Dunajská Streda MsZ 06.12.2016

Zasadnutie Ms. zastupiteľstva Dunajská Streda


 • 1. Dunaszerdahely Város Képviselő - testület 16. ülése napirendjének elfogadása.
 • 2. bod Prerokovanie petície
 • 3. A 2016. szeptember 27-ei és az október 18-ai Dunaszerdahely Város Képviselő-testüket határozatainak ellenőrzése.
 • 4. a 5. bod Javaslat Dunaszerdahely város 2016-os költségvetésének 6/2016-os módosítására.
 • 5. bod Pokračovanie
 • 6. Dunaszerdahely Város 2017. évi költségvetési javaslata.
 • 7. a 8. Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiaci november 2016. Beszámoló a 2016.novemberében befejezett ellenőrzések eredményeiről.
 • 9. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Telekkönyvi Főosztálya által vezetett 4465-ös számú tulajdoni lapon nyilvántartott, 2225-ös helyrajzi számú lakótömbben található 76-os számú lakás eladására.
 • 10. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő használaton kívüli ingóságok, parkoló automaták eladására, VECOSYS KFT, székhely 9023 Győr, Richter J. u. 9, cégjegyzékszám: 08 09 020504 részére
 • 11. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 129/10-es helyrajzi számú, parcella bérletének jóváhagyására Dunaszerdahely város, mint bérbeadó és a Nagy Etela, szül. 1937.01.27, lakcím:
 • 12. TANK-O-MAT Invest, Rt. Zámocké schody 2/A, 811 01 Pozsony, azonosító szám: 44 568 304, által benyújtott kérvény megtárgyalása, melynek tárgya a Dunaszerdahely kataszterében elhelyezkedő 1888/66. számú parcella bérleménye
 • 13. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 489/4. helyrajzi számú, 264 m2 területű és a 489/5. helyrajzi számú, 61 m2 területű parcellák eladására az AXIS-DENT kft., Fő utca 326/23, 929 01 Dunaszerdahely, cégjegyzékszám: 36 276 359, r
 • 14. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 3409/8. helyrajzi számú, 428 m 2 területű parcella eladására Csiberi Attila
 • 15. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1426/12. helyrajzi számú, 245 m 2 területű parcella eladására Horváth Zsolt,
 • 16. Határozat javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 3339/2 helyrajzi számú, 12 m2 területű és 3339/3. helyrajzi számú, 4 m2 területű parcellák eladására Lelkes László,
 • 17. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Telekkönyvi Főosztálya által a 4645. számú tulajdoni lapon vezetett 131-es számú nem lakás célú helyiség (garázs), tulajdonrész: 1/1, valamint az épület közös
 • 18. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 136/10. helyrajzi számú, 26 m2 területű, 136/52. helyrajzi számú, 53 m2 területű, 136/53. helyrajzi számú, 4 m2 területű és a 136/54. helyrajzi számú, 585 m2 területű parcellák eladására a PI
 • 19. Dunajská Streda - Katastrálny odbor, v prospech mesta Dunajská Streda. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a 6973. számú tulajdoni lapon vezetett, 3737/14, 3737/176, 3737/177, 3737/178, 3737/179. számú és az 1838. szá
 • 20. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő, 259/5. helyrajzi számú, 35 m2 területű és a 253/5. helyrajzi számú, 11 m2 területű parcellák tulajdonjogi viszonyának rendezésére a földterületek díjmentes cseréjével
 • 21. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő, 886/2. helyrajzi számú, 65 m2 területű és az 1936/233. helyrajzi számú, 18 m2 területű parcellák tulajdonjogi viszonyának rendezésére a földterületek díjmentes cseréjével
 • 22. Határozati javaslat a „Dunajská Streda – SO 01 Okružná križovatka Galantská cesta“ infrastrukturális építmény a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1888/306. helyrajzi számú, 455 m2 területű, 1894/41. helyrajzi számú, 226 m2 területű, 1894/35. helyr
 • 23. Határozati javaslat a Karcsai úton található a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő alacsony komfortfokozatú lakások területegysége és a szomszédos termelési területegység között kiépített kerítés magasságilag megemel
