Dunajská Streda MsZ 28.06.2016

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda


 • 4. bod Návrh na zmenu rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2016 č. 3/2016
 • 4. Javaslat Dunaszerdahely város 2016-os költségvetésének 3/2016-os módosítására
 • 5. bod Návrh na schválenie Rozpočtových pravidiel mesta Dunajská Streda.
 • 5. Javaslat Dunaszerdahely Város költségvetési szabályzatának a jóváhagyására
 • 6. bod Návrh na schválenie Rozpočtových pravidiel pre rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda
 • 6. Javaslat Dunaszerdahely Város önálló jogalanyiságú költségvetési és járulékos létesítményei költségvetési szabályzatának a jóváhagyására
 • 7. bod Pravidlá príležitostného spoločného verejného obstarávania niektorých tovarov a služieb mestom Dunajská Streda a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami so samostatnou právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda
 • 7. Javaslat Dunaszerdahely Város és annak önálló jogalanyiságú költségvetési és járulékos létesítményei alkalmi közös közbeszerzési szabályairól
 • 8. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zásadám poskytovania bývania v nájomnom byte vo vlastníctve mesta Dunajská Streda z 28. apríla 2015
 • 8. Javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő bérlakások használatának alapelvei 1. sz. függelékének (2015. április 28.) a jóváhagyására
 • 9. bod Návrh na vklad majetku mesta Dunajská Streda do základného imania spoločnosti THERMALPARK DS, a.s., Gabčíkovská cesta 237/38, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 31 450 920
 • 9. Javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő vagyonnak a THERMALPARK DS, rt., Bősi út 237/38, 929 01 Dunaszerdahely, cégjegyzékszám: 31 450 920, alaptőkéjébe történő behelyezésére
 • 10. bod Návrh na odkúpenie pozemku vo vlastníctve spoločnosti THERMALPARK DS, a. s., nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 2820/71 o výmere 1 410 m2 do vlastníctva mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro.
 • 10. Határozati javaslat a THELMAPARK DS, rt. tulajdonában lévő a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 2820/71. helyrajzi számú, 1 410 m2 területű parcella Dunaszerdahely Város tulajdonába történő megvásárlására jelképes 1,- Euró vételi árért
 • 11. bod Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1620/59 o výmere 47 m2 a par. č. 1620/61 o výmere 84 m2, v prospech Ing. Kataríny Pápayovej, ............Dunajská Streda a Jána Mészárosa, .................
 • 11. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1620/59. helyrajzi számú, 47 m2 területű és 1620/61. helyrajzi számú, 84 m2 területű parcellák eladására Ing. Pápay Katalin, ................., Dunaszerdahely és Mészáros János, .............
 • 12. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 3409/8 o výmere 428 m2, v prospech Attilu Csibreiho, ..............................., Dunajská Streda.
 • 12. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 3409/8. helyrajzi számú, 428 m2 területű parcella eladására Csiberi Attila, ........................................, Dunaszerdahely, részére
 • 13. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 136/51 o výmere 14 m2, v prospech Prišky Kántorovej, ............................, Dunajská Streda.
 • 13. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 136/51. helyrajzi számú, 14 m2 területű parcella eladására Kántor Priška, ..........................................., Dunaszerdahely, részére
 • 14. bod Návrh na schválenie odplatnej zámeny pozemku vo výlučnom vlastníctve mesta Dunajská Streda vedeného Okresným úradom v Dunajskej Strede, Odborom katastrálnym, na LV č. 5441, okres Dunajská Streda, pre obec Dunajská Streda, katastrálne územie Dunajs
 • 14. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében található Dunaszerdahely Város kizárólagos tulajdonát képező a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Kataszteri Főosztálya által a 5441-es számú tulajdoni lapon vezetett 1209/70. helyrajzi számú, 99 m2 terül
 • 15. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 3462/613 o výmere 11 m2, v prospech spoločnosti CARTECH SLOVAKIA, s.r.o., Štúrova 726/38, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 339 179.
 • 15. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 3462/613. helyrajzi számú, 11 m2 területű parcella eladására a CARTECH SLOVAKIA, kft., Štúr utca 726/38, 929 01 Dunaszerdahely, cégjegyzékszám: 47 339 179, részére
 • 16. bod Návrh na odpredaj bytu č. 31 nachádzajúceho sa v obytnom dome súp. č. 2226 vedeného na LV č. 4467 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor
 • 16. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Telekkönyvi Főosztálya által vezetett 4467-es számú tulajdoni lapon nyilvántartott, 2226-os helyrajzi számú lakótömbben található 31-es számú lakás eladására
 • 17. bod Návrh na vyhodnotenie cenovej ponuky predloženej v rámci obchodnej verejnej súťaže o prenájme nebytového priestoru vo vlastníctve mesta Dunajská Streda za účelom prevádzkovania školského bufetu.
