Dunajská Streda MsZ 16.02.2016

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda


 • 1. až 3. bod Otvorenie, program, kontrola plnenia uznesení
 • 1,2,3 Dunaszerdahely Város Képviselő - testület 10. ülése napirendjének elfogadásaDunaszerdahely Város Képviselő - testület 10. ülése napirendjének elfogadása
 • 4. bod Návrh na schválenie uzavretia Dodatku č. 1 k Dohode o spolupráci a financovaní futbalového klubu uzavretej dňa 13.11.2014 medzi mestom Dunajská Streda, spoločnosťou DAC ARÉNA, a.s., so sídlom Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 8
 • 4. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város, a DAC ARÉNA, rt. (székhely Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely, azonosítószám: 47 854 707) valamint az FK DAC 1904, rt. (székhely Sport u. 4744, 929 01 Dunaszerdahely, azonosítószám: 36 233 846 közötti e
 • 5. bod Návrh na schválenie uzavretia Zmluvy o podmienkach financovania výstavby futbalového štadióna v Dunajskej Strede – medzi mestom Dunajská Streda, DAC ARÉNA, a.s. so sídlom Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 854 707 a E.H.C.S., a.
 • 5. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város és a DAC ARÉNA, rt. (székhely Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely, azonosítószám: 47 854 707) valamint az E.H.C.S., rt. (székhely Sasinkova 12, 811 08 Pozsony, azonosítószám: 43 956 700) közötti szerződés
 • 6. bod Návrh na prijatie investičného úveru na výstavbu futbalového štadióna DAC ARÉNA v Dunajskej Strede
 • 6. Határozati javaslat fejlesztési hitel felvételére a DAC ARÉNA futballstadion felépítésére
 • 7. bod Návrh na udelenie súhlasu zbúrania stavieb súp. č. 4896 na parc. č. 1620/6 a súp. č. 4897 na parc. č. 1620/7 vo vlastníctve mesta Dunajská Streda
 • 7. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő az 1620/6-os helyrajzi számú pracellán található 4896. házszámú és az 1620/7-es helyrajzi számú pracellán található 4897. házszámú épületek lebontásának jóváhagyására.
 • 8. bod Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiacoch december 2015 a január 2016.
 • 8. Beszámoló a 2015 decemberében és 2016 januárjában befejezett ellenőrzések eredményeiről.
 • 9. bod Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015.
 • 9. Beszámoló városi főellenőr 2015-ös évi ellenőrzési tevékenységéről.
 • 10. bod Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016.
 • 10. Javaslat a városi főellenőr ellenőrzési tevékenységének a tervezetére 2016 első félévére.
 • 11. bod Návrh na schválenie mesačnej odmeny hlavnému kontrolórovi mesta Dunajská Streda
 • 11. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város főellenőre havi jutalmának jóváhagyásáról
 • 12. bod Návrh na schválenie zmeny výšky nájomného za nájom parkovacích miest a parkovacích automatov pre nájomcu Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.
 • 12. Határozati javaslat a kijelölt parkolóhelyek és parkolóautomaták bérleti díjának módosítására a Municipal Real Estate Dunajská Streda, kft. mint bérlő részére.
 • 13. bod Návrh na schválenie odpredaja majetku mesta Dunajská Streda, stavby 3 poschodového obytného domu súp. č. 2134, nachádzajúcej sa na par. č. 1879/11, par. č. 1879/12, par. č. 1879/13, par. č. 1879/14, par. č. 1879/257, par. č. 1879/258, v katastráln
 • 13. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő, Dunaszerdahely kataszteré-ben a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Kataszteri Főosztálya által a 3884-es számú tulajdoni lapon vezetett, az 1879/11, 1879/12, 1879/13, 1879/14, 1879/257, 1879/25
 • 14. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 2475/212 o výmere 3 m2, v prospech Silvii Kázmérovej, bytom ........., 930 02 Orechová Potôň.
 • 14. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 2475/212-es helyrajzi számú, 3 m2 területű parcella eladására Kázmér Silvia, ..........., 930 02 Diósförgepatony, részére.
 • 15. bod Návrh na vysporiadanie majetkovo - právneho vzťahu k pozemkom, nachádzajúcim sa v k. ú. Dunajská Streda, parcely registra „E“ par. č. 371/1 o výmere 950 m2, ktorá je v časti zastavaná budovou Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským na Októb
 • 15. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő az Október Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda épületével részben beépített és az óvodához tartozó területként funkcionáló „E“ nyilvántartásban vezetett 371/1. helyrajzi számú, 950 m2 területű
 • 16. bod Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 240/1 o výmere 8 251 m2, par. č. 240/3 o výmere 460 m2, par. č. 241/5 o výmere 53 m2, par. č. 242/1 o výmere 59
 • 16. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 240/1. helyrajzi számú, 8 251 m2 területű, 240/3. helyrajzi számú, 460 m2 területű, 241/5. helyrajzi számú, 53 m2 területű, 242/1. helyrajzi számú, 594 m2 területű, 242/6. helyrajzi számú, 29
 • 17. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosť nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 3222/1, par. registra C o výmere 2 938 m2, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, v prospech
 • 17. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a 3251-es számú tulajdoni lapon a C nyilvántartásban vezetett, 3222/1-es helyrajzi számú, 2 938 m2 területű parcellának az SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, cégje
 • 18. bod Návrh na uzavretie Zmluvy o nájme pozemku, parc. č. 4102/17 o výmere 7 m2 medzi mestom Dunajská Streda ako prenajímateľom a spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 ako nájomcom, na dobu určitú o
 • 18. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 4102/17-es helyrajzi számú, 7 m2 területű parcella bérletének jóváhagyására Dunaszerdahely város, mint bérbeadó és a Szlovák Telekom, Rt., Bajkalská 28, 817 62 Pozsony, cégnyilvántartási szám
