Dunajská Streda MsZ 26.06.2018

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda • Otvorenie, program, kontrola plnenia uznesení
 • 1-3. Dunaszerdahely Város Képviselő -, A 2018. április 17-i Dunaszerdahely Város Képviselő-testület határozatainak ellenőrzé
 • 4. bod Návrh na schválenie konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy Mesta Dunajská Streda za rok 2017.
 • 5. bod Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2018 č. 3/2018
 • 6. bod Návrh na doplnenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
 • 7. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zásadám prevzatia miestnych komunikácií a zariadení verejného osvetlenia vybudovaných inými investormi do majetku a správy mesta Dun
 • 7. Javaslat a más befektető által kiépített közvilágítást szolgáló berendezések és helyi közutak Dunaszerdahely Város tulajdonába való átvételének alapelvei 2. sz. függelékének a jóváhagyására
 • 8. bod Návrh na odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1880/227 o výmere 542 m2 , par. č. 1880/228 o výmere 97 m2 , par. č. 1880/301 o výmere 41 m2 a infraštrukturálnej stavby – spevnenej
 • 8. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő, Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1880/227. helyrajzi számú, 542 m 2 területű, 1880/228. helyrajzi számú, 97 m2 területű, 1880/301. helyrajzi számú, 41 m2 területű parcellák és az 1880/2
 • 9. bod Návrh na odkúpenie stavebných diel „Zástavba IBV v Dunajskej Strede lokalita GN-28 obj. SO 01 Komunikácie – Vetva A, B, C, D“, „Zástavba IBV v Dunajskej Strede lokalita GN-28 obj. SO 09 Verejné osvetlenie“, a pozemkov nachádzajúcich sa v katastráln
 • 9. Határozati javaslat a „Zástavba IBV v Dunajskej Strede lokalita GN-28 obj. SO 01 Komunikácie – Vetva A, B, C, D“, „Zástavba IBV v Dunajskej Strede lokalita GN-28 obj. SO 09 Verejné osvetlenie“, infrastrukturális építmények, valamint a Dunaszerdahely ka
 • 10. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 3118/42 o výmere 182 m2 , v prospech Ing. Štefana Mészárosa, bytom ......................
 • 10. Határozat javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 3118/42. helyrajzi számú, 182 m 2 területű parcellának Ing. Mészáros István, ..............................., részére történő eladására.
 • 11. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő, Dunaszerdahely kataszterében elterülő 3597/14. helyrajzi számú, 254 m 2 területű parcela eladására az Október utcában található 1527. összeírási számú tömblakásban található lakások és nem
 • 12. bod Informácia o doručení žiadosti o udelenie súhlasu s premiestnením hlavných vchodov č. 8., 9. a 10., obytného domu súp. č. 53, nachádzajúceho sa na Nám. Ármina Vámberyho v Dunajskej Strede.
 • 12. Információ Dunaszerdahelyen a Vámbery Ármin téren található 53. házszámú lakótömb 8., 9. és 10. számú bejáratainak áthelyezésével kapcsolatos beleegyezési kérelmet tartalamzó kérvény benyújtásáról
 • 13. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 843/1 o výmere 23 778 m2 , par. č. 1176 o výmere 680 m2 , par. č. 1211/27 o výmere 8 406 m2 a par. č. 1212 o výmere 1 936 m2 , v
 • 13. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 843/1. helyrajzi számú, 23 778 m 2 területű, 1176. helyrajzi számú, 680 m2 területű, 1211/27 helyrajzi számú, 8 406 m2 területű és az 1212. helyrajzi számú, 1 936 m2 területű parcelláknak a Z
 • 14. bod Návrh na schválenie územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky 2017 územného plánu mesta Dunajská Streda
 • 14. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Területrendezési Terve – változások és módosítások 2017 – tervezet jóváhagyására.
 • 15. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2018 zo dňa 26. júna 2018 o určení názvu ulíc na území mesta Dunajská Streda.
 • 15. Javaslat Dunaszerdahely város 2018/.... sz. (2018. június 26.) általános érvényű rendeletére Dunaszerdahely Város területén lévő utcák elnevezéséről
 • 16. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. …../2018 zo dňa 26. júna 2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 10/2014 zo dňa 24. júna 2014 o určení školských obvodov pre základné školy v
 • 16. Javaslat Dunaszerdahely városának 2018. évi ….. (2018. június 26.) számú általános érvényű rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely városának 2014. évi 10. számú (2014. június 24.) általános érvényű rendelete a város által fenntartott
 • 17. bodNávrh na dobrovoľné vystúpenie mesta Dunajská Streda zo záujmového združenia právnických osôb Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko, so sídlom Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO: 37840371.
 • 17. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város önkéntes kilépésének jóváhagyásáról a Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko, (székhely Starohájska 10, 917 01 Trnava), azonosítószám 37840371, jogi személyek érdekvédelmi szövetségéből.
 • 18. bod Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Dunajská Streda pre funkčné obdobie 2018 – 2022.
 • 18. Javaslat Dunaszerdahely Város polgármesteri tisztsége terjedelmének a 2018-2022-es megbízatási időszakra való meghatározása.
 • 19. bod Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na II. polrok 2018.
 • 19. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 2018. évi II. féléves üléseinek időpontjáról.
 • 20. bod Rôzne.
 • 20. Egyéb.
 • 21. bod Interpelácie
 • 21. Interpelláció

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 68
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.08.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
12.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
22.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
22.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
22.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
27.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
27.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
27.09.2022 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
29.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 68