Dunajská Streda MsZ 18.10.2016

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 • 1. a 2. bod Otvorenie, schválenie programu, overovatelia
 • 1. 2. Dunaszerdahely Város Képviselő - testület soron kívüli 15. ülése napirendjének elfogadása
 • 3. bod Návrh na schválenie predloženia žiadosti o finančný príspevok na projekt s názvom Spoločné dedičstvo v rámci PROGRAMU SPOLUPRÁCE INTERREG V–A SLOVENSKÁ REPUBLIKA – MAĎARSKO, PO1 – Príroda a kultúra, kód výzvy: SKHU/1601.
 • 3. Határozati javaslat vissza nem térítendő pénzügyi támogatási kérelem benyújtására a Közös örökségünk elnevezésű projektre az INTERREG V–A SZLOVÁKIA – MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM KERETÉBEN, PT1 – Természet és kultúra, felhívás száma: SKHU/1601.
 • 4. bod Informácia o príprave uzavretia Zmluvy o spolupráci na úseku opatrovateľskej služby medzi mestom Dunajská Streda a neziskovou organizáciou Opatríme Vás n.o., so sídlom Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, IČO: 50001868.
 • 4. Tájékoztatás a Dunaszerdahely Város és a közhasznú szervezet Opatríme Vás n.o. (székhely Privigye, Hviezdoslav u. 3, azonosítószám: 50001868) között a gondozószolgálat területén megkötendő együttműködési szerződés előkészületeiről.
 • 5. bod Návrh na odkúpenie stavebného diela „Dunajská Streda – SO 01 Okružná križovatka Galantská cesta“ v prospech mesta Dunajská Streda, za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro. Határozati javaslat a Dunajská Streda – SO 01 Okružná križovatka Galantská cesta
 • 5. Határozati javaslat a Dunajská Streda – SO 01 Okružná križovatka Galantská cesta infrastrukturális építmény Dunaszerdahely Város tulajdonába történő megvásárlására jelképes 1,- Euró vételi árért.
 • 6. bod Návrh na zriadenie komisie pre posúdenie stavu školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda.
 • 6. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város fenntartásában működő iskolai étkezdék állapotát felmérő bizottság létrehozására.
 • 7. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 2189/171 o výmere 201 m2, v prospech Ladislava Majthényiho a Márii Majthényiovej
 • 7. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 2189/171. helyrajzi számú, 201 m2 területű parcella eladására Majthényi László és Majthényi Mária, Csallóköz ......., 929 01 Dunaszerdahely, részére
 • 8. bod Návrh na odpredaj spoluvlastníckeho podielu mesta Dunajská Streda v podiele 32/800-ine k celku, k pozemkom nachádzajúcim sa v k. ú Dunajská Streda, par. č. 626 o výmere 480 m2 a par. č. 627 o výmere 303 m2, vedeným na LV č. 1922 Okresným úradom Dun
 • 8. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 626. helyrajzi számú, 480 m2 területű és 627. helyrajzi számú, 303 m2 területű parcellák Dunaszerdahely Város tulajdonát képező 32/800-ad tulajdoni részarányának eladására.
 • 9. bod Rôzne. + Interpelácie
 • 9. Egyéb + Interpelláció.

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 69
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
06.10.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
14.10.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Skutočne zdravá konferencia

Skutočne zdravá konferencia

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 69