 • 17. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő nem lakás jellegű helyiség - iskolai büfé üzemeltetésének nyilvános üzleti versenypályázat formájában történő bérbeadására benyújtott árajánlat kiértékelésére
 • 18. bod Návrh na schválenie zmluvy medzi mestom Dunajská Streda a spoločnosťou ENVI-PAK, a.s., so sídlom Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 35 858 010, s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly
 • 18. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város és az ENVI-PAK , rt. (székhely Galvaniho 7/B, 821 04 Pozsony, azonosítószám: 35 858 010 közötti szerződés jóváhagyására
 • 19. bod Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 206/2016/10 zo dňa 16.02.2016.
 • 19. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 2016. február 16-i 206/2016/10. számú határozatának megszüntetésére
 • 20. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosť nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1714/2 o výmere 102 m2, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518
 • 20. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő az 1714/2. helyrajzi számú, 102 m2 területű parcellának a Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, cégjegyzékszám: 36 361 518, részére szolgalmi joggal történő megter
 • 21. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č..../2016, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 6/2010 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta Dunajská Streda
 • 21. Javaslat Dunaszerdahely Város 2016. évi ...sz., (2016. június 28.) a általánosan kötelező érvényű rendeletéről, amely módosítja Dunaszerdahely Városa tulajdonjogának a szerződéses átruházásáról szóló 6/2010 sz általánosan kötelező érvényű rendeletét
 • 22. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2016 zo dňa 28. júna 2016 o používaní symbolov mesta Dunajská Streda
 • 22. Javaslat Dunaszerdahely Város 2016. évi ...sz., (2016. június 28.) a Dunaszerdahely Város jelképei használatáról szóló általános érvényű rendeletére
 • 23. bod Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd v Dunajskej Strede na volebné obdobie 2015 - 2019.
 • 23. Javaslat Dunaszerdahelyi Járásbíróság ülnökeinek a megválasztására a 2015 - 2019 választási időszakra
 • 24. bod Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Enviromentálneho fondu s názvom Sanácia miest nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom Dunajská Streda a Malé Blahovo
 • 24. Javaslat a Környzetetvédelmi Alap pályázati felhívása keretén belüli, vissza nem térítendő pénzügyi támogatási kérelem benyújtására, melynek címe : Az illegális hulladéklerakatok felszámolása Dunaszerdahely és Sikabony kataszteri területén
 • 25. bod Návrh na schválenie zámeru zriadenia materských škôl s právnou subjektivitou s elokovanými pracoviskami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda, zariadenia školského stravovania s právnou subjektivitou s elokovanými pracoviskami v zriaď
 • 25. Javaslat Dunaszerdahely Város hatáskörébe tartozó önálló jogalanyisággal rendelkező óvodák és kihelyezett munkahelyek létesítésének szándékára, Dunaszerdahely Város hatáskörébe tartozó önálló jogalanyisággal rendelkező iskolai közétkeztetési intézmény
 • 26. bod Návrh na schválenie zámeru zriadenia Centra sociálnej starostlivosti so sídlom Komenského ulica 359/33 Dunajská Streda, rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda
 • 26. Javaslat a Szociális szolgáltatások központja, székhelye Komenského ulica 359/33 Dunajská Streda, mint önálló jogalanyisággal rendelkező szervezet létrehozásának szándékára
 • 27. bod Návrh na zmenu Zásad vydávania a používania Vernostnej karty mesta Dunajská Streda
 • 27. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Hűségkártyája Alapelveinek módosításáról
 • 28. bod Zabezpečenie sociálnych služieb krízovej intervencie v budove, ktorá sa využíva ako Nocľaháreň
 • 28. Válságelhárító szociális szolgáltatások biztosítása a Hajléktalanszálló működtetése céljából bérelt épületében
 • 29. bod Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda jednotlivcom a kolektívom za mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda
 • 29. Javaslat a Dunaszerdahely városi kitüntetések odaítélésére egyének és kollektívák részére Dunaszerdahely Város fejlesztésében elért kiemelkedő hozzájárulásukért
 • 30. bod Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na II. polrok 2016
 • 30. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 2016. évi II. féléves üléseinek időpontjáról
 • 31. a 32. bod Rôzne+ Interpelácie.
 • 31. 32. Egyéb + Interpelácie.

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 67
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.05.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
30.05.2022 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
28.06.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
06.07.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 67