 • 24.Határozati javaslat a kijelölt parkolóhelyek bérleti díjának módosítására a Municipal Real Estate Dunajská Streda, kft. mint bérlő részére.
 • 25. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 327/2016/14 sz. (2016.09.27.) határozata módosítására, amellyel jóváhagyta a vissza nem térítendő
 • 26. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város elévült követeléseinek a leírására.
 • 27. Polgármesteri szóbeli tájékoztatás a kommunális hulladék mennyiségének alakulásáról Dunaszerdahely város területén.
 • 28. Javaslat Dunaszerdahely Város 2016. évi ...sz., (2016. november 29.) általános érvényű rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2014. évi 12. sz., (2014. december 9.) a települési és kisebb építési hulladékkezelési közszolgáltat
 • 29. Javaslat Dunaszerdahely Város 2016. évi ...sz., (2016. november 29.) általános érvényű rendeletére, amely kiegészíti és módosítja Dunaszerdahely Város 2016/…. sz. (2016. április.19.) a Dunaszerdahely Város területén található települési és kisebb épít
 • 30. Javaslat Dunaszerdahely Város 2016. évi ...sz., (2016. november 29.) rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2012. évi 21. sz. az ingatlanadóról, ebadóról , automatákból történő értékesítés után fizetendő adóról és a nem nyerő
 • 31. Dunaszerdahely Város 2016/.... sz. (2016 november 29.), amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2014/8 sz. (2014. április 8.) a gépjárművek közlekedési korlátozással ellátott zónában való ideiglenes parkolásáról szóló ált
 • 32. Javaslat Dunaszerdahely Város 2016. évi ...sz., (2016. november 19.) általános érvényű rendeletére, amely jóváhagyja Dunaszerdahely Város temetői működési rendjének 2. sz. függelékét.
 • 33. priestranstva na území mesta Dunajská Streda. Javaslat Dunaszerdahely Város 2016. évi ...sz.,(2016. november 29.) rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2012. évi 23. sz. a közterület használati adóról szóló általános érvényű
 • 34. Javaslat Dunaszerdahely város 2016. évi… (2016. november 29.) számú általános érvényű rendeletére, amely meghatározza dunaszerdahelyi székhelyű művészeti iskola, óvodák és iskolai intézmények tanulói után járó működési kiadásokra és fizetések kiegészí
 • 35. Javaslat Dunaszerdahely Város 2016/…. sz. (2016. november 29.) általános érvényű rendeletére a Hajléktalanszállón nyújtott szociális szolgáltatásokról és a szolgáltatások költségtérítésének módjáról és
 • 36. Javaslat Dunaszerdahely város 2016. évi… (2016. november 29.) számú általános érvényű rendeletére Dunaszerdahely Város díjainak adományozás
 • 37. Javaslat a Dunaszerdahely Város 2016. évi …. számú általános érvényű rendeletére Dunaszerdahely Város területén lévő utcák és egyéb közterületek elnev
 • 38. Dunaszerdahely Város 2016/………….sz. (2016.11.29.) általános érvényű rendelete, amellyel kihirdetésre kerül Dunaszerdahely Város Területrendezési tervének módosításokkal bővített teljes szövegének kötelező érvényű része (egységes szerkezetben a 5/2005 s
 • 39. Határozati javaslat a „Dunaszerdahely Területrendezési Terve – változások és módosítások 2016“ – dokumentációo alaptervezetének jóváh
 • 40. Operatív terv Dunaszerdahely város helyi úthálózatának és járdáinak téli karbantartására a 2016-os és 2017-es években.
 • 41. Jelentés Dunaszerdahely város közvilágítási rendszerének üzemeltetési és energetikai optimalizációjáról.
 • 42. Lakossági petíció a konténertároló áthelyezésére vagy megszüntetésére
 • 43. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 2017. évi I. féléves üléseinek időpontjáról.
 • 44. Rôzne. Egyéb.

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 64
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
31.01.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
03.02.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
09.02.2022 | 17:30 SR PRIAMY PRENOS
Marianka ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva Marianka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 64