Dunajská Streda MsZ 20.02.2018

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

LINK NA prehrávanie v HTML5 + vkladanie na web a sťahovanie záznamu

 • 1. a 3. Dunaszerdahely Város Képviselő - testület 25. ülése napirendjének elfogadása. + A 2017. november 28-ai Dunaszerdahely Város Képviselő-testület határozatainak ellenőrzése.
 • 1. a 3. bod Schválenie programu rokovania 25. zasadnutia + Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva
 • 4. Javaslat Dunaszerdahely város 2018-as költségvetésének 1/2018-as módosítására.
 • 4. bod Návrh na zmenu rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2018 č. 1/2018.
 • 5. Beszámoló városi főellenőr 2017-es évi ellenőrzési tevékenységéről
 • 5. bod Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017.
 • 6. Beszámoló a 2017. december és 2018. február közötti időszakban befejezett ellenőrzések eredményeiről.
 • 6. bod Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiacoch december 2017 až február 20
 • 7. Javaslat a városi főellenőr ellenőrzési tevékenységének a tervezetére 2018 első félévére
 • 7. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018.
 • 8. Javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő ingó városi vagyonnak az alapiskolák kezelésébe atadására/kikölcsönzésére a Municipal Real Estate Dunaszerdahely kft., részére
 • 8. bod Návrh na zverenie/odovzdanie dlhodobého hmotného majetku mesta Dunajská Streda do správy základných škôl/do výpožičky spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o..
 • 9. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1915/204. helyrajzi számú, 140 m 2 területű, 1915/203. helyrajzi számú, 470 m2 területű, 1915/205. helyrajzi számú, 53 m2 területű, 1915/132. helyrajzi számú, 5 133 m2 területű, 1915/190. hely
 • 9.bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1915/204 o výmere 140 m2 , par. č. 1915/203 o výmere 470 m 2 , par. č. 1915/205 o výmere 53 m2 , par. č. 1915/132 o výmere 5 133 m
 • 10. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a telekkönyvi nyilvántartás „E“ regiszterében vezetett 446/2. helyrajzi számú, 2 664 m2 területű parcellának a Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, cégjegyzékszám
 • 10. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosť nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par. reg. „E“, par. č. 446/2 o výmere 2 664 m2 , v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 • 11. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 512/6. helyrajzi számú, 22 m2 területű és a 512/8 helyrajzi számú, 14 m2 területű parcellák Narancsík József, Dió sor 26/2, 929 01 Kisudvarnok, részére történő eladására.
 • 11. bod Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 512/6 o výmere 22 m2 a par. č. 512/8 o výmere 14 m2 , v prospech Jozefa Narancsíka, bytom
 • 12. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 2017. november 11-i ülésén elfogadott 522/2017/23. számú határozatának módosítára.
 • 12, bod Návrh na zmenu Uznesenia mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 522/2017/23 zo dňa 28.11.2017.
 • 13. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 3045/2. helyrajzi számú, 57 m2 területű és a 3024/7. helyrajzi számú, 32 m2 területű parcellák Ing. Tokovics Izabela, Fürdő utca 2253/37, 929 01 Dunaszerdahely, részére történő eladására.
 • 13. bod Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 3045/2 o výmere 57 m2 a par. č. 3024/7 o výmere 32 m2 , v prospech Ing. Izabely Tokovicsovej, bytom Kúpeľná 2253/37, 929 01 Dunajská Streda.
 • 14. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a Chrenko József, M. R. Štefánik utca 1116/2, 929 01 Dunaszerdahely, tulajdonában lévő 3738/15. helyrajzi számú, 1 053 m2 területű parcella; és az Ollétejed kataszterében elterülő a Dunaszerd
 • 14. bod Návrh na vysporiadanie majetkovo - právneho vzťahu k pozemku, nachádzajúceho sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 3738/15 o výmere 1 053 m2 , vo vlastníctve Jozefa Chrenka, M. R. Štefánika 1116/2, 929 01 Dunajská Streda; a k pozemkom nachádzajúcim
 • 15. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a telekkönyv „C“ nyilvántartásában vezetett 3464/862., 3464/805., 3464/851., 3464/852., 3464/853., 3464/854., 3464/855., 3464/856., 3464/857., 3464/858., 3464/808., 3463., 3464/809., 3409/5.,
 • 15. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, parciel registra „C“, par. č. 3464/862, par. č. 3464/805, par. č. 3464/851, par. č. 3464/852, par. č. 3464/853, par. č. 3464/854, par. č
 • 16. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 501/2017/23 sz. határozatának (2017. november 28.) megszűntetésére és a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1521/1. helyrajzi számú, 351 m2 területű parcella eladására a DS PROPERTY, a.s.,
 • 16. bod Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 501/2017/23 zo dňa 28.11.2017 a na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1521/1 o výmere 351 m2 , v prospech spoločnosti DS PROPERTY
