Dunajská Streda, MsZ 09.12.2014

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda


 • 1. až 3. bod Otvorenie, sľub poslankyne, voľba podpredsedníčky komisie,
  Kontrola plnenia uznesení
 • 1 - 3. ... A 2014. október 28-i Dunaszerdahely Város Képviselő-testület határozatainak ellenőrzése
 • 4. bod Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda
 • 4. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-Testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának a jóváhagyására
 • 5. bod Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Mestskej rady mesta Dunajská Streda
 • 5. atározati javaslat Dunaszerdahely Város Tanácsa Szervezeti és Működési Szabályzatának a jóváhagyására
 • 6. bod Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda
 • 6. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-Testülete bizottságai Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
 • 7. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ........./2014 zo dňa .......decembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 21/2012 zo dňa 4. decembra 2014 o dani z nehnuteľností, dani
 • 7. Javaslat Dunaszerdahely Város 2014. évi ...sz.,(2014.......... rendeletére) amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2014. évi 21. sz. az ingatlanadóról, ebadóról , automatákból történő értékesítés után fizetendő adóról és a nem nyerő játékau
 • 8. bod Návrh na schválenie Taríf mestskej hromadnej dopravy v meste Dunajská Streda dopravcu SAD Dunajská Streda, a.s.
 • 8. Határozati javaslat az SAD Dunajská Streda, a.s. autóbusz-közlekedési társaság városi tömegközlekedési útiköltségeinek díjszabásáról
 • 9. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ........./2014 zo dňa .......decembra 2014, o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Dunajská Streda
 • 9. Javaslat Dunaszerdahely Város 2014. évi ...sz.,(2014..........) a települési és kisebb építési hulladékkezelési közszolgáltatási díjról szóló általános érvényű rendeletére
 • 10. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ............/2014 zo dňa ...........2014, ktorým sa určujú  pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Dunajská Streda
 • 10. Javaslat Dunaszerdahely Város 2014. évi ...sz.,(2014..........) az üzletek és szolgáltatási tevékenységet folytató egységek nyitvatartási idejét meghatározó szabályokról szóló általános érvényű rendeletére
 • 11. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ........./2014 zo dňa .......decembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2014 zo dňa 8. apríla 2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s dop
 • 11. Javaslat Dunaszerdahely Város 2014. évi ....sz. rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2014. évi 8. sz. a gépjárművek közlekedési korlátozással ellátott zónában való ideiglenes parkolásáról szóló általános érvényű rendelete
 • 12. bod Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda č. 40/639/2014 zo dňa 8. apríla 2014, v časti D/
 • 12. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-Testülete 2014. április 8-i ülésén hozott 40/639/2014 sz. határozat módosítására a D/ pontjában
 • 13. bod Návrh na zmenu Zásad vydávania a používania Vernostnej karty mesta Dunajská Streda
 • 13. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Hűségkártyája Alapelveinek módosításáról
 • 14. bod Návrh na prerokovanie podkladu územnoplánovacej dokumentácie : Zmeny a doplnky č. 1/2015 územného plánu mesta Dunajská Streda
 • 14. Javaslat a „Dunaszerdahely Területrendezési Terve – változások és módosítások 1/2015“ – dokumentáció alaptervezetének megtárgyalására
 • 15. bod Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa za členov rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda
 • 15. A fenntartó javaslata Dunaszerdahely város önkormányzati iskoláinak és oktatási létesítményeinek iskolatanácstagjaira
 • 16. bod Návrh na uzatvorenie zmlúv o výpožičke nebytových priestorov medzi mestom Dunajská Streda ako vlastníkom, a nižšie uvedenými občianskymi združeniami ako užívateľmi, na dobu určitú, a to od 01.01.2015 do 31.12.2018.
 • 16. Határozati javaslat a nem lakás jellegű helyiségek díjmentes kölcsönzését biztosító szerződések megkötésére Dunaszerdahely Város mint tulajdonos és az ebben a határozati javaslatban feltüntetett  polgári társulások között, meghatározott időre a 2015.0
 • 17. bod Petícia obyvateľov mesta Dunajská Streda za bezpečnosť detského ihriska v Parku voľného času
 • 17. Dunaszerdahely Város lakosainak petíciója a Szabadidőpark játszóterének biztonságosabbá tétele ügyében
 • 18. bod Návrh na schválenie zmeny v štatutárnych a kontrolných orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Dunajská Streda
 • 18. Határozati javaslat olyan gazdasági társaságok irányító és ellenőrző szervei összetételének módosításáról, amelyekben a város vagyoni részesedéssel rendelkezik
 • 19. bod Návrh na schválenie Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda
 • 19. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-Testülete képviselői javadalmazásának Alapelveiről
 • 20. bod Návrh uznesenia o určení platu primátora mesta Dunajská Streda
 • 20. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város polgármestere fizetésének megállapításáról
 • 21. bod Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na I. polrok 2015
 • 21. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 2015. évi I. féléves üléseinek időpontjáról
 • 22. bod Rôzne
 • 22. Egyéb (1)
 • 22. bod Pokračovanie (1)
 • 22. Egyéb (2)
 • 22. bod Pokračovanie (2)
 • 22. Egyéb (3)
 • 23. bod Interpelácie
 • 23. Interpellációk

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 69
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
06.10.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
14.10.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Skutočne zdravá konferencia

Skutočne zdravá konferencia

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 69