Dunajská Streda MsZ 17.04.2018

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

HTML5 player + vkladanie na web a sťahovanie záznamu

 • 1. a 2. bod Otvorenie, Schválenie programu rokovania
 • 1. a 2. Dunaszerdahely Város Képviselő - testület 26. ülése napirendjének elfogadása
 • 3. bod Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 25. zasadnutia, konaného dňa 20. februára 2018.
 • 3. A 2018. február 20 -i Dunaszerdahely Város Képviselő-testület határozatainak ellenőrzése.
 • 4. bod Odsúhlasenie finančného účtovníctva Mesta Dunajská Streda za rok 2017.
 • 4. Dunaszerdahely Város 2017-es év számvitelének jóváhagyása.
 • 5. bod Návrh na zmenu rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2018 č. 2/2018.
 • 5. Javaslat Dunaszerdahely város 2018-as költségvetésének 2/2018-as módosítására.
 • 6. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 2669/52 o výmere 13 m2
 • 6. Határozat javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 2669/52. helyrajzi számú, 13 m2 területű parcella
 • 7. bod Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pôsobiaceho
 • 7. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1915/540. helyrajzi számú, 1 895 m2 területű, 1915/454. helyrajzi számú, 108 m2 területű, 1915/534. helyrajzi számú, 1 081 m2 területű és az 1917/10. helyrajzi számú, 2 477 m2 területű, parcel
 • 8. bod Návrh na zmenu Uznesenia mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 514/2017/23 zo dňa 28.11.2017
 • 8. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 2017. november 28-i ülésén elfogadott 514/2017/23. számú határozatának módosítára
 • 9. bod Návrh na schválenie prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, parc. č. 1778/19 o výmere 74 m2 , v prospech
 • 9. Határozati javaslat Dunaszerdahely kataszterében elterülő, Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő, 1778/19. helyrajzi számú, 74 m2 területű parcella
 • 10. bod Návrh na schválenie zámeru prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, novovytvorenej parcely č. 1936/401 o výmere 340 m2 za účelom zástavby
 • 10. Határozati javaslat Dunaszerdahely kataszterében elterülő, újonnan kialakított 1936/401. helyrajzi számú, 340 m2 kiterjedésű, telek beépítési célú bérbeadási szándék jóváhagyására.
 • 11. bod Návrh na súhlas mesta Dunajská Streda so žiadosťou Gastro DS, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda o zaradenie zariadenia školského stravovania do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, s termínom zač
 • 11. Javaslat Dunaszerdahely város beleegyezésére a Gastro DS kft. részére iskolai étkezde iskolai hálózatba történő besorolásához 2018. szeptember 1-jéhez.
 • 12. bod Návrh na súhlas mesta Dunajská Streda so žiadosťou Rímskokatolíckej cirkvi, Trnavská arcidiecéza, Jána Hollého 10, Trnava, ako zriaďovateľa o zaradenie Cirkevnej základnej školy s materskou školy sv. Jána apoštola s vyučovacím jazykom maďarským –
 • 12. Javaslat Dunaszerdahely város beleegyezésére a Szent János Magyar Tannyelvű Egyházi Alapiskola és Óvoda Dunaszerdahely iskolai hálózatba történő besorolásához 2018. szeptember 1-jéhez.
 • 13. bod Návrh na určenie času a miesta slávnostného odovzdania verejných ocenení mesta Dunajská Streda
 • 13. Javaslat Dunaszerdahely Város Díjainak ünnepélyes átadásának időpontjára és helyszínére.
 • 14. bod Návrh na Zásady vyhlasovania ocenenia Športovec roka mesta Dunajská Streda.
 • 14. Javaslat a Dunaszerdahely Város Év Sportolója elismerés adományozásának alapelveinek jóváhagyására.
 • 15. bod Návrh na zmenu zoznamu mestských pamätných a významných dní a sviatkov/ slávností Mesta Dunajská Stred
 • 15. Javaslat Dunaszerdahely Város emlék-, jeles és ünnepnapjai jegyzékének módosítására.
 • 16. bod Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľke Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede na základe výsledkov hospodárenia a plnenia prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny za rok 2017
 • 16. Javaslat a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ igazgatónője éves jutalmának kifizetésére.