 • 17. Javaslat Dunaszerdahely Városának 2015/1 számú általános érvényű rendelete értelmében a Dunaszerdahely területén működő jogi és természetes személyeknek - vállalkozóknak városi költségvetésből nyújtandó pénzügyi támogatásról.
 • 17. bod Návrh o výške poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim na území mes
 • 18. Javaslat Dunaszerdahely város 2018/.... sz. (2018. február 20.) általános érvényű rendeletére Dunaszerdahely Város területén lévő utcák elnevezéséről
 • 18. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2018 zo dňa 20. februára 2018 o určení názvu ulíc na území mesta Dunajská Streda.
 • 19. Javaslat Dunaszerdahely városának 2018. Évi ….. (2018. február 20.) számú általános érvényű rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely városának 2014. évi 10. számú (2014. június 24.) általános érvényű rendelete a város területén működő
 • 19. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. …../2018 zo dňa 20. februára 2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 10/2014 zo dňa 24. júna 2014 o určení školských obvodov pre základné ško
 • 20. Dunaszerdahely Város 2017/5. sz. (2017. május 16.) általános érvényű rendelete a Dunaszerdahelyi Szociális Központban nyújtott szociális szolgáltatások terjedelméről és feltételeiről, és a szolgáltatások költségtérítésének módjáról és mértékéről.
 • 20. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ........../2018 zo dňa 20. februára 2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie č. 5/2017 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne sl
 • 21. Javaslat Dunaszerdahely Város 2018-as évi …….. számú általános érvényű rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 4. sz. (2014. április 8.) a terepen végzett szociális szolgáltatások terjedelméről és feltételeiről, és a szolgáltat
 • 21. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ......../2018 zo dňa 20. februára 2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 4/2014 zo dňa 8. 4. 2014 o rozsahu a bližších podmienkach poskytova
 • 22. Javaslat Dunaszerdahely Város 2018-as évi …….. számú általános érvényű rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 6. sz. (2014. április 8.) általános érvényű rendelete az Idősek otthonában nyújtott szociális szolgáltatásokról és a
 • 22. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ......../2018 zo dňa 20. februára 2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie mesta č. 6/2014 zo dňa 8.4.2014, ktorým sa upravuje poskytovanie sociálnych služieb a úhrada za poskytované sociál
 • 23. Javaslat A helyi közutak, közterületek különleges célú használatának alapelvei - Dunaszerdahely Város területén bontási munkálatok végzése céljából dokumentum jóváhagyására
 • 23. bod Návrh na schválenie dokumentu Zásady zvláštneho užívania miestnych komunikácií, verejného priestranstva - za účelom vykonávania rozkopávkových prác na území mesta Dunajská Streda
 • 24. Határozati javaslat a Gastro DS városi kft. (székhely Dunaszerdahely, Erzsébet-tér 1203, azonosítószám 50 808 478) általi nem nyilvános étkeztetés biztosítására a Dunaszerdahely Város által fenntartott iskolai étkezdékben
 • 24. bod Návrh na zabezpečenie neverejného stravovania v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda mestskou spoločnosťou Gastro DS, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda 929 01, IČO: 50 808 478.
 • 25 a 26. Javaslat Magán Iskolai Étkezde iskolahálózatba történő besorolásának jóváhagyására + Javaslat az Iskolai Szolgáltatóközpont, Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely, igazgatójának a kinevezésére
 • 25. a 26. bod Návrh na schválenie zaradenia Súkromnej školskej jedálne do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. + Návrh na vymenovanie riaditeľa Strediska služieb škole, Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda.
 • 27. Javaslat a Dunaszerdahely városi kitüntetések odaítélésére egyének és kollektívák részére Dunaszerdahely Város fejlesztésében elért kiemelkedő hozzájárulásukért
 • 27. bod Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda jednotlivcom a kolektívom za mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda
 • 28. Dunaszerdahely Város Képviselő-Testülete szakbizottságainak Szervezeti és Működési Szabályzata 1. függelének javaslata.
 • 28. bod Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda.
 • 29. Egyéb.
 • 29. bod Rôzne.
 • 30. Interpelláció.
 • 30. Interpelácie.

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 67
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.05.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
30.05.2022 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
28.06.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
06.07.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 67