 • 19. bod Návrh na uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda medzi Základnou školou Ármina Vámberyho s VJM, Hviezdoslavova ul. č. 2094/2, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 086 576, ako prenajímateľom a MUDr. Andrejom
 • 19. Határozati javaslat a Dunaszerdahelyi város tulajdonában lévő nem lakás jellegű helyiségek bérleti szerződésnek megkötésére Vámbéry Ármin Alapiskola, Hviezdoslav utca 2094/2, 929 01 Dunaszerdahely, mint bérbeadó, és MUDr. András Balázs, Királyfikarcsa
 • 20. bod Návrh na uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda medzi Základnou školou, Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 081 086, ako prenajímateľom a Centrom voľného času – Dunajská Streda, so sídlo
 • 20. Határozati javaslat a Dunaszerdahely város tulajdonában lévő nem lakás jellegű helyiségek bérleti szerződésnek megkötésére Alapiskola, Smetana liget 286/9, 929 01 Dunaszerdahely mint bérbeadó, és Szabadidőközpont – Dunasjká Streda, Smetana liget, 286/
 • 21. bod Návrh na uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda medzi Základnou školou Ármina Vámberyho s VJM, Hviezdoslavova ul. 2094/2, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 086 576, ako prenajímateľom a spoločnosťou Liliu
 • 21. Határozati javaslat a Dunaszerdahelyi város tulajdonában lévő nem lakás jellegű helyiségek bérleti szerződésnek megkötésére Vámbéry Ármin Alapiskola, Hviezdoslav utca 2094/2, 929 01 Dunaszerdahely mint bérbeadó és a Lilium Aurum Kft, Galántai út 658/2
 • 22. bod Návrh prenájmu nebytového priestoru vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, nachádzajúceho sa v budove Základnej školy Ármina Vámberyho s VJM, Hviezdoslavova ul. 2094/2, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 086 576 formou obchodnej verejnej súťaže, za úč
 • 22. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában levő, Vámbéry Ármin Alapiskola, Hviezdoslav utca 2094/2, 929 01 Dunaszerdahely, cégnyilvántartási szám: 36 086 576 épületében elhelyezkedő nem lakás jellegű helyiség - iskolai büfé üzemeltetési c
 • 23. bod Návrh na schválenie záväzku mesta Dunajská Streda o dĺžke trvania procesu obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č. 2/2015 územného plánu mesta Dunajská Streda
 • 23. Határozati javaslat Dunaszerdahely Városának kötelezettségének elfogadására a Dunaszerdahely Területrendezési Terv – 2/2015 Változások és módosítások dokumentáció bebiztosításának és jóváhagyásának feltételeiről
 • 24. bod Návrh na zrušenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 117/2015/6 zo dňa 23. júna 2015.
 • 24. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 2015. június 23-i 117/2015/6 számú határozatának megszüntetésére
 • 25. bod Návrh na zrušenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 119/2015/6 zo dňa 23. júna 2015.
 • 25. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 2015. június 23-i 119/2015/6 számú határozatának megszüntetésére
 • 26. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ........./2016 zo dňa 16. februára 2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Str
 • 26. Javaslat Dunaszerdahely Város 2016/…. sz. (2016. február 16.) általános érvényű rendeletére, a tanköteles korba lépett gyermek kötelező iskolalátogatásra történő beíratásának helyéről és időpontjáról Dunaszerdahely Város által alapított alapiskolákba
 • 27. bod Žiadosť o súhlasné stanovisko na zaradenie výdajnej školskej jedálne ako súčasť školy do siete škôl
 • 27. Kérvény beleegyező állásfoglalásért ételkiadó iskolai étkezde iskolahálózatba való besorolásához
 • 28. bod Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov v Dunajskej Strede na rok 2016
 • 29. bod Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov v Dunajskej Strede na základe plnenia prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny za rok 2015
 • 30. bod Návrh prémiových ukazovateľov riaditeľky Mestského kultúrneho strediska v Dunajskej Strede na rok 2016
 • 30. Javaslat a Városi Művelődési Központ igazgatójának 2016 - os évi prémiummutatóira.
 • 31. bod Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľke Mestského kultúrneho strediska v Dunajskej Strede na základe plnenia prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny za rok 2015.
 • 31. Javaslat a Városi Művelődési Központ igazgatónője éves jutalmának kifizetésére a 2015 – ös évi prémiummutatók kiértékelése alapján.
 • 32. bod Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2015
 • 32. A szociális szolgáltatások közösségi tervének 2015-ös évi kiértékelése
 • 33. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ......../2016 zo dňa 16. februára 2016 , ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 2/2010 zo dňa 23.2.2010 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych s
 • 33. Javaslat Dunaszerdahely Város 2016/…. sz. (2016. február 16.) általános érvényű rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2010/2. sz. (2010.02.23.) általános érvényű rendelete a Dunaszerdahely Város által alapított Szociális közp
 • 34. bod Rôzne /1/
 • 34. Egyéb /1/
 • 34. bod Pokračovanie
 • 34. Egyéb /2/
 • 35. bod Interpelácie.
 • 35. Interpelláció.

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 68
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.08.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
12.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
22.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
22.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
22.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
27.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
27.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
27.09.2022 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
29.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 68