 • 17. bod Návrh prémiových ukazovateľov riaditeľky Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede na rok 2018.
 • 17. Javaslat a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ igazgatójának 2018 - as évi prémium mutatóira a 2017-es évi prémiummutatók kiértékelése alapján.
 • 18. bod Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Centra sociálnej starostlivosti na základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2017.
 • 18. Javaslat a Szociális Szolgáltatások Központja igazgatója éves jutalmának kifizetésére a 2017 – es évi prémiummutatók kiértékelése alapján
 • 19. bod Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi Centra sociálnej starostlivosti na rok 2018.
 • 19. Javaslat a Szociális Szolgáltatások Központja igazgatójának 2018-es évi prémiummutatóira
 • 20. bod Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov na základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2017
 • 20. Javaslat az Idősek otthona igazgatója éves jutalmának kifizetésére a 2017 – es évi prémiummutatók kiértékelése alapján.
 • 21. bod Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov na rok 2018.
 • 21. Javaslat az Idősek otthona igazgatójának 2018-es évi prémiummutatóira
 • 22. bod Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi Strediska služieb škole, Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda na rok 2018.
 • 22. Javaslat az Iskolai szolgáltatóközpont (Erzsébet tér 1203, Dunaszerdahely) igazgatójának a 2018-as évi prémiummutatóira
 • 23. bod Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2017.
 • 23.A szociális szolgáltatások közösségi tervének 2017-es évi kiértékelése
 • 24. bod Návrh na doplnenie Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2016 - 2020 v časti VI. Stratégia rozvoja - ciele a opatrenia na roky 2016-2020.
 • 24. Javaslat a Szociális szolgáltatások közösségi tervének 2016 - 2020-as évekre c. dokumentum kiegészítésére a VI. cikkelyben
 • 25. bod Návrh Dodatku č. 2 k Zásadám poskytovania bývania v nájomnom byte vo vlastníctve mesta Dunajská Streda
 • 25. Javaslat Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő bérlakások használatáról szóló alapelvei 2. sz. függelékének javaslata.
 • 26. bod Návrh Dodatku č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda.
 • 26. Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete képviselőinek jutalmazásáról szóló alapelvei 2. függelékének javaslata
 • 27. bod Návrh na schválenie Zmluvy o založení Združenia miest a obcí Lingua Civis
 • 27. Javaslat a Lingua Civis önkormányzati társulás megalapításáról szóló szerződés elfogadására.
 • 28. bod Návrh na prerokovanie výsledkov meraní ovzdušia v Dunajskej Strede m.č. Mliečany, uvedený v Protokole o meraní nebezpečných látok, vyhotovený dňa 7.novembra Kontrolným chemickým laboratóriom CO v Nitre.
 • 28. Javaslat a Nyitrai Ellenőrző Kémiai Laboratórium által november 7-én kiállított, Veszélyes anyagok méréséről szóló protokollban feltüntetett a Dunaszerdahely – Ollétejedben végzett légköri mérések eredményének megvitatására.
 • 29. bod Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu
 • 29. Javaslat a Környezetvédelmi Alap pályázati felhívása keretén belüli, vissza nem
 • 30. bod Návrh na zvolenie ďalších členov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda.
 • 30. Dunaszerdahely Város Képviselő-Testülete szakbizottságai további tagjai megválasztásának javaslata
 • 31. a 32. bod Rôzne a Interpelácie
 • 31, 32. Egyéb, Interpelláció

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.05.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
05.06.2024 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Výberové konanie BANM

Výberové konanie na funkciu Riaditeľ/ka EKO-podniku VPS

 
13.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

 
17.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
20.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
20.06.2024 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií: