Dunajská Streda MsZ 23.06.2015

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda


 • 1. a 2. bod Otvorenie, program
 • Dunaszerdahely Város Tanácsa 5. ülése napirendjének elfogadása
 • 3. bod Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 3. a 4. zasadnutia, konaného dňa 10. februára 2015 a 10. marca 2015
 • 2015. február 10 - i és 2015. március 10 - i Dunaszerdahely Város Képviselő-testület határozatainak ellenőrzése
 • 4. bod Návrh na schválenie konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy Mesta Dunajská Streda za rok 20104
 • Javaslat Dunaszerdahely város 2014. évi összevont (konszolidált) könyvelési zárásának és az éves beszámolójának elfogadására.
 • 5. a 6. bod Zmena rozpočtu – č. 2/2015 1 6. bod Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda jednotlivcom a kolektívom za mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda
 • Költségvetés –módosítás 2/2015
 • 7. až 9. bod Návrh na zmenu uznesenia č. 85/2015/5 Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
 • Javaslat a Dunaszerdahely Város Képviselő-testületének 2015/85/5 számú határozatának módosítására
 • 10. až 12. bod Prémiové ukazovatele na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov na rok 2015
 • Az Idősek otthona igazgatójának 2015-ös évi prémiummutatói
 • 13. a 14. bod Návrh na vystúpenie Mesta Dunajská Streda zo Spoločného stavebného úradu.
 • Javaslat Dunaszerdahely Város kilépése a Közös Építészeti Hivatalból.
 • 15. bod Návrh na schválenie Zásad vyhlasovania ocenenia Športovec roka mesta Dunajská Streda
 • Javaslat a Dunaszerdahely Város Év Sportolója elismerés adományozásának alapelveinek jóváhagyására.
 • 16. bod Návrh na schválenie zámeru uzatvoriť Zmluvu o prenájme softvéru a Licenčnej zmluvy za účelom používania mobilnej aplikácie Citz Monitor
 • Javaslat a City Monitor mobilalkalmazás használatáról szóló szoftvér licenc programrendszer szerződéskötési szándékának jóváhagyásáról, amely dunaszerdahely lakosai számára lehetőséget biztosít észrevételeik bejelentésére.
 • 17. až 19. bod Návrh na predloženie ŽoNFP (žiadosť o nenávratný finančný príspevok) v rámci
 • Javaslat az KaHR–22VS–1501 sz. felhívás keretén belüli, vissza nem térítendő pénzügyi támogatás iránti kérelem benyújtására a „
 • 20. bod Návrh na udelenie súhlasu zbúrania stavieb súp. č. 4748 na parc. č. 1620/8 a súp. č. 4747 na parc. č. 1620/9 vo vlastníctve mesta Dunajská Streda.
 • Határozati javaslat Dunaszerdahely Város 2015. évi .....sz. (2015. április 28.) általános érvényű rendeletére a piacokon való árukereskedelemről és szolgáltatásnyújtásról Dunaszerdahely Város területén.
 • 21. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2015 zo dňa 23. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2014 zo dňa 8. apríla 2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s dopravným obmedzen
 • Dunaszerdahely Város 2015/.... sz. (2015. június 23.), amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2014/8 sz. (2014. április 8.) a gépjárművek közlekedési korlátozással ellátott zónában való ideiglenes parkolásáról szóló általános érvényű rendelete
 • 22. bodNávrh prenájmu parkovacích miest v zóne s dopravným obmedzením na území mesta Dunajská Streda a parkovacích automatov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda za účelom ich prevádzky formou obchodnej verejnej súťaže.
 • Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város területén kijelölt közlekedési korlátozással ellátott zónában található parkolóhelyek és a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő parkoló automaták üzemeltetési céllal történő bérbeadására nyilvános üzleti versen
 • 23. a 24. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2015 zo dňa 23. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 6/2015 zo dňa 28. apríla 2015 o dodržiavaní čistoty a poriadku na územ
 • Dunaszerdahely Város 2015. évi ....sz., (2015. június 23.) általános érvényű rendeletére amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2015. évi 6.sz., (2015. április 28.) általános érvényű rendelete a tisztaság és rend betartásáról Dunaszerdahely Vá
 • 25. až 28. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ........./2015 zo dňa 23. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda zo dňa 4. december 2012 č. 28/2012 o určení výšky príspevku na čia
 • Javaslat Dunaszerdahely város 2015. évi számú általános érvényű rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2012/28. sz. (2012. december 4.) a város hatáskörében működő iskolákban és iskolai intézményekben a részleges költségtérítésre
 • 29 až 32. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1963/227 o výmere 151 m2 v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 32/508/2013 zo dňa 25.06.2013.
 • Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete, 2013. június 25-én elfogadott 32/508/2013. számú határozata alapján a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1963/227-es helyrajzi számú, 151 m2 területű parcella eladására.
 • 33. bod Návrh na prerokovanie protestu prokurátora podaného proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Dunajská Streda č. 7/2015 č. 7/2015 zo dňa 28.04.2015 o pravidlách určenia času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Dunajská Stred
 • Javaslat a Dunaszerdahely Város 2015. évi 7 sz. az üzletek és szolgáltatási tevékenységet folytató egységek nyitvatartási idejét meghatározó szabályokról szóló általános érvényű rendelete ellen benyújtott ügyészi óvás megtárgyalására.
 • 34. až 36. bodNávrh na zmenu zloženia Mestskej rady Dunajská Streda
 • Javaslat Dunaszerdahely Város Tanácsa tagjai összetételének módosítására.
 • 37. bod Rôzne
 • Egyéb.
 • 38. bod Interpelácie
 • Interpelláció.

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 69
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
06.10.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
14.10.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Skutočne zdravá konferencia

Skutočne zdravá konferencia

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 69