeinek kizárólagos tulajdonosa Dunaszerdahely Város
 • 16. bod Návrh na prijatie investičného úveru na rekonštrukciu futbalového štadióna DAC Aréna
 • 17. Javaslat fejlesztési hitel felvételére a DAC Aréna futbalstadion felújítására
 • 18 a 19 Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1920/685-ös helyrajzi számú, 55 m2 területű parcella eladására Kifer Iván, Újfalu lakótelep 2222/25, 929 01 Dunaszerdahely, részére.
 • 20 až 22. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő az  5545-ös számú tulajdoni lapon az „E“ nyilvántartásban vezetett, 423/2-es helyrajzi számú, 1 852 m2 területű parcellának az SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Brat
 • 23. bod 23. Návrh na uzavretie Zmluvy o prenájme pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, časť parc. č. 1521/1 o výmere 374 m2 medzi mestom Dunajská Streda ako prenajímateľom a spoločnosťou BONBÓN RESORT, s. r. o., so sídlom Nemess
 • 23. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1521/1-es helyrajzi számú parcella 374 m2 területű része bérletének jóváhagyására a BONBÓN RESORT kft., Nemesszeg 4/132, Dunaszerdahely, cégnyilvántartási szám: 46 055 771, részére.
 • 24. až 28. bod Informácia o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na II. polrok 2014
 • 25. Javaslat a választókerületek és képviselőik létszámának meghatározására a 2014-es önkormányzati képviselő-választásokra
 • 27 a 28 Dunaszerdahely Város által fenntartott oktatási intézmények igazgatói tisztségeinek betöltésére meghirdetett pályázatok eredményeiről szóló információk
 • 29. bod 29. Návrh na uznesenie k bezpečnostnej situácii na území mesta Dunajská Stredao Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. .../2014 zo dňa ................. 2014 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobn
 • 29. Határozati javaslat a biztonsági helyzethez Dunaszerdahely város területénzerdahely városának 2014. évi ….. számú általánosan kötelező érvényű rendeletéről a város területén működő alapiskolák iskolai körzeteiről
 • 30. bod Rôzne (1)
 • 30. Egyéb (1)
 • 30. bod Rôzne (2)
 • 30. Egyéb (2)
 • 30. bod Rôzne (3)
 • 30. Egyéb (3)

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 69
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
06.10.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
14.10.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Skutočne zdravá konferencia

Skutočne zdravá konferencia

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 69