Dunajská Streda MsZ 14.02.2017

Zasadnutie Ms. zastupiteľstva Dunajská Streda


 • 1. až 3. bod Program, A hitelesítők és a jegyzőkönyvezető megválasztása.
 • 1. až 3. bod Otvorenie, program
 • 4. Beszámoló a 2016. decemberében, 2017. januárjában és 2017. februárjában befejezett ellenőrzések eredményeiről.
 • 4. bod Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiacoch december 2016, január 2017 a február 2017.
 • 5. Beszámoló a városi főellenőr 2016-os évi ellenőrzési tevékenységéről.
 • 5. bod Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016
 • 6. Javaslat a városi főellenőr ellenőrzési tevékenységének a tervezetére 2017 első félévér
 • 6. bod Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017.
 • 7. Határozati javaslat a Individuálna bytová výstavba s IS na Malodvorníckej ceste v Dunajskej Strede – SO 02 Komunikácie – I. etapa – E, F, G, H
 • 7. bod Návrh na odkúpenie stavebných dielov Individuálna bytová výstavba s IS na Malodvorníckej ceste v Dunajskej Strede – SO 02 Komunikácie – I. etapa –
 • 8. Határozati javaslat a „Zastavovací plán pre 8 RD – časť: SO 07 Verejné osvetlenie“ infrastrukturális építmény Dunaszerdahely Város tulajdonába történő díjmentes átadására.
 • 8. bod Návrh na bezodplatný prevod stavebného diela „Zastavovací plán pre 8 RD – časť: SO 07 Verejné osvetlenie“ v prospech mesta Dunajská Streda
 • 9. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 489/4. helyrajzi számú, 264 m2 területű és a 489/5. helyrajzi számú, 61 m2 területű parcellák eladására meghirdetett nyilvános üzleti versenypályázat keretén belül benyújtott árajánlatok kiért
 • 9. bod Návrh na vyhodnotenie cenových ponúk predložených v rámci vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže o odpredaj pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 489/4 o výmere 264 m2 a par. č. 489/5 o výmere 61 m2
 • 10. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Kataszteri Főosztálya által a 3579-es számú tulajdoni lapon vezetett, a 140/1., 140/2., 140/3., 140/4., 140/5., 141/1., 141/2. és 141/3. számú parcellákon elhelyezkedő
 • 10. bod Návrh na schválenie odpredaja majetku mesta Dunajská Streda, 3 izbového bytu č. 24, nachádzajúceho sa v polyfunkčnom budove súp. č. 1210, vybudovanej na pozemkoch parcely registra C parc. č. 140/1, parc. č. 140/2, parc. č
 • 11. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Telekkönyvi Főosztálya által a 4645. számú tulajdoni lapon vezetett 302-es számú nem lakás célú helyiség (garázs), tulajdonrész: 1/1, valamint az épület közös
 • 11. bod Návrh na odpredaj nebytového priestoru - garáže č. 302, nachádzajúceho sa v budove hromadných garáží súp. č. 2167, v katastrálnom území Dunajská Streda, vedenéh
 • 12. Határozati javaslat Dunaszerdahely Városának kötelezettségének elfogadására a Dunaszerdahely Területrendezési Terv – 2016 Változások és módosítások dokumentáció bebiztosításának és jóváhagyásának feltételeiről
 • 12. bod Návrh na schválenie záväzku mesta Dunajská Streda o dĺžke trvania procesu obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky 2016 územného plánu mesta Dunajská Streda
 • 13. Határozati javaslat vissza nem térítendő pénzügyi támogatási kérelem benyújtására a Biztonságos közlekedési korridorok és kerékpár tárolók létesítése Dunaszerdahelyen elnevezésű projektre.
 • 13. bod Návrh na schválenie predloženia žiadosti o finančný príspevok na projekt s názvom Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov v Dunaj
 • 14. Javaslat a Környezetvédelmi Alap pályázati felhívása alapján, vissza nem térítendő pénzügyi támogatási kérelem benyújtására, melynek címe: Az illegális hulladéklerakatok felszámolása Dunaszerdahely és Sikabony kataszteri területén
 • 14. bod Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu s názvom Sanácia miest nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území Dunajská Streda a Malé Blahovo
 • 15. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város, a Szlovák Kézilabdaszövetség, székhely Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava, azonosítószám: IČO: 30 774 772 és az MŠK Dunajská 4 Streda, székhely Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely, azonosítószám: 50
 • 15. bod Návrh na schválenie uzavretia Zmluvy o spolupráci pri realizácii projektu regionálneho centra hádzanej medzi mestom Dunajská Streda, Slovenským zväzom hádzanej, so sídlom Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava, IČO: 30 774 772 a MŠK Dunajská Streda,
 • 16. Határozati javaslat az iskolai étkezdék felmérése eredményének a jóváhagyására és Dunaszerdahely Város képviselőinek a Gastro DS, s.r.o. újonnan alapított kereskedelmi társaság képviseleti és ellenőrző szerveibe való jóváhag
 • 16. bod Návrh na schválenie výsledkov pasportizácie školských jedální v Dunajskej Strede a na zástupcov mesta Dunajská Streda do orgánov novozaloženej obchodnej spoločnosti Gastro DS, s.r.o.
 • 17. Javaslat iskola és oktatási intézmény iskolahálózatba történő besorolásának jóváhagyására
 • 17. bod Návrh na schválenie zaradenia školy a školského zariadenia do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
 • 18. Javaslat Dunaszerdahely város 2017. évi… (2017. február 14.) számú általános érvényű rendeletére, amellyel kiegészül Dunaszerdahely város 2016. évi 20/2016 számú általános érvényű rendelete, amely meghatározza dunaszerdahelyi székhelyű művészeti iskol
 • 18. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ........./2017 zo dňa 14. februára 2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 20/2016 zo dňa 6. decembra 2016 o určení výšky dotácie na prevádzk
 • 19. Javaslat Dunaszerdahely városának 2017. évi ….. (2017. február 14.) számú általános érvényű rendeletére, mellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely városának 2014. évi 10. számú általános érvényű rendelete a város területén működő alapiskolák iskolai
 • 19. bod Návrh na Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. …../2017 zo dňa 14. februára 2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 10/2014 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej
 • 20. Javaslat a Dunaszerdahely városi kitüntetések odaítélésére egyének és kollektívák részére Dunaszerdahely Város fejlesztésében elért kiemelkedő hozzájárulásukért.
 • 20. bod Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda jednotlivcom a kolektívom za mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda
 • 21.
 • 21. bod Rôzne
 • 22. interlepació
 • 22. bod Interpelácie

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 69
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
06.10.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
14.10.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Skutočne zdravá konferencia

Skutočne zdravá konferencia